SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

59.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98 i 50/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 22. studenog 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o groblju

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom određuju vrste grobnih mjesta, mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i godišnje grobne naknade, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta i ukop nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada s groblja te uvjeti upravljanja grobljem.

Članak 2.

Groblje na području općine Omišalj je Sv. Duh u Omišlju ( u daljnjem tekstu: Groblje).

Groblje iz stavka 1. ovog članka u vlasništvu je Općine Omišalj.

Članak 3.

Grobljem iz članka 2. ove odluke upravlja Komunalno društvo PESJA-NAUTIKA d.o.o., iz Omišlja (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

Pod upravljanjem grobljem podrazumijeva se dodjela grobnih mjesta na korištenje, uređenje, održavanje i rekonstrukcija groblja.

Članak 4.

U smislu ove Odluke, groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i prateći objekti.

Pratećim objektima u smislu ove Odluke smatraju se mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih, sanitarni čvor i sl.

Pod opremom i uređajem grobnog mjesta smatra se nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda i slično.

Oprema i uređaj grobnog mjesta iz stavka 3. ovoga članka smatraju se nekretninom.

Groblje ima kao zajedničku kosturnicu posebni prostor gdje se pohranjuju kosti iz grobova koji se prekopavaju.

Za pohranjivanje kostiju u zajedničku kosturnicu ne plaća se naknada.

Članak 5.

Na Groblju se ukapaju, u pravilu, umrli koji su imali prebivalište na području općine Omišalj.

II. VRSTE GROBNIH MJESTA

Članak 6.

Grobno mjesto je prostor na kojem se formira grob za zemni ukop, grobnica, grobnica za urne.

Grobnim se mjestom u smislu ove odluke smatra pojedinačni grob, obiteljski grob, grobnica, niša za lijes, kazeta za urnu.

Groblje je podijeljeno, s obzirom na grobna mjesta, na dvije zone:

- grobna mjesta za opći ukop i

- grobna mjesta za trajni ukop.

Članak 7.

Grobna mjesta za opći ukop su mjesta na kojima se izvode grobovi koji se daju na korištenje na 15 godina i služe za ukop nepoznatih osoba i osoba za koje troškove ukopa snosi Općina Omišalj po posebnim propisima ili nadležna socijalna ustanova te se takav grob protekom 15 godina prekapa i služi za novi ukop.

Za dodjelu grobnog mjesta za opći ukop ne plaća se naknada.

Nakon proteka 15 godina Uprava groblja može dati nalog za prekop grobnog mjesta za opći ukop, kako bi se osiguralo slobodno grobno mjesto, a posmrtne ostatke, ukoliko rodbina pokojnika ne odluči drugačije, položi u zajedničku kosturnicu.

Članak 8.

Grobna mjesta za trajni ukop daju se na korištenje na neodređeno vrijeme.

III. DODJELJIVANJE I USTUPANJE GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 9.

Uprava groblja dodjeljuje osobi grobno mjesto na korištenje (u daljnjem tekstu: korisnik) na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi rješenje.

Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje donosi se kod svake promjene korisnika grobnog mjesta.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu Upravnom odjelu Općine Omišalj.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje prihod je Proračuna Općine Omišalj, kao vlasnika Groblja, te se ista koristi za financiranje izgradnje i rekonstrukcije groblja na području općine Omišalj.

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća i godišnju grobnu naknadu Upravi groblja.

Odluku o visini naknade za korištenje grobnog mjesta i o visini godišnje grobne naknade, donosi Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 10.

Grobna mjesta dodjeljuje se na korištenje prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta (u daljnjem tekstu: Plan), koji donosi Uprava groblja, redoslijedom prema brojevima raspoloživih grobnih mjesta označenih u Planu.

Pojedinačno grobno mjesto te niša za lijes dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika.

Obiteljski grobovi, grobnice te kazete za urnu dodjeljuju se na korištenje temeljem Javnog poziva.

Svakom pojedinom korisniku grobnog mjesta može se dodijeliti na korištenje samo jedno grobno mjesto.

Članak 11.

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

Korisnik može svoje pravo korištenja grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećoj osobi.

Za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta osoba koje se, u smislu ove Odluke, ne smatraju članovima obitelji korisnika grobnog mjesta, potrebna je suglasnost svih osoba koje imaju pravo ukopa u predmetno grobno mjesto.

Ugovor o ustupanju korištenja grobnog mjesta mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Članak 12.

Pravo ukopa u grobno mjesto ima korisnik i članovi njegove obitelji, ako korisnik ne odredi drugačije.

Članom obitelji korisnika koji ima pravo ukopa smatra se njegov bračni ili izvanbračni drug, potomci i posvojena djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi te njegovi roditelji.

Korisnik može dati pravo ukopa i drugim osobama, a korisnik koji je dao pravo ukopa može to pravo i povući. Korisnik je dužan obavijestiti osobu kojoj je dao pravo ukopa o povlačenju prava ukopa.

Osoba kojoj je korisnik dao pravo ukopa ne može prenijeti pravo ukopa na treću osobu.

Pravo ukopa i povlačenje danog prava ukopa daje se u pisanom obliku.

Prestanak prava ukopa iz stavka 3. ovoga članka može se upisati u grobni očevidnik na temelju izjave korisnika o povlačenju prava ukopa, na temelju sporazuma, odluke suda ili pisane izjave osobe koja je stekla pravo ukopa.

Ako pravo korištenja ima više korisnika, za stjecanje prava ukopa iz stavka 3. ovoga članka potrebna je suglasnost svih sukorisnika.

Članak 13.

Grobno mjesto za koje godišnja grobna naknada nije plaćena 10 godina smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u grobnicu, sukladno zakonu kojim se uređuju groblja.

Protekom roka od 15 dana od dana ostvarenja uvjeta za proglašenje grobnog mjesta napuštenim sukladno zakonu kojim se uređuju groblja, Uprava groblja će na oglasnim pločama groblja i na mrežnim stranicama Uprave groblja objaviti poziv upućen prijašnjem korisniku grobnog mjesta za preuzimanje opreme i uređaja grobnog mjesta u roku od 30 dana od dana objave poziva.

Preuzimanje opreme i uređaja grobnog mjesta iz stavka 1. ovoga članka moguće je pod uvjetom prethodnog podmirenja dužnog iznosa godišnje grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama jer će se u protivnom smatrati da je riječ o napuštenoj imovini s kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.

Članak 14.

Opremu i uređaje grobnog mjesta za koje su ostvareni uvjeti iz članka 13. stavka 1. ove Odluke, a koju korisnik grobnog mjesta nije preuzeo sukladno 13. stavcima 2. i 3. ove Odluke, Uprava groblja uređuje te grobno mjesto dodjeljuje na korištenje sukladno odredbi članka 9. ove Odluke.

IV. NAKNADA ZA DODJELU GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE I GODIŠNJA GROBNA NAKNADA

Članak 15.

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne naknade utvrđuje Uprava groblja.

Članak 16.

Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visina godišnje grobne naknade utvrđuje se prema:

- vrsti grobnog mjesta,

- lokaciji grobnog mjesta na groblju i

- veličini grobnog mjesta.

Članak 17.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na korištenje.

Godišnju grobnu naknadu korisnici plaćaju prema mjerilima iz članka 16. ove Odluke, u pravilu jednom godišnje, za redovno održavanje groblja.

Uprava groblja dužna je uplatnice za plaćanje godišnje grobne naknade dostavljati osobi koja je u grobni očevidnik upisana kao korisnik ili drugoj osobi koju je odredio korisnik.

Ako ima više korisnika, uplatnice se dostavljaju korisniku određenom njihovim sporazumom ili korisniku koji je pristao na plaćanje.

V. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA I UKOP NEPOZNATIH OSOBA

Članak 18.

Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon proteka 10 godina od posljednjeg ukopa, odnosno nakon proteka roka od 20 godina od posljednjeg ukopa u grobnicu ili nišu.

Članak 19.

Nepoznate osobe ukapaju se u općem polju u grobno mjesto koje odredi Uprava groblja na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pritom dostupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti).

Trošak ukopa nepoznatih osoba snosi Općina Omišalj.

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 20.

Uprava groblja vodi brigu o održavanju groblja i uklanjanju otpada s groblja.

Pod održavanjem groblja u smislu stavka 1. ovog članka smatra se:

- održavanje puteva i staza,

- održavanje zelenih površina,

- održavanje objekata vezanih za pogrebne poslove,

- održavanje vanjskog ogradnog zida groblja.

Pod otpadom u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se predmeti koji po svojoj prirodi ne pripadaju Groblju ili koji narušavaju izgled Groblja, te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima koji zbog proteka vremena narušavaju izgled Groblja, a korisnici su ih propustili pravovremeno ukloniti.

Članak 21.

Groblje mora biti ograđeno te održavano tako da uvijek bude čisto i uredno.

Mrtvačnica i drugi objekti na groblju moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju.

Članak 22.

Pogrebi i ispraćaji se obavljaju u pravilu od mjeseca listopada do uključivo ožujka između 10:00 i 17:00 sati, a u ostalim mjesecima između 9:00 i 19:00 sati.

Članak 23.

Korisnik je dužan grobno mjesto i prostor oko njega održavati urednim, pazeći da se ne oštete susjedni grobovi.

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.

Korisnik je dužan na primjeren način označiti imena svih ukopanih osoba na grobnom mjestu.

Članak 24.

Ako se prilikom ukopa mora pomaknuti oprema ili uređaj na grobnom mjestu u koje se ukapa, sve troškove u vezi s uspostavom prijašnjeg stanja dužna je snositi osoba na čiji se zahtjev obavlja ukop.

Članak 25.

Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobnom mjestu koju počine treće ili nepoznate osobe.

Članak 26.

Uprava groblja može pozvati korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto održava urednim.

Ako u roku iz poziva korisnik ne uredi grobno mjesto, Uprava groblja uredit će grobno mjesto na trošak korisnika.

Članak 27.

Uprava groblja dužna je na prikladnom mjestu postaviti koševe, kante ili kontejnere za odlaganje otpada.

Članak 28.

O oblikovanju nadgrobne ploče, spomenika i natpisa i o uređenju groba, odlučuje korisnik grobnog mjesta, s tim da

nadgrobna ploča odnosno spomenik mora biti izgrađen od trajnog materijala (kamen, beton, legura i sl.) i u skladu s okolnim spomenicima.

Uprava groblja donosi pravila o ponašanju na groblju.

Pravila o ponašanju na groblju moraju biti istaknuta na vidljivom mjestu prije ulaska na Groblje.

Građani su dužni pridržavati se pravila o ponašanju na Groblju, koje propisuje Uprava groblja.

VII. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

Članak 29.

Uprava groblja dužna je upravljati grobljem pažnjom dobroga gospodara i na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima.

Članak 30.

Uprava groblja dužna je pratiti gradnju grobova prema položajnom planu grobnih mjesta i grobnica u skladu s tehničkim i sanitarnim uvjetima, zaštiti okoliša, krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Za izvođenje svih radova na grobnom mjestu (postava klupe, gravura, postava grobne galanterije, postava nadgrobnih elemenata, građevinski i klesarski radovi) potrebna je suglasnost Uprave groblja.

Članak 31.

Za izdavanje suglasnosti iz članka 30. stavka 3. ove odluke izvođač radova dužan je priložiti:

- zahtjev korisnika grobnog mjesta vlastoručno potpisan, s naznačenim OIB-om korisnika,

- ako ima više korisnika grobnog mjesta za izvođenje radova, potrebna je suglasnost svih korisnika, a iznimno ako sukorisnici ne daju suglasnost, korisnik može izvoditi radove i bez njihove suglasnosti uz obvezno prilaganje javnobilježnički ovjerene izjave kojom prihvaća odgovornost prema ostalim sukorisnicima,

- dva nacrta gradnje i opremanja grobnog mjesta koji odgovaraju propisanim dimenzijama i po načinu izvođenja su u skladu s okolinom.

Uprava groblja izdaje suglasnost u roku od 30 dana od uredno predanog zahtjeva.

U slučaju uređenja grobnog mjesta bez suglasnosti sukorisnika iz stavka 1. alineje 2. ovoga članka Uprava groblja ne ulazi u rješavanje međusobnih odnosa sukorisnika.

Članak 32.

Uprava groblja dužna je pravodobno poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se osigurala grobna mjesta.

Ako nema prostora na groblju, Uprava groblja predlaže Općini Omišalj rekonstrukciju, odnosno proširenje postojećega ili gradnju novoga groblja.

Članak 33.

Radi osiguravanja nesmetanog obavljanja ukopa i održavanja reda na groblju osobe koje izvode radove na groblju dužne su:

- početak i završetak radova prijaviti Upravi groblja;

- radove izvoditi tako da se do najveće mjere očuvaju mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane koje odredi Uprava groblja;

- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i slično) držati na groblju samo za vrijeme izvođenja radova;

- u slučaju prekida radova, odnosno nakon završetka radova, grobno mjesto i okoliš dovesti u prijašnje stanje odnosno ostaviti ih urednima i čistima;

- prevoziti materijal u vrijeme te putovima i stazama koje odredi Uprava groblja;

- vodu na groblju isključivo koristiti u svrhu radova i održavanja grobnih mjesta te izljevna mjesta ostavljati urednima.

Uprava groblja može, u određene dane ili u određeno doba dana, zabraniti izvođenje radova na groblju ili na pojedinim dijelovima groblja.

Uprava groblja zabranit će izvođenje radova započetih bez prethodne prijave.

VIII. NOVČANE KAZNE

Članak 34.

Novčanom kaznom u iznosu 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. korisnik grobnog mjesta ako se ne pridržava odredbe članka 20. stavka 1. ove odluke;

2. građanin koji se ne pridržava pravila o ponašanju na groblju (članak 28. ove odluke);

3. osoba koja se ne pridržava odredbe članka 33. ove odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. točke 3. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. točke 3. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Osoba koja smatra da je korisnik groba, a nije upisana u grobni očevidnik, može zatražiti upis na temelju valjane pravne osnove.

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o groblju (»»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 15/00).

Članak 35.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-06-19-01-14

Omišalj, 22. studenog 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr