SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA BAŠKA

98.

Temeljem članka 35. stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09, 153/09, 142/12, 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/ 17, 98/19) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/ 17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 4. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu
i postupku gospodarenja nekretninama
u vlasništvu Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/12, 16/19) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovom Odlukom uređuju se postupanje tijela Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina) nadležnih za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine ili nekretninama kojima Općina upravlja po posebnim propisima, izuzev postupka davanja u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora, davanja u najam stanova, davanje na privremeno korištenje površina javne namjene, dodjelu na korištenje i upravljanje sportskih građevina, a koji postupci su uređeni posebnim Odlukama.

Umeće se novi stavak 2., koji glasi:

(2) Nekretnina, u smislu ove Odluke, podrazumijeva neizgrađeno ili izgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, poslovnu i drugu zgradu, poslovnu prostoriju, garažu, stambenu zgradu, stan kao posebni dio zgrade, odnosno drugu zemljišnu česticu, uključujući i sve što je s njom razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje.«

Dosadašnji stavak 2. postaje novi stavak 3.

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Zemljište u vlasništvu Općine može se, temeljem natječaja, dati u zakup ili najam (u daljnjem tekstu: zakup) fizičkim i pravnim osobama u svrhu privremenog korištenja tog zemljišta do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno planskom dokumentacijom.

(2) Zemljište u smislu stavka 1. ovoga članka, može biti::

.»građevinsko« - izgrađeno ili neizgrađeno zemljište, koje je dokumentima prostornog uređenja predviđeno za izgradnju građevine, ili za drugi način i oblik korištenja ili uređenja, a nalazi se unutar građevinskog područja Općine,

ili

.»poljoprivredno« - neizgrađeno zemljište izvan građevinskog područja Općine, kultivirano ili nekultivirano, i to oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci i vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj namjeni.

(3) Odluku o davanju zakup zemljišta, odnosno raspisivanju natječaja, donosi Općinski načelnik, a odluka obvezno sadrži:

.oznaku i površinu lokacije, te namjenu,

.početni iznos mjesečne zakupnine za građevinsko, odnosno godišnje zakupnine za poljoprivredno zemljište i način plaćanja,

.odredbe o visini i načinu plaćanja jamčevine u visini 10 % početne visine zakupnine,

.vrijeme trajanja zakupa,

.način i rok podnošenja ponuda,

.način sastavljanja ponude i obvezni privici,

.način otvaranja ponuda,

.rok za zaključenje ugovora o zakupu,

.obvezu natjecatelja koji uspiju na natječaju nadoknaditi troškove objave natječaja,

.potvrdu da ne postoje nepodmirene obveze:

-prema RH (potvrda, odnosno rješenje o odgodi ili o obročnoj otplati plaćanja dospjelog duga izdani od Porezne uprave),

-prema Općini Baška,

-prema komunalnom društvu u vlasništvu Općine Baška,

.odredbu da se zadržava pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili segmentima, bez ikakvih obveza prema ponuditeljima.

(4) Početni iznos zakupnine za zakup poljoprivrednog zemljišta u svrhu privođenja poljoprivrednoj namjeni određuje se sukladno zakonu i propisima, koji uređuju davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

(5) Početni iznos zakupnine za zakup građevinskog zemljišta određuje Općinski načelnik, u skladu s aktom kojim su utvrđene naknade za zakup površine javne namjene, a isti ne smije biti niži od deseterostrukog iznosa utvrđenog na način iz prethodnog stavka.

(6) Najpovoljnijom ponudom na natječaju za zakup zemljišta smatra se potpuna i pravovremena ponuda s ponuđenom najvišom zakupninom.

(7) U slučaju dvije ili više ponuda s istovjetnom ponuđenom zakupninom, pravo prvenstva ostvaruje ranije zaprimljena ponuda.

(8) Natječaj provodi Povjerenstvo od 3 (tri) člana, koja imenuje Općinski načelnik.

(9) Odluku o davanju u zakup zemljišta, na prijedlog Povjerenstva iz stavka 8. ovoga članka, donosi Općinski načelnik, koji, kao osoba ovlaštena za zastupanje Općine, zaključuje s odabranim ponuditeljem odgovarajući ugovor.

(10) Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje drugih radova.

(11) Iznimno od stavka 10. ovoga članka, na zemljištu koje se daje u zakup radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora ili uređenja zelenih površina za poljoprivrednu obradu i slične namjene, uz prethodno ishođenu suglasnost Općinskog načelnika, dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja.

(12) Uz zahtjev za davanje suglasnosti iz stavka 11. ovoga članka, zakupnik/najmoprimac (u daljnjem tekstu: zakupnik) dužan je priložiti i odgovarajuću tehničku dokumentaciju (idejno rješenje, hortikulturno rješenje i sl).

(13) Ako je predmet zakupa dio zemljišne čestice, uz zahtjev je potrebno dostaviti skicu izmjere (iskolčenje) po ovlaštenom mjerniku.«

Članak 3.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovor o zakupu zaključuje se najduže na rok od 10 godina.

(2) Zakupnina za građevinsko zemljište plaća se mjesečno do 10. dana u mjesecu za mjesec na koji se ista odnosi, a zakupnina za poljoprivredno zemljište najkasnije do 31. prosinca godine, koja prethodi godini na koju se zakupnina odnosi.

(3) Iznimno od prethodnog stavka, prva zakupnina i za zakup građevinskog i za zakup poljoprivrednog zemljišta, umanjena za uplaćenu jamčevinu, a koja, neovisno o danu, odnosno mjesecu zaključenja ugovora, podrazumijeva zakupninu za mjesec, odnosno godinu u kojima je uplaćena, plaća se u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora.

(4) Zakupnik se uvodi u posjed zakupljenog zemljišta na dan zaključenja ugovora, ukoliko ugovorom nije drugačije određeno.

(5) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se pravo Općine jednostrano raskinuti ugovor i prije isteka vremena trajanja zakupa ako zakupnik ne koristi zemljište u skladu sa svrhom zakupa, te u slučaju potrebe privođenja zemljišta namjeni određenoj prostorno planskom dokumentacijom.

(6) Zakupnik je dužan predati Općini u posjed zemljište slobodno od objekata, stvari i predmeta postavljenih tijekom trajanja zakupa, bez prava na bilo kakvo obeštećenje, najkasnije u roku od 1 mjesec od dana isteka ugovora, odnosno od dana zaprimanja pisane obavijesti o raskidu ugovora.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-25

Baška, 4. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr