SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

54.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09,90/ 2010, 143/2012 i 152/2014.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/ 11, 144/2012 i 123/2017.), članka 76. u svezi s člancima 79. i 80. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/2013, 65/2017, 114/2018 i 39/2019.) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14.) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 29. sjednici održanoj dana 19. rujna 2019. godine donosi sljedeću

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da:

- k.č. br. 5847/206, Put Bribirska obala površine 19 čhv ili 68 m2 upisana u z.k. ul. 2059 k.o. Novi, vlasništvo Bettine Theodore Nedelykov iz Berlina, Stallupöner Alle 41, OIB 37455620513, Njemačka,

- u knjižnom dijelu katastarskog operata za k.o. Novi Put Sveti Mikula, površine 67 m2 upisana u Posjedovnom listu 1176, Javno dobro, putevi i vode, Novi Vinodolski.

ne predstavlja javno dobro u općoj uporabi već po Urbanističkom planu uređenja naselja Novi vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/10, 36/10 - ispravak, 19/13, 18/14, 21/16, 18/17 - pročišćeni tekst) nosi oznaku »M«, odnosno predstavlja zemljište mješovite namjene, to jest u naravi čini dio okućnice stambenog objekta i zemljišta za formiranje okućnice.

Članak 2.

Zemljište označeno kao k.č. br. 5847/206, z.k. ul. 2059 k.o. Novi isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi iz Posjedovnog lista 1176 k.o. Novi te se temeljem ove Odluke u knjižnom dijelu katastarskog operata za katastarsku općinu Novi u posjedovnom listu posjednikom ima upisati stvarni posjednik i zemljišnoknjižni vlasnik Bettina Theodora Nedelykov, Stallupöner Alle 41, 14055 Berlin, OIB 37455620513, Njemačka.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-02/19-20/18

Ur. broj: 2017/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 19. rujna 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=51250&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr