SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA BAŠKA

101.

Temeljem članaka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o općinskim porezima Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/17, 31/17), članci 3 i 4. brišu se.

Dosadašnji članak 5. postaje novi članak 3.

Članak 2.

Članak 6. briše se.

Dosadašnji članak 7., koji postaje novi članak 4., mijenja se i glasi:

»Porez na kuće za odmor na području Općine Baška plaća se:

.za objekte na području naselja Baška u visini od 15,00 kn po metru četvornom korisne površine objekta,

.za objekte na području naselja Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor u visini od 12,00 kn po metru četvornom korisne površine objekta.«

Članak 3.

Članci 8., 9. i 10. brišu se.

Dosadašnji članak 11., koji postaje novi članak 5., mijenja se i glasi:

»(1) Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe:

.koje koriste površinu javne namjene za držanje raznog materijala i robe, odlaganje građevnog materijala i građevnog otpada i sl., a koje ne služi obavljanju djelatnosti trgovine, odnosno prodaji proizvoda i pružanju usluga,

.koje koriste površinu javne namjene u druge namjene, a nemaju zaključen ugovor o zakupu iste površine.

(2) Porez iz stavka 1. naplaćuje se za korištenje površina javne namjene na području Općine Baška:

.u iznosu od 5,00 kn/m2 dnevno, ako se površina koristi duže od 5 dana,

.50,00 kn dnevno, neovisno o obimu korištenja, ako se površina koristi kraće od 5 dana.

(3) Porez iz stavka 1. ovoga članka plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.«

Članak 4.

Dosadašnji članak 12., koji postaje novi članak 6., mijenja se i glasi:

»Površinama javne namjene u smislu poglavlja IV. Odluke smatraju se površine čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima, a koje se prema namjeni razlikuju:

.javne prometne površine: nerazvrstane ceste-ulice, nogostupi, pješačke staze i pješačke zone, trgovi, javne stube, mostovi, javna parkirališta, autobusne postaje i taksi stajališta, javna luka, brodsko pristanište i uređena obala, prirodne i uređene plaže i slične površine,

.javne zelene površine: perivoji, parkovi, park-šume, drvoredi, živice, cvjetni rasadnici, travnjaci, skupno ili pojedinačno samonikla stabla, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zelene površine uz objekte javne namjene, odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina, posude s ukrasnim biljem, zelene površine uz ceste i javne objekte u naseljima i slične površine,

.ostale javne površine: površine namijenjene za održavanje javnih priredbi, tržnice, površine unutar područja groblja, koje nisu utvrđene kao grobno mjesto sukladno posebnim propisima (pješačke i zelene površine), javni izljevi, kanali oborinske odvodnje, površine uz sportske i rekreacijske objekte, objekte namijenjene za javnih priredbi, otvorene tržnice, sajmišta i slični prostori.«

Članak 5.

Dosadašnji članak 13., koji postaje novi članak 7., mijenja se i glasi:

»Za utvrđivanje i naplatu poreza iz članka 2. ove Odluke nadležan je Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.«

Članak 6.

Članak 14. briše se.

Dosadašnji članak 15. postaje novi članak 8.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-28

Baška, 4. prosinca 2019.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr