SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
OPĆINA MATULJI

58.

Temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE za 2019. GODINU

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/18 i 16/19), članak 1. mijenja se i glasi:

»U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim komunalnim djelatnostima:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

2. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. Održavanje javnih zelenih površina

5. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. Održavanje čistoće javnih površina

7. Održavanje javne rasvjete.

8. Obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

9. Obavljanje higijeničarskih usluga

10. Ostalo

2. Izvori sredstava za ostvarenje ovog Plana:

a/Opći prihodi i primici 210.000,00 kn

b/Prihodi od komunalne naknade 5.110.000,00 kn

c/Prihodi od komunalnog doprinosa 10.000,00 kn

d/Vlastiti prihodi
(kazne komunalnog redara) 50.000,00 kn

e/Prenesena sredstva 365.207,83 kn

f/ Pomoći izvan proračunskih korisnika 546.500,00 kn

UKUPNO: 6.291.707,83 kn«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»2014 - TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A20145 - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 2.040.376,58 kn

46. - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 1.961.276,58 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje 104,07 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2019. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba u ukupnom iznosu od 1.831.276,58 kn.

Na redovno održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se 1.000.000,00 kn, a obuhvaća sljedeće radove:

- Opće održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta - otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, kao i pometanje od rizle (oko 130.000 m2)

- Održavanje asfaltnog kolnika i nogostupa - zatvaranja udarnih jama hladnom masom (1 tona) i krpanje asfalta toplom masom (105 tona) što iznosi oko 700 m2 sanacije.

- Održavanje makadamskog kolnika - planiran je dovoz 500 m3 i ugradnja 610 m3 materijala (jalovine)

- Održavanja bankina - predviđeno je održavanje 15.000 m2.

- Održavanja usjeka i nasipa - predviđeno je uklanjanje osulina i nanosa u količini od 12 m3.

- Održavanje objekata za odvodnju - predviđeno je čišćenje jaraka i rigola u dužini od 485 m.

- Održavanje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta (Košnja trave - 100.000 m2; Orezivanje grmlja i drveća - 50.000 m2)

- Održavanje potpornih i obložnih zidova - Obuhvaća održavanje 20 m3 betonskih zidova, 3 m3 kamenih zidova, 70 m2 oplate i 10 m3 temelja potpornih zidova.

Na održavanje opreme cesta odnosi se 70.000,00 kn, a obuhvaćaju radove na ličenju stupova prometnih znakova, stupića i zaštitnih ograda, dok je dio sredstva namijenjen za postavu ograda i elastičnih odbojnika.

Na održavanje vertikalne prometne signalizacije odnosi se 60.000,00 kn. Dio sredstava utrošiti će se na popravak postojećih znakova, a dio na nabavu novih zamjenskih znakova i ogledala.

Na zimsko održavanje nerazvrstanih cesta odnosi 701.276,58 kn, a njihova realizacija u cijelosti će ovisiti o vremenskim uvjetima.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama u iznosu od 100.000,00 kn.

Prioritet u obnovi horizontalne prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama. Obnavlja se 250 m2 pješačkih prijelaza, 1.600 m crta na kolniku, 500 m2 »stop« crta, 100 kom parking, 60 m2 otoka, 15 kom BUS stajališta, 700 komada slova (stop, škola i bus), te ostalih oznaka na kolniku (raznih strelica, križeva).

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva za uređenja voda Hrvatskim vodama (30.000,00 kn).

46.3. - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 60.000,00 kn

U 2019. g. planira se asfaltiranje oštećenog dijela ulice Vladimira Nadzora u Matuljima.

46.2. - HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE,

USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA

PROMETA 10.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (preregulacija prometa i sl.).

A201441 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET

MOTORNIM VOZILIMA 663.512,50 kn

48. - ODRŽAVANJE JAVNIH

POVRŠINA 663.512,50 kn

U 2019. godini predviđeno je redovno održavanje javnih površina, popravak javnih pješačkih puteva i stepeništa prema potrebi, te uređenje javnih površina u Munama i Principima.

Sredstva u ukupnom iznosu od 223.512,50 kn se odnose na pokrenute postupke uređenja javne površine u Munama tijekom 2018. godine, ugovorene radove na uređenju pješačkog puta u Poščićima (Bregi) tijekom 2017. godine, a čija se realizacija nastavlja u 2019. godini.

A20141 - ODRŽAVANJE GRAĐEVINA

JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH

VODA 80.000,00 kn

49. - ODRŽAVANJE GRAĐEVINA

JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH

VODA 80.000,00 kn

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine upojni bunari (44 kom), oborinski kanali, kanalske rešetke (85 m), taložnice, pjeskolovi (44 kom) i slivnici (526 kom) koji se održavaju na cestama, te na zelenim i javnim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje (1-3 puta godišnje) zavisno od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja, a prema dinamici koju će utvrditi Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji. Održavanje uključuje i zamjenu dotrajalih i uništenih slivnika.

A20149 - ODRŽAVANJE JAVNIH

ZELENIH POVRŠINA 1.210.000,00 kn

47. - ODRŽAVANJE ZELENIH

POVRŠINA 1.210.000,00 kn

Pod održavanjem zelenih površina (parkova, travnjaka, drvoreda...) podrazumijeva se čišćenje, košnja i skupljanje trave i smeća sa zelenih površina, obnova ugaženih travnjaka, održavanje i orezivanje drveća, grmlja i živica, održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka.

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2018. godini, te novouređene površine u Matuljima, Brcima, Šapjanama i Žejanama koje su tijekom 2018. godine bile predmetom uređenja, kao i novouređene površine u Matuljima (radna zona RZ-2 i rotor raskrižja državnih cesta D8 sa A7/A8) početkom 2019. godine. Predmetom redovnog održavanja zelenih površina postaje sveukupna površina od cca 36.390 m2.

A20144 - ODRŽAVANJE GRAĐEVINA,

UREĐAJA I PREDMETA JAVNE

NAMJENE 177.818,75 kn

48.3. - ODRŽAVANJE JAVNIH

CISTERNI 5.000,00 kn

Predviđeni su eventualni manji popravci i sanacije na devetnaest (19) javnih cisterna s područja Općine Matulji, evidentiranih prema »Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija« za područje Liburnije, izrađenog po Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije od srpnja 2006. godine, te usklađenog 2011. godine.

Cisterne se nalaze na području Biškupa, Brdca, Brešca, Velog Brguda, Malog Brguda, Gašpara, Lipe, Rukavca, Kućeli, Ružići, Sušnji, Šapjana, Škrapne, Malih Muna, Zvoneća, te dviju u Velim Munama i dviju u Žejanama.

48.4. - POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA,

OGLASNIH TABLI I NAPRAVA 15.000,00 kn

Planira se popravak i održavanje oštećenih parkovnih klupa, oglasnih tabli i košarica. Predviđeno je njihovo bojenje i sanacija, te drugi poslovi potrebni za njihovo stanje funkcionalnosti po nalogu Odsjeka za komunalni sustav Općine Matulji.

48.6. - TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE

IGRALIŠTA 125.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na održavanje funkcionalne ispravnosti postojećih dječjih igrališta na području Općine Matulji, te nogometnog igrališta u Munama.

46.1. - ODRŽAVANJE BUS STANICA 15.000,00 kn

U 2019. god. planira se redovno održavanje postojećih BUS ugibališta i čekaonica (27 kom) na području Općine Matulji u dosadašnjem obimu (popravci kolnika, rubnika, nogostupa, dobava košarica za smeće, sanacija oštećenja na stanicama u vlasništvu Općine).

51. - ODRŽAVANJE SPOMEN

OBILJEŽJA 17.818,75 kn

Ovim je sredstvima predviđeno održavanje spomenika prije praznika. Održavanje obuhvaća uređenje spomenika palim borcima i spomenika borcima Domovinskog rata, po potrebi prije dana antifašističke borbe i dana mrtvih.

Sredstva u iznosu od 12.818,75 kn se odnose na ugovorene radove uređenja spomenika u Velim i Malim Munama tijekom 2017. godine, koja se nastavljaju i u 2019. godini-

A20142 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE

JAVNIH POVRŠINA 490.000,00 kn

50. - KOMUNALNE USLUGE

- POMETANJE 310.000,00 kn

Obuhvaća ručno pometanje javno-prometnih površina, pranje ulica, odvoz smeća sa autobusnih čekaonica i odmorišta, čišćenje nakon provedenih manifestacija, te zbrinjavanje otpada od pometanja.

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizaciji u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

Ručnim čišćenjem obuhvaćene su površine od ukupno 15.255 m2, dok su strojnim i ručnim čišćenjem obuhvaćene površine od ukupno 25.761 m2, što sveukupno čini površinu od 41.016 m2. Intenzitet i način čišćenja pojedinih površina svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije.

Uz redovno ručno pometanje, frekventnije ulice šireg centra Matulja su i strojno prane.

U 2019. godini pranje ulica odvijati će se jednom mjesečno od lipnja do rujna mjeseca i to na slijedećim ulicama: Vladimira Nazora (»Štacion«), Šmogorska cesta do željezničke pruge, Kastavska cesta do željezničkog mosta, Kvarnerska cesta (do Tunelske ceste), Trg M. Tita, Šetalište D. Gervaisa do škole, 43. Istarske divizije do Doma Hangar, Milana Frlana, Dalmatinskih brigada do »starog vrtića«.

Održavanje čistoće autobusnih čekaonica obuhvaća pometanje i čišćenje, pražnjenje košarica, odnosno čišćenje zidova ili zidnih obloga. Radnja obuhvaća dolazak na udaljenu lokaciju, rad radnika i korištenje pomoćnih sredstava za čišćenje te sredstva za pranje i neutralizaciju neugodnih mirisa kao i zbrinjavanje prikupljenog otpada.

Planom čišćenja i pranja čekaonica na području Općine Matulji predviđeno je čišćenje dva puta mjesečno za petnaest (15) čekaonica na području Matulja, Mihotići, Bregi, Anjeli, Rukavca, Mihelića, Jušića, Permani i Brešca, dok je za dvanaest (12) čekaonica na području Jurdani, Velog Brguda, Zaluki, Zvoneća, Perke, Žejana, Velih Muna, Rupe, Šapjana, Pasjaka, Brdca i Lipe predviđeno jednom mjesečno.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta uz državnu cestu od Permana do granice sa Republikom Slovenijom. Usluga podrazumijeva preuzimanje otpada dva puta tjedno, te odvoz i deponiranje na deponij.

Godišnjim programom čišćenja obuhvaćene su i površine nakon organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu Matulji, a prvenstveno se odnose na Zvončarsku smotru, Matuljski dani, te Božićni sajam.

50.4 - INTERVENCIJE PO NALOGU

KOMUNALNOG REDARA 115.000,00 kn

Predviđena sredstva za intervencije po nalogu komunalnog redara, se odnose na slučajeve kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

47.1. - OREZIVANJA RASLINJA

UZ KOMUNIKACIJE I SJEČA

SUHIH STABALA 50.000,00 kn

Redovni program obuhvaća održavanje zelenila u pojasu javnih cesta, košnju trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječenje i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama.

Izvanredni program obuhvaća kemijsko tretiranje zakorovljenih površina i zelenila uz ceste, nužno proljetno kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetočina, rušenje osušenih stabala i orezivanje krošanja stabala.

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na deponij.

48.5. - HITNE INTERVENCIJE 15.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

A20147 - ODRŽAVANJE JAVNE

RASVJETE 1.465.000,00 kn

48.1. - DEKORACIJA 75.000,00 kn

Predviđene su novogodišnja i »pusna« dekoracija. Novogodišnja dekoracija obuhvaća sedamnaest (17) svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste, dok pusna dekoracija obuhvaća deset (10) svjetlećih elemenata na stupovima javne, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste.

43. - JAVNA RASVJETA

(UTROŠAK) 1.040.000,00 kn

Pod troškovima javne rasvjete podrazumijevaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, kojeg čine ukupno 2.479 kom rasvjetnih tijela.

52. - JAVNA RASVJETA

(ODRŽAVANJE) 350.000,00 kn

Iznos od 350.000,00 kn planiran je za godišnji ugovor održavanja koji uključuje zamjenu pregorjelih žarulja, zamjenu oštećene armature ili njenih dijelova, antikorozivnu zaštitu stupova, te zamjenu dotrajalih stupova.

A20143 - OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE,

DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 45.000,00 kn

32.1. - KOMUNALNE USLUGE -

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA

I DERATIZACIJA 45.000,00 kn

Sukladno Odluci o obvezatnoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 14/03) u cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te uklanjanja uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja te unapređivanja higijenskih uvjeta života pučanstva, provodi se obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Primorsko-goranske županije kao opća mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

A201443 - OBAVLJANJE

HIGIJENIČARSKIH USLUGA 110.000,00 kn

32.2. - HIGIJENIČARSKE USLUGE 110.000,00 kn

Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa prometnica i javnih površina pod upravljanjem Općine Matulji, te zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica, kao i pasa i mačaka oduzetih od vlasnika po rješenju i nalogu komunalnog redara Općine Matulji.

Sredstva se odnose i na stvaranje uvjeta za odlaganje nusproizvoda životinjskog porijekla u cilju provođenja preventivnih mjera za sprečavanje mogućeg širenja afričke svinjske kuge. Program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava.

K201442 - OSTALO 10.000,00 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI

INFORMACIJSKI SUSTAV 10.000,00 kn

Sredstva su predviđena za obnovu licenci s ciljem vođenja i upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Matulji.«

Članak 3.

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 361-01/19-01/0017

Ur. broj: 2156-04-01/01-01/19-2

Matulji, 29. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=51211&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr