SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 25. Petak, 18. listopada 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

57.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 30. sjednici održanoj 17. listopada 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata s područja
Grada Novog Vinodolskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, kriteriji za dodjelu stipendija, postupak dodjele stipendija te druga pitanja vezana za dodjelu stipendija učenicima i studentima.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Stipendijom u smislu ove Odluke smatra se:

1. stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha,

2. stipendija za deficitarna zanimanja.

Pod pojmom deficitarna zanimanja u smislu ove Odluke, smatraju se zvanja na razini regionalnih i lokalnih tržišta rada za kojima postoji potreba prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja koje izrađuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Deficitarna zanimanja za koja se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za svaku godinu utvrđuje odlukom Gradonačelnik.

Članak 3.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama u Republici Hrvatskoj i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

Broj stipendija i visinu mjesečnog iznosa stipendija za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje odlukom Gradonačelnik u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

 

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA

Članak 5.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti učenik srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske,

- da učenik/student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

- da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,

- da je postigao opći uspjeh, i to:

B najmanje 4,80 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole

B najmanje 4,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju svaki sljedeći razred srednje škole

B najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za studente polaznike prvih godina studija

B najmanje 4,00 za studente koji upisuju višu godinu studija, uz uvjet da je u prethodnoj godini ostvario najmanje 54 ECTS bodova

Članak 6.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik i student koji ispunjava sljedeće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske,

- da učenik i student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

- da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,

- da je ostvario opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja u visini prosječne ocjene 3,0 i više, i

- da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

Trajanje stipendije ugovara se za jednu nastavnu, odnosno akademsku godinu, a primljeni iznos vraća se samo u slučajevima utvrđenim ovom Odlukom.

U iznimnim okolnostima gradonačelnik može utvrditi i dulje trajanje stipendije, nego je to utvrđeno u prethodnom stavku ovoga članka Odluke.

Članak 7.

Učenici i studenti koji su korisnici stipendije po drugoj osnovi ne mogu ostvarivati pravo na dodjelu stipendije po ovoj Odluci.

III. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 8.

Kriteriji na temelju kojih se dodjeljuju stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha su sljedeći:

                    *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

1. Opći uspjeh

Opći uspjeh učenici 1. razreda srednje škole dokazuju svjedodžbama 7. i 8. razreda, a učenici 2. i viših razreda srednje škole svjedodžbom prethodnog razreda srednje škole. Studenti prve godine studija opći uspjeh dokazuju svjedodžbama zadnja dva razreda srednjoškolskog obrazovanja, dok studenti viših godina studija potvrdom obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine studija (original).

2. Natjecanja, nagrade i priznanja

Sudjelovanje i uspjeh učenika i studenata na natjecanjima propisanim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatskog školskog sportskog saveza dokazuju se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnih tijela natjecanja. Bodovi za sudjelovanje i ostvarene rezultate na natjecanjima odnose se na prethodnu školsku/akademsku godinu. Bodovanje natjecanja vrši se na način da se za sudjelovanje na više razina uzima ono koje je za podnositelja zahtjeva najpovoljnije i to za svako područje natjecanja posebno. Osvojene nagrade dokazuju se diplomom ili drugim dokazom o dodijeljenoj nagradi. Bodovi za ostvarene rezultate na natjecanjima, susretima i smotrama propisanim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, utvrđuju se kako slijedi:

a) ŽUPANIJSKO NATJECANJE

1. mjesto .................................................... 5 bodova

2. mjesto .................................................... 3 bodova

3. mjesto .................................................... 1 bod

b) DRŽAVNO NATJECANJE

1. mjesto ..................................................... 10 bodova

2. mjesto ....................................................... 8 bodova

3. mjesto ....................................................... 6 bodova

Sudjelovanje ................................................ 2 boda

c) NAGRADE FAKULTETA I SVEUČILIŠTA

- Rektorova nagrada .................................... 10 bodova

- Dekanova nagrada ..................................... 8 bodova

d) NAGRADE I PRIZNANJA IZ PODRUČJA SPORTA

Bodovi za ostvarene rezultate na natjecanjima propisanim od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza, utvrđuju se na sljedeći način:

DRŽAVNO NATJECANJE

1. mjesto ......................................................... 5 bodova

2. mjesto ......................................................... 4 boda

3. mjesto ......................................................... 2 boda

Postignuti rezultati u prethodnoj školskoj/akademskoj godini koji razvrstava sportaša u kategorije boduju se na sljedeći način:

1. kategorija ..................................................... 8 bodova

2. kategorija ..................................................... 6 bodova

3. kategorija ..................................................... 4 boda

4. kategorija ..................................................... 2 boda

5. i 6. kategorija ............................................... 1 bod

3. Volontiranje

Učenici i studenti koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini volontirali najmanje 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro, kao i u provedbi manifestacija koje provode Grad Novi Vinodolski, Turistička zajednica Grada Novog Vinodolskog, te ustanove u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog, osvajaju dodatna tri boda.

Članak 9.

Kriteriji na temelju kojih se dodjeljuju stipendije za deficitarna zanimanja su sljedeći:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

1. Opći uspjeh

Opći uspjeh učenici 1. razreda srednje škole dokazuju svjedodžbom 8. razreda (ovjerena preslika svjedodžbe), a učenici 2. i viših razreda srednje škole svjedodžbom prethodnog razreda srednje škole (ovjerena preslika svjedodžbe). Studenti prve godine studija opći uspjeh dokazuju svjedodžbom zadnjeg razreda srednjoškolskog obrazovanja (ovjerena preslika svjedodžbe), a studenti viših godina studija potvrdom obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine studija (original).

UČENICI

STUDENTI

2. Deficitarnost zanimanja

Odluku o deficitarnim zanimanjima donosi gradonačelnik, u skladu s člankom 2. ove Odluke.

3. Sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu

Učenik ili student ispunjava kriterij sudjelovanja roditelja u Domovinskom ratu, te zato ostvaruje dodatne bodove na sljedeći način:

-dijete poginulog, umrlog, zatočenog ili
nestalog hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata .......................................... 10 bodova

-dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida
iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja
organizma sukladno zakonu) ......................... 10 bodova

-dijete hrvatskog branitelja koji je sudjelovao
u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
u razdoblju od 5. kolovoza 1990. godine
do 15. siječnja 1992. godine 100
i više dana ............................................................. 4 boda

-dijete hrvatskog branitelja koji je sudjelovao
u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
u razdoblju od 5. kolovoza 1990. godine
do 30. lipnja 1996. godine 180
i više dana ............................................................ 2 boda

Kandidati čija su oba roditelja hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na bodove za oba roditelja.

4. Zdravstveni status

Pravo na ostvarivanje dodatnih bodova sukladno zdravstvenog statusa ostvaruje se na sljedeći način:

-kandidati s utvrđenim tjelesnim oštećenjem
od strane nadležnog javnopravnog tijela
(60 % i više invaliditeta) .................................... 3 boda

-kandidati čiji članovi uže obitelji (roditelji,
brat, sestra) imaju utvrđeno tjelesno
oštećenje od strane nadležnog javnopravnog tijela
(70 % i više invaliditeta) ...................................... 1 bod

IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

Članak 10.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje gradonačelnik nakon početka školske/akademske godine, a najkasnije do 31. prosinca.

Natječaj za dodjelu stipendija se objavljuje na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada Novog Vinodolskog, a obavijest o natječaju objavljuje se u dnevnom tisku.

Tijek provedbe natječajnog postupka, bodovanje i rangiranje kandidata koji su se prijavili na natječaj vodi Komisija za dodjelu stipendija koju imenuje gradonačelnik.

Članak 11.

Natječaj za dodjelu stipendija sadrži:

- naziv tijela koje raspisuje natječaj,

- uvjete za pristupanje natječaju,

- dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije,

- način i rok za podnošenje prijava,

- rok i način objave rezultata natječaja i

- druge odredbe prema odluci gradonačelnika.

Članak 12.

Podnositelj može podnijeti prijavu za dodjelu više vrsta stipendije ali je u prijavi dužan navesti vrstu stipendije koju želi ostvariti u slučaju da ostvari pravo na više vrsta stipendije.

Članak 13.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se na predviđenim obrascima koji se mogu podignuti u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili preuzeti s web stranice Grada Novog Vinodolskog.

Članak 14.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 15.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

Članak 16.

Komisija za dodjelu stipendija podnosi gradonačelniku prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za svaku vrstu stipendija u roku od 30 dana od dana završetka roka za dostavu prijava.

Gradonačelnik utvrđuje konačne liste kandidata za dodjelu stipendija u roku osam dana od primitka prijedloga liste kandidata.

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Novog Vinodolskog.

Svaki podnositelj prijave može na konačne liste podnijeti pismeni prigovor gradonačelniku u roku osam dana od dana objave konačne liste kandidata.

Odluka po prigovoru mora biti dostavljena podnositelju u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluku o dodjeli stipendija donosi gradonačelnik, a objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Novog Vinodolskog.

Članak 17.

Na temelju odluke o dodjeli stipendija, s odabranim učenicima/studentima zaključuje se ugovor o dodjeli stipendije kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Ugovor o dodjeli stipendije sadrži podatke o ugovornim stranama, iznos stipendije, način isplate stipendije, rok na koji je ugovor sklopljen, odredbe o povratu stipendije, način rješavanja spornih slučajeva, mjesto i datum zaključenja ugovora te potpis ugovornih strana.

Članak 18.

Stipendija se dodjeljuje za razdoblje od jedne školske, odnosno akademske godine, izuzev članka 6. stavka 3. ove Odluke.

Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno do svakog 5. u mjesecu za protekli mjesec počevši od 1. rujna do 30. lipnja, odnosno za 10 mjeseci kalendarske godine.

V. PREKID ISPLATE STIPENDIJE

Članak 19.

Prekid isplate stipendija nastupa:

- ako korisnik stipendije promijeni prebivalište (preseljenjem izvan područja Grada Novi Vinodolski)

- samovoljnim prekidom studija, odnosno ispisivanjem iz srednje škole

U slučajevima utvrđenim u stavku 1. ovog članka Grad jednostrano raskida ugovor o stipendiranju.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Upravni odjel nadležan za poslove obrazovanja vodi evidenciju dodijeljenih stipendija te kontrolira provođenje ove Odluke.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 30/01, 17/02)

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-02/19-20/3

Ur. broj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 17. listopada 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2115&mjesto=51250&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr