SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA BAŠKA

95.

Temeljem članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19, 98/19) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Baška u 2020. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Baška za 2020. godinu za financiranje rada političkih stranaka, odnosno vijećnika izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2020. godini.

Članak 2.

Izrazi, koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 3.

Sredstva planirana u Proračunu Općine Baška za 2020. godinu za financiranje rada političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 36.600,00 kn.

Članak 4.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u visini od 3.210,52 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću prema konačnim rezultatima lokalnih izbora, kako slijedi:

1. Hrvatska demokratska zajednica 9.631,56 kn

2. Primorsko-goranski savez 9.631,56 kn

3. Hrvatska stranka prava 3.210,52 kn

4. Socijaldemokratska partija Hrvatske 6.421,04 kn

5. Stranka umirovljenika 3.210,52 kn

6. Lista grupe birača 3.210,52 kn

Članak 5.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama, odnosno članu izabranom s liste grupe birača, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, kako slijedi:

1. Primorsko-goranski savez 642,10 kn

2. Lista grupe birača 321,05 kn

3. Hrvatska demokratska zajednica 321,05 kn

Članak 6.

Sredstva utvrđena u članku 4. i 5. ove Odluke, doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ako član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača postane član političke stranke, sredstva za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Baška za tog vijećnika pripadaju političkoj stranci čiji je on postao član i doznačuju se na račun te političke stranke, u razdoblju do isteka njegova mandata, neovisno o eventualnom istupanju iz te stranke u navedenom razdoblju.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-22

Baška, 4. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr