SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

62.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« PGŽ broj 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog je na svojoj 31. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2019. godine donijelo

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski
za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu

Članak 1.

Svrha Programa javnih potreba u kulturi Grada Novog Vinodolskog je omogućiti redovnu programsku aktivnost ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva.

Svrha muzejskog Programa je kontinuirano skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada, sistematizacija u zbirke, zaštita, dokumentiranje te prezentiranje u javnost.

Svrha knjižničnog Programa je zadovoljavanje kulturnih i rekreativnih potreba Grada, poticanje i širenje općeg obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, informiranje, odlučivanje i demokratizacija društva.

Članak 2.

Cilj Programa je zadovoljavanje kulturnih potreba građana Grada Novi Vinodolski i podizanje turističke ponude Grada, odnosno zadržavanje razine u skladu sa priljevom Proračuna.

Također je cilj Programa postići sve uvjete za njegovanje i razvoj, te unapređivanje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva kao i zadovoljenje svih kulturnih i umjetničkih potreba Grada, promicanje običajnih i tradicionalnih kulturnih i umjetničkih izražaja našeg područja te organiziranje svih kulturnih manifestacija koje kao poseban cilj imaju iskazati i promicati kulturna dostignuća Grada , a sve u skladu sa Odlukom o osnivanju ustanove u kulturi Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine 7/06).

Cilj muzejskog Programa je zaštita kulturnih dobara Grada Novog Vinodolskog i okolice te promidžba bogate sačuvane kulturne baštine, a ujedno i senzibiliziranje javnosti za očuvanje kulturnog bogatstva Grada uključivanjem u doniranje eksponata i donacije kao i sam rad i djelovanje Ustanove.

Cilj knjižničnog Programa je omogućavanje neposrednog pristupa svim vrstama znanja i obavijesti, a bez obzira na dob, spol, profesiju, društveni i drugi status.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se podizanjem kvalitete življenja u dijelu zadovoljenja kulturnih i obrazovnih potreba građana Grada, a posebno zadovoljenje raznolikosti potreba Grada kao izrazito turističke destinacije. Također rezultati Programa mjerit će se brojem aktivnih članova udruga i ustanova u kulturi kao i posjećenošću organiziranih manifestacija.

Također se rezultati mjere u povećanju broja eksponata u Muzeju i spoznaji o postojanju kulturnih dobara u privatnom vlasništvu, odnosno povećanju knjižnične i neknjižnične građe, te brojem brojem korisnika iste ili posjećenošću Muzeja i galerije.

Učinci provođenja ovog programa su opći, a možda su mjerljivi kroz povećanje broja turista zbog poboljšanja standarda kulturno-umjetničkih programa u ponudi Grada, a što se tiče domicilnog stanovništa učinci se očituju u poboljšanju kvalitete uvjeta življenja.

Članak 4.

Program javnih potreba u kulturi sastoji se od tri programske cjeline sa podcjelinama i to:

1. Redovni program kulturne djelatnosti:

a) Redovna djelatnost Narodne čitaonice i knjižnice,

b) Redovna djelatnost Narodnog muzeja i galerije.

c) Redovna djelatnost Centra za kulturu.

2. Dodatni program kulture sa podcjelinama:

a) zabavno-kulturne manifestacije,

b) izdavačka djelatnost i potpore umjetnicima,

c) izdavanje Novljanskog lista

3. Kapitalna ulaganja

Članak 5.

Plan kapitalnih projekata za 2021. za potrebe Narodne čitaonice i knjižnice:

- Uredska oprema i namještaj. . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

- Računalna oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

- Knjige u knjižnicama. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000,00 kn

- Ulaganje u računalne programe. . . . . . . . . 3.000,00 kn

- Multimedija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

Kapitalni projekti za 2022. za potrebe Narodne čitaonice i knjižnice:

- Uredska oprema i namještaj. . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

- Računalna oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

- Knjige u knjižnicama. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

- Ulaganje u računalne programe. . . . . . . . . 3.000,00 kn

- Multimedija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

Kapitalni projekti za 2021. za potrebe Narodnom muzeju i galeriji:

- Uređenje galerije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,00 kn

- Uredska oprema i namještaj. . . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

- Otkup predmeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

- Restauracija eksponata . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

Kapitalni projekti za 2022. za potrebe Narodnom muzeju i galeriji:

- Uređenje galerije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,00 kn

- Uredska oprema i namještaj. . . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

- Otkup predmeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

- Restauracija eksponata . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

Plan kapitalnih projekata za 2021. Centra za kulturu:

- Uredska oprema i namještaj.............................................. 2.000,00 kn

- Kino oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

Plan kapitalnih projekata za 2022. Centra za kulturu:

- Uredska oprema i namještaj. . . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

- Kino oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio Programa javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu u Proračunu Grada Novi Vinodolski potrebno je osigurati 3.491.000,00 kn, a financirat će se iz ostalih nenamjenskih prihoda Grada Novi Vinodolski.

U realizaciji programa uključeni su djelatnici Narodne čitaonice i knjižnice, Narodnog muzeja i galerije, Centra za kulturu, brojni vanjski suradnici, te voditelji programskih aktivnosti udruga. Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje i Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-06/19-60/9

Ur. broj: 2107/02-01-19-5

Novi Vinodolski, 3. prosinca 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2121&mjesto=51250&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr