SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 22. Petak, 13. rujna 2019.
OPĆINA BAŠKA

59.

Temeljem članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/ 18, 110/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 9. rujna 2019. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2019. godini

Članak 1.

Ovim se programom održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Općine Baška, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4. održavanje javnih zelenih površina,

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja,

7. održavanje čistoće javnih površina,

8. održavanje javne rasvjete.«

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 6.773.509,00 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

1. prihodi od komunalne naknade - 3.726.016,00 kuna,

2. prihodi od koncesijskih naknada - 1.287.870,00 kuna,

3. opći prihodi - 168.204,00 kuna,

4. ekološka pristojba - 1.019.019,00 kuna,

5. boravišna pristojba - 572.400,00 kuna.«

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

»Obavljanje poslova održavanja povjerava se pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Baška - TD Baška d.o.o. i TKD Ponikve d.o.o. Krk. Obavljanje poslova može se povjeriti i drugim pravnim osobama provedbom zakonom propisanog postupka.Način, dinamika i ostali uvjeti obavljanja poslova koji se povjeravaju TD Baška d.o.o., prvenstveno u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina, uredit će se posebnim ugovorom.«

Članak 5.

»Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Baška za 2019. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.«

Članak 6.

»Ove izmjene i dopune programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-12

Baška, 9. rujna 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr