SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
OPĆINA MATULJI

59.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (Službene novine PGŽ 39/18) u članku 9. iza stavka 3. dodaje se stavak 4.koji glasi:

»Izuzetno od stavaka 1. i 2. ovog članka kada se komunalna naknada utvrđuje tijekom kalendarske godine, broj obroka za tekuću godinu utvrđuje se rješenjem uzimajući u obzir utvrđeni godišnji iznos komunalne naknade te raspoloživ broj mjeseci do kraja tekuće godine.

Članak 2.

»Članak 10. mijenja se i glasi:

1) Utvrđeni godišnji iznos komunalne naknade dospijeva na naplatu unutar svake kalendarske godine u rokovima kako slijedi:

- sva jednokratna plaćanja, prema članku 9. ove Odluke, u cijelosti dospijevaju na naplatu do 30. lipnja tekuće godine,

- kada se godišnji iznos komunalne naknade, prema članku 9. ove Odluke , plaća u 2 (slovima: dva) jednaka godišnja obroka, onda prvi obrok dospijeva na naplatu 31. ožujka tekuće godine, drugi obrok dospijeva na naplatu 30. rujna tekuće godine

- kada se godišnji iznos komunalne naknade prema članku 9. ove odluke plaća u 4 (slovima: četiri) jednaka godišnja obroka onda prvi obrok dospijeva na naplatu 15.veljače tekuće godine, drugi obrok do 15. svibnja tekuće godine, treći obrok do 15. kolovoza tekuće godine i četvrti obrok dospijeva na naplatu 15. studenog tekuće godine.

- kada se godišnji iznos komunalne naknade, prema članku 9. ove Odluke , plaća u 12 (slovima: dvanaest) jednaka godišnja obroka, onda prvi obrok dospijeva na naplatu 15. siječnja tekuće godine, a svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu petnaestog dana svakog narednog mjeseca u tekućoj godini.

2) Izuzetno od stavka 1. alineje 4. kada se, uslijed promjene vrijednosti boda komunalne naknade ili drugih podataka za obračun, donose nova rješenja o komunalnoj naknadi, u toj tekućoj godini prvi, drugi, treći obrok i četvrti obrok dospijevaju na naplatu 15 travnja.«

3) Izuzetno od stavka 1. alineje 3. kada se, uslijed promjene vrijednosti boda komunalne naknade ili drugih podataka za obračun, donose nova rješenja o komunalnoj naknadi, u toj tekućoj godini prvi i drugi obrok dospijevaju na naplatu 15 svibnja.»

4) Izuzetno od stavka 1. alineje 2. kada se, uslijed promjene vrijednosti boda komunalne naknade ili drugih podataka za obračun, donose nova rješenja o komunalnoj naknadi, u toj tekućoj godini prvi obrok dospijeva na naplatu 15 travnja.«

Članak 3.

»Iza članka 10.dodaje se članak 10a. koji glasi:

1) Kada se komunalna naknada utvrđuje za razdoblje prethodnih kalendarskih godina utvrđeni iznos dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja.

2) Kada se komunalna naknada utvrđuje se za dio kalendarske godine u jednom obroku godišnji iznos za tekuću godinu dospijeva na naplatu posljednjeg dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojemu se donosi rješenje.

3) U slučaju iz članka 9.stavka 4. kada se rješenjem određuje plaćanje u mjesečnim iznosima, prvi obrok dospijeva na naplatu posljednjeg dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem se donosi rješenje, a svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu petnaestog dana svakog narednog mjeseca u tekućoj godini.

4) U slučaju iz članka 9.stavka 4. kada se rješenjem određuje plaćanje u obrocima, dospijeće svakog obroka određuje se rješenjem uzimajući u obzir odredbe članka 10. ove Odluke.

Članak 4.

Članak 17. mijenja se i glasi:

1) Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel sukladno ovoj Odluci i Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.

(2) U slučaju kada se u tekućoj godini utvrđuje da je obveza plaćanja komunalne naknade nastala ranijih godina,

zasebnim se rješenjem utvrđuje obveza komunalne naknade za razdoblje od dana nastanka obveze do isteka godine koja prethodi godini u kojoj se donosi rješenje, a zasebnim rješenjem za razdoblje 01. siječnja tekuće godine, ako je ista osoba i nadalje obveznik plaćanja komunalne naknade.

(3) U slučaju kada obveza plaćanja komunalne naknade nastane tijekom kalendarske godine ili se tijekom godine promijene podaci koji utječu na visinu komunalne naknade, rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se obveza od dana nastanka obveze ili promjene do kraja tekuće godine, te godišnji iznos komunalne naknade na način propisan člankom 16.ove odluke.

(4) Osobi kojoj tijekom kalendarske godine prestaje obveza plaćanja komunalne naknade, rješenjem o komunalnoj naknadi posebno će se utvrditi komunalna naknada, do dana prestanka obveze, za tu kalendarsku godinu u kojoj je obveza prestala.

(5) U slučaju iz stavka 3. i 4. komunalna naknada za dio godine, obračunava se na način da se ukupni iznos komunalne naknade za cijelu godinu, podijeli sa ukupnim brojem dana u godini i pomnoži sa brojem dana u tekućoj godini od dana nastanka odnosno prestanka obveze plaćanja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/19-01/0029

Ur. broj: 2156/04-01-1-02-19-4

Matulji, 29. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=51211&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr