SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
GRAD RAB

46.

Na temelju članka 111. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 31. srpnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju
službene iskaznice komunalnog redara

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje izgled službene odore komunalnog redara te izgled i sadržaj službene iskaznice, način izdavanja i vođenja evidencije o službenoj odori i

iskaznicama, te način korištenja službene odore i službene iskaznice komunalnog redara.

Članak 2.

Za vrijeme obavljanja službene dužnosti komunalni redar mora nositi službenu odoru.

Službena odora je zimska i ljetna, a dijelovi su:

- zimska jakna (muška/ženska),

- vjetrovka (muška/ženska),

- hlače zimske (muške/ženske),

- hlače ljetne (muške/ženske),

- pulover (muški/ženski),

- košulja zimska (muška/ženska),

- ljetna majica (muška/ženska),

- cipele (niske).

Službena odjeća je klasičnog oblika i kroja.

Zimska jakna i vjetrovka je plave boje.

Pulover je plave boje.

Hlače zimske su plave boje i izrađene su od tkanine.

Košulja zimska je pamučna, bijele, bež ili plave boje.

Ljetna majica je majica s ovratnikom (polo) svijetloplave boje kratkih rukava.

Niske cipele su od kože, klasičnog kroja.

Zimska se odora nosi u pravilu od 15. listopada do 30. travnja, a ljetna od 1. svibnja do 14. listopada, osim ako pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša (dalje u tekstu: Upravni odjel) ovisno o vremenskim uvjetima, ne odredi drukčije.

Svaki dio službene odore ima uporabni rok.

Popis dijelova službene odore s naznakom roka uporabe, iskazan je u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Službenu odoru izdaje Upravni odjel.

Upravni odjel vodi evidenciju o izdanoj i vraćenoj službenoj odori.

Evidencija iz stavka 2. ovoga članka sadrži vrstu i količinu službene odore koja se izdaje, ime i prezime komunalnog redara koji je zadužuje, datum zaduženja, rubriku za napomenu i mjesto za potpis komunalnog redara.

Članak 4.

Osobi koja je raspoređena na radno mjesto komunalnog redara izdaje se nova službena odora.

Članak 5.

Pojedini dijelovi službene odore mogu se zamijeniti i prije isteka rokova propisanih ovom Odlukom samo ako su oštećeni ili potpuno uništeni tijekom obavljanja službenih dužnosti.

Ako je do oštećenja ili uništavanja pojedinih dijelova službene odore došlo u uporabnom roku, a to nije posljedica obavljanja službene dužnosti, komunalnom redaru će se izdati nova odora na njegov trošak.

Zamjenu oštećene ili uništene službene odore odobrava pročelnik Upravnog odjela.

Članak 6.

Uporabni rokovi službene odore komunalnom redaru produžit će se:

1. za vrijeme provedeno na bolovanju dužem od mjesec dana neprekidno,

2. za vrijeme provedeno na rodiljnom i/ili roditeljskom dopustu,

3. kada je do umirovljenja po sili zakona ostalo manje od šest mjeseci,

4. u drugim slučajevima tijekom kojih nije obavljao poslove komunalnog redara.

Članak 7.

Komunalni redar kojemu prestane služba ili je raspoređen na drugo radno mjesto obavezan je vratiti službenu odoru koju je zadužio.

Članak 8.

Komunalni redar dužan je službenu odoru održavati urednom i čistom o svom trošku.

Komunalni redar ne smije otuđiti i prepravljati službenu odoru.

Članak 9.

Službena iskaznica komunalnih redara izrađuje se na papiru bijele boje, dimenzija 85 mm x 55 mm i zaštićuje se prozirnim plastičnim omotom. Tekst na iskaznici ispisan je crnom bojom.

Obrazac službene iskaznice komunalnog redara (u nastavku teksta: iskaznica) sadrži:

a) na prednjoj strani:

1. otisnuti grb Republike Hrvatske u gornjem lijevom kutu,

2. natpis Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Rab, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša,

3. natpis: »SLUŽBENA ISKAZNICA KOMUNALNOG REDARA«,

4. mjesto za fotografiju, veličine 28x32 mm, preko koje je, u donjem lijevom kutu, otisnut pečat Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša,

5. ime i prezime nositelja iskaznice.

b) na poleđini:

1. tekst o ovlastima nositelja iskaznice: »Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima obavljati nadzor«.

2. broj iskaznice,

3. datum izdavanja iskaznice,

4. mjesto za pečat i potpis Pročelnika.

Obrazac iskaznice komunalnog redara iskazan je u Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 10.

Iskaznicu izdaje Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Upravni odjel iz stavka 1. ovog članka vodi evidenciju o izdanim i vraćenim iskaznicama.

Evidencija iz stavka 2. ovoga članka sadrži: ime i prezime komunalnog redara kojem je iskaznica izdana, broj iskaznice, datum njezina izdavanja, datum povratka odnosno poništenja iskaznice, potpis komunalnog redara te odjeljak za napomenu.

Članak 11.

Za vrijeme obavljanja službene dužnosti komunalni redar je obvezan nositi iskaznicu.

Komunalnom redaru će se privremeno oduzeti iskaznica ako je protiv njega pokrenut postupak povodom kojeg, sukladno propisima, ne može obavljati poslove komunalnog redara, do okončanja tog postupka.

Članak 12.

Komunalni redar koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o tome odmah izvijestiti pročelnika Upravnog odjela.

Komunalni redar čija iskaznica bude oštećena dužan je o tome odmah izvijestiti pročelnika Upravnog odjela te mu predati oštećenu iskaznicu.

Komunalnom redaru će se izdati nova iskaznica nakon što izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica, odnosno oštećena iskaznica bude proglašena nevažećom te poništena od strane Upravnog odjela.

Članak 13.

Iskaznica vrijedi od dana njezina izdavanja do dana prestanka ovlaštenja za obavljanje službene dužnosti komunalnog redara osobi kojoj je izdana.

Komunalni redar kojem je prestao radni odnos odnosno koji je raspoređen na drugo radno mjesto u Gradu, dužan je po izvršnosti rješenja o prestanku radnog odnosa, odnosno rješenja o rasporedu na drugo radno mjesto iskaznicu predati Upravnom odjelu.

Iskaznica predana sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka oglašava se nevažećom i poništava u Upravnom odjelu.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/04

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-6

Rab, 31. srpnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

 

*prilog se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr