SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
OPĆINA DOBRINJ

28.

Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 19. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
O KOMUNALNOM REDU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se komunalni red na području Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Općina) i mjere za njegovo provođenje.

(2) Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe koje stalno ili povremeno borave na području Općine, ako zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno.

Članak 2.

Ovom Odlukom propisuje se:

1. uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,

2. način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama,

3. uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,

4. održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina,

5. mjere za provođenje te odluke kao što je određivanje uvjeta i načina davanja u zakup površina javne namjene, mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima komunalni redar, obveze pravnih i fizičkih osoba i prekršajne odredbe,

6. gospodarenje otpadom,

7. prijelazne i završne odredbe.

Članak 3.

Površinama javne namjene u smislu ove Odluke smatraju se površine čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima, i to: javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza, javna rasvjeta, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, javne garaže, nogostupi, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.

Članak 4.

(1) Privremenim objektima u smislu ove Odluke smatraju se objekti koji se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca).

(2) Pod privremenim objektima iz stavka 1. ovog članka, smatraju se naročito:

1. montažni objekti - privremeni objekti koji se u cijelosti ili u dijelovima mogu prenositi (cirkus, luna park i ostale zabavne radnje, pozornice i sl.),

2. kiosci,

3. pokretne radnje na kotačima (pokretna prodaja),

4. pokretna naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta,

5. uslužna naprava (hladnjak za piće ili sladoled, vaga, apparat za kokice, kuhanje kukuruza i sl.),

6. zabavni park,

7. štandovi,

8. ugostiteljske terase,

9. reklame i oglasni predmeti,

10. vozila i plovila koja se ne upotrebljavaju zbog dotrajalosti i vozila koja su neregistrirana,

11. posude za komunalni otpad.

(3) Značajke i uvjeti korištenja privremenih objekata iz stavka 2. ovog članka podrobnije su propisani Odlukom Općine Dobrinj o zakupu (korištenju) površina javne namjene za postavu privremenih objekata.

(4) Vlasnici, odnosno korisnici dužni su privremene objekte iz stavka 2. ovog članka održavati urednima, čistima i u stanju funkcionalne sposobnosti, te postupati sukladno zaključenim ugovorima odnosno izdanim odobrenjima.

Članak 5.

Pod građevinama i uređajima javne namjene podrazumijevaju se u smislu ove Odluke ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture, satovi te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 6.

(1) Pod uređenjem naselja podrazumijeva se uređenje i održavanje urednima svih nekretnina na području Općine.

(2) Uređenje naselja obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, a osobito:

1. označavanje naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada,

2. uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada,

3. uređenje i održavanje okoliša javnih i stambenih objekata,

4. određivanje uvjeta za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, zaštitnih naprava, plakata, urbane opreme, prometne i druge signalizacije, za postavljanje klimatizacijskih uređaja, dimovodnih uređaja, oluka oborinskih voda, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,

5. uređenje izloga,

6. postavljanje i održavanje javne rasvjete,

7. održavanje dječjih i sportskih igrališta,

8. postavljanje i održavanje građevina i uređaja javne namjene,

9. održavanje autobusnih čekaonica, taksi stajališta i parkirališta,

10. održavanje i čišćenje dimnjaka,

11. držanje domaćih životinja,

12. dezinsekcija, deratizacija i veterinarsko-higijeničarski poslovi,

13. održavanju reda i čistoće na tržnicama.

1. Označavanje naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada

Članak 7.

Za sva naselja na području Općine Dobrinj, gdje postoje uvjeti za uvođenje sustava ulica, putova i trgova nazivi će se označiti u smislu ove Odluke.

Članak 8.

(1) Naselja, ulice i trgovi moraju biti vidljivo označeni natpisnim pločama. Natpisne ploče sadrže naziv naselja, odnosno ime ulice ili trga.

(2) Imena ulica i trgova određuje Općinsko vijeće Općine Dobrinj posebnom odlukom.

(3) Ulicama se u smislu ove Odluke smatraju javne i nerazvrstane ceste s kolnikom i nogostupom, putovi, javna stubišta, šetališta, javni prolazi, parkovi i druge površine javne namjene.

Članak 9.

Na području jednog naselja ne može postojati više ulica, putova ili trgova s istim nazivom.

Članak 10.

(1) Natpisne ploče s nazivom naselja postavljaju se na glavnim ulazima u naselje.

(2) Natpisne ploče moraju biti istog oblika izrađene od materijala otpornog na atmosferske prilike.

(3) Na području naselja pod zaštitom, mogu se iznimno odrediti oblici i veličine natpisnih ploča u dogovoru s nadležnom Upravom za zaštitu kulturne baštine.

Članak 11.

(1) Svaka zgrada u naseljenom mjestu mora biti obilježena kućnim brojem izrađenog od materijala otpornog na atmosferske prilike.

(2) Troškove nabave kućnih brojeva, kao i troškove postavljanja i održavanja snosi vlasnik.

(3) Troškove nabave, postavljanja i održavanja natpisnih ploča naselja, ulica i trgova snosi Općina.

Članak 12.

(1) U slučaju promjene naziva ulice ili trga postavlja se nova natpisna ploča, najkasnije u roku od 60 dana od dana preimenovanja, dok je staru natpisnu ploču potrebno ukloniti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka u istom se roku moraju promijeniti pločice s oznakom kućnih brojeva, ako nisu u skladu s izvršenom promjenom.

Članak 13.

Očevidnik o imenovanju ulica i trgova vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj Dobrinj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 14.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati, te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz članka 8. ove Odluke.

2. Uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada

Članak 15.

O uređenju i izgledu naselja dužne su brinuti pravne i fizičke osobe kojima je povjereno uređenje i održavanje površina javne namjene i objekata, kao i sve druge pravne i fizičke osobe, te građani - vlasnici, odnosno korisnici nekretnina i pokretnina u naselju.

Članak 16.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici zgrada - objekata, upravitelji zgrada dužni su u tehničkom, funkcionalnom i estetskom pogledu održavati vanjske dijelove zgrade (fasade, balkone, lođe, vanjsku stolariju, žljebove, oluke, krovove, vanjske instalacije i dr.), sukladno važećim propisima.

(2) Zgrade koje svojim izgledom uslijed oštećenja ili dotrajalosti nagrđuju opći izgled ulice i okoliša, moraju se urediti u roku zadanom od strane komunalnih redara, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od kada je ta okolnost utvrđena.

(3) Trošak uređenja snosi vlasnik, odnosno korisnik zgrade.

(4) Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je održavati vanjske dijelove zgrade urednima i čistima. U slučaju da vlasnik ili upravitelj zgrade vanjske dijelove zgrade ne održava urednima i čistima, a to ne učini ni na pisani zahtjev komunalnog redara, to će na trošak vlasnika ili upravitelja zgrade, temeljem naloga Upravnog odjela, učiniti ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Članak 17.

Ako zgrada, ogradni zid i druga zidana konstrukcija zbog urušavanja pojedinih dijelova predstavlja javnu opasnost, vlasnik ili korisnik je dužan pristupiti sanaciji i istu dovršiti najkasnije u roku od 3 mjeseca.

Članak 18.

Objekti u izgradnji ili objekti na čijim se vanjskim dijelovima obavljaju veći popravci moraju biti propisno ograđeni na način da bude omogućen siguran i nesmetan promet pješaka i vozila.

Članak 19.

(1) Na fasade, prozore, terase, balkone, ograde, vrata i ostale vanjske dijelove zgrada koje su okrenute neposredno frekventnim površinama javne namjene zabranjeno

je vješati ili izlagati sve ono čime se nagrđuje izgled objekta, a time i ulice.

(2) Posuda s cvijećem izvan gabarita zgrade mora biti postavljena i osigurana na način da se spriječi pad posude, te izlijevanje vode kojom se zalijeva cvijeće na prolaznike.

(3) Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni na način da ne ometaju pješački i kolni promet i ne smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

(4) Uklanjanje grafita sa fasada zgrada ili zidova (ogradnih, potpornih i slično) obveza je vlasnika zgrade i zida.

(5) U slučaju da vlasnik ne ukloni grafite, a to ne učini ni na pisani zahtjev komunalnog redara, to će na trošak vlasnika, temeljem naloga Upravnog odjela, učiniti ovlaštena pravna ili fizička osoba.

3. Uređenje i održavanje okoliša (okućnica) javnih i stambenih objekata

Članak 20.

(1) Vlasnici i korisnici stambenih objekata, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta dužni su održavati okućnicu, odnosno okoliš zgrade koji je vidljiv s površine javne namjene uključujući i ogradu prema površini javne namjene koja ne smije ometati korištenje iste.

(2) Okućnica, odnosno okoliš iz stavka 1. ovog članka mora biti uređena.

(3) Na površinu okućnice i dvorišta zgrada se zabranjuje:

- držanje otpada i dotrajalih stvari (građevinski otpad, automobilske olupine, stari strojevi, dotrajali kućanski aparati i sl.) koji svojim izgledom narušavaju uredan izgled naselja,

- bacanje i ostavljanje otpada izvan posuda za otpad,

- bacanje gorućih predmeta u košare ili posude za otpad,

- oštećivanje košara i posuda za otpad,

- ispuštanje otpadnih voda, sadržaja iz septičkih jama, ulja i slično,

- zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih tvari u kanale oborinske odvodnje.

(4) Vlasnici, odnosno korisnici nekretnina iz stavka 1. ovog članka dužni su podrezivati raslinje koje raste iz dvorišta ili okućnica, a koje svojim granama prelazi na površinu javne namjene, tako da omoguće nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost vertikalne prometne signalizacije i funkcioniranje javne rasvjete, te su dužni uklanjati osušena ili bolesna stabla ili grane, koje bi svojim rušenjem mogli ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata.

(5) Vlasnik ili korisnik neobrađene zelene površine ili neizgrađenog građevinskog zemljišta unutar naselja mora iste redovito održavati (kositi, čistiti i uklanjati zeleno raslinje) i držati urednim i čistim.

(6) Odredbe o uređenju i vanjskom izgledu odnose se i na javna dobra u općoj uporabi i spomenike, s time što se ne diraju njihova prava, svojstva ili propisima utvrđene odnose.

(7) Ukoliko vlasnici i korisnici nekretnina ne postupaju sukladno odredbama ovog članka, a to ne učine ni na pisani zahtjev komunalnog redara, to će na trošak obveznika postupanja, temeljem naloga Upravnog odjela, učiniti ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Članak 21.

(1) Ograde uz površine javne namjene moraju biti izvedene tako da se uklapaju u okolni izgled naselja, te ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, šiljaka i sličnog.

(2) Ograde uz površine javne namjene moraju se postavljati tako da ne ometaju korištenje tih površina, da ne predstavljaju opasnost za sigurnost i imovinu ljudi te da se vizualno uklapaju u okolni izgled.

(3) Ograde uz površine javne namjene vlasnici, odnosno korisnici moraju redovito održavati.

(4) Vlasnici, odnosno korisnici ograda od ukrasne živice ili drugog ukrasnog bilja, kada se one nalaze uz površine javne namjene, dužni su prije započinjanja radova na orezivanju propisno označiti mjesto izvođenja radova te poduzeti sve mjere kako bi se za vrijeme rezidbe zaštitili ljudi i imovina.

(5) Vlasnici, odnosno korisnici dužni su odmah nakon završetka radova na orezivanju, površinu javne namjene očistiti.

(6) Ograde od ukrasne živice i drveće uz površine javne namjene vlasnici, odnosno korisnici moraju redovito održavati i orezivati tako da ne prelaze preko regulacijske linije na površinu javne namjene, ne zaklanjaju preglednost, ne ometaju normalno kretanje pješaka i sigurnost prometa, ne zaklanjaju prometnu i svjetlosnu signalizaciju i javnu rasvjetu.

(7) Ograde uz površinu javne namjene ni na koji način ne smiju ometati korištenje iste, poglavito ako graniče s nogostupom ili kolnikom.

(8) Vlasnik, odnosno korisnik nekretnine dužan je orezivati zelenilo zasađeno u dvorištu, koje svojim granama prelazi na površinu javne namjene, tako da omogući nesmetan i siguran prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne i druge signalizacije i funkcioniranje javne rasvjete.

(9) Dvorišta, vrtove, voćnjake, vinograde, livade i ostale površine oko zgrada, te neizgrađena građevinska zemljišta u naseljima uz površine javne namjene, vlasnici odnosno korisnici moraju držati urednim i čistima.

(10) Ukoliko vlasnici i korisnici nekretnina ne postupaju sukladno odredbama stavka 6., 8. i 9. ovog članka, a to ne učine ni na pisani zahtjev komunalnog redara, to će na trošak obveznika postupanja, temeljem naloga Upravnog odjela, učiniti ovlaštena pravna ili fizička osoba.

4. Određivanje uvjeta za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, zaštitnih naprava, plakata, urbane opreme, prometne i druge signalizacije; za postavljanje klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta

Članak 22.

(1) Predmeti koji su projektirani i proizvedeni u svrhu oglašavanja i isticanja reklamnih poruka u smislu ove Odluke su predmeti koji materijalima, obradom i oblikovanjem zadovoljavaju kriterije tehničkih i tehnoloških standarda, estetski su oblikovani i postavljeni sukladno izgledu zgrade i okoline u kojoj su postavljeni.

(2) Predmeti iz stavka 1. ovog članka mogu biti:

1. reklamne površine, reklamne konstrukcije, reklamni uređaji, jarboli za zastave, transparenti, drugi reklamni predmeti, te tende i suncobrani ako su sa reklamnom porukom.

2. oglasne ploče, oglasni ormarići, te drugi oglasni predmeti.

Članak 23.

(1) Na dijelovima stambenih zgrada (fasadama, ogradnim zidovima) neposredno okrenutim površinama javne namjene - ulicama, u zonama zaštićene jezgre grada bez suglasnosti i prethodnog odobrenja, zabranjeno je postavljanje rashladnih uređaja i antenskih sistema.

(2) Postojeće rashladne uređaje i antenske sisteme postavljene suprotno stavku 1. ovog članka vlasnici su dužni ukloniti o svom trošku.

(3) Zastave, prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo za to namijenjeno mjesto moraju biti

uredni i čisti, te se moraju ukloniti u roku od 24 sata nakon prestanka prigode zbog koje su postavljeni.

Članak 24.

(1) Na površine javne namjene na području Općine, na zgrade javne namjene, stupove javne rasvjete, stabla, metalne konstrukcije, zemljišta i druge prostore mogu se postavljati natpisi, reklame, urbana oprema i signalizacija isključivo na temelju odobrenja Upravnog odjela, te sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

(2) Uvjeti i način davanja u zakup nekretnina u posjedu i vlasništvu Općine za postavljanje predmeta, čija je svrha isticanje reklamnih poruka i oglašavanje regulirani su posebnom odlukom.

Članak 25.

(1) Neispravne, napuštene, bez odobrenja postavljene predmete iz članka 24. ove Odluke vlasnik/organizator je dužan ukloniti po nalogu komunalnog redara.

(2) Propisno istaknute reklame i oglase zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.

(3) Nakon prestanka aktualnosti reklamnog ili promidžbenog materijala vlasnik/organizator ga mora ukloniti u roku od 5 dana.

Članak 26.

(1) Pravne osobe odnosno fizičke osobe obrtnici ističu na pročelju zgrade u kojoj koriste poslovni prostor, odnosno u kojoj je sjedište tvrtke, odgovarajući natpis sa nazivom tvrtke ili obrta.

(2) Natpis mora biti čitljiv, estetski oblikovan, jezično ispravan i uredan.

(3) Vlasnici zgrada dužni su omogućiti postavljanje natpisa na fasadi zgrade.

(4) Pravne ili fizičke osobe obrtnici dužne su ukloniti natpis sa nazivom tvrtke ili obrta u roku od 15 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno iseljenja iz prostora.

5. Uređenje izloga

Članak 27.

Izlozima u smislu ove Odluke smatraju se:

- zastakljeni otvori u zidovima zgrada i izložbeni ormarići koji služe javnom izlaganju robe,

- zastakljeni otvori u zidovima zgrada koji služe za ugostiteljstvo, agencije i druge gospodarske djelatnosti.

Članak 28.

(1) Izlozi moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

(2) Staklene površine moraju se redovito čistiti, a okviri održavati da uvijek budu čisti i funkcionalni.

(3) Izlozi u uličnim poslovnim prostorima koji su zatvoreni ili u adaptaciji moraju biti zasjenjeni.

Članak 29.

(1) U izlozima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

(2) Izlozi u centru naselja moraju biti uredni i atraktivni.

(3) Oglašavanje ili obavijesti mogu se isticati u izlozima samo na način da se uklope s izloženom robom.

Članak 30.

Zabranjeno je izlaganje i prodaja robe izvan prodavaonica, postavljanje stalaka, polica, klupica, izložbenih ormarića na površinu javne namjene ili fasadu ispred ili pokraj poslovnog prostora suprotno Odluci o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Općine.

6. Postavljanje i održavanje javne rasvjete

Članak 31.

(1) Nova javna rasvjeta na površinama javne namjene mora biti izvedena sukladno ekološkim normama, pritom koristeći suvremenu rasvjetnu tehniku, te uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova naselja, promet i potrebe građana.

(2) Javna rasvjeta se mora redovito održavati u stanju funkcionalne ispravnosti (prati, bojati, mijenjati dotrajale žarulje i slično).

(3) Pravna osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete za Općinu je PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o..

(4.) Pravna osoba iz prethodnog stavka je dužna redovito održavati objekte javne rasvjete u ispravnom stanju, sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture i važećim zakonskim propisima, ugovoru, propisima i uzancama.

(4) Javna rasvjeta svijetli u razdobljima prema dogovoru pravne osobe i općinskog načelnika.

Članak 32.

(1) Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih tijela javne rasvjete.

(2) Uređajima i objektima javne rasvjete ne može se koristiti bez odobrenja Upravnog odjela.

7. Održavanje dječjih i sportskih igrališta

Članak 33.

(1) Dječja i sportska igrališta, objekti na njima, rekreacijske površine i objekti koji su namijenjeni za druge javne priredbe se moraju održavati u urednom i ispravnom stanju.

(2) Na površinama iz stavka 1. ovog članka mora biti postavljen dovoljan broj košarica za otpatke.

Članak 34.

(1) Površine iz članka 33. stavka 1. su javno dobro i o njihovom održavanju brigu vodi KOMUN d.o.o..

(2) O površinama iste namjene koja se nalaze u sastavu okućnica drugih objekata dužni su brinuti njihovi vlasnici, odnosno korisnici.

Članak 35.

Površine iz članka 33. stavka 1. u vlasništvu Općine dužne je u smislu ove Odluke održavati KOMUN d.o.o. i druge osobe kojima je odobreno korištenje istih.

8. Postavljanje i održavanje građevina i uređaja javne namjene

Članak 36.

(1) Građevine i uređaji javne namjene mogu se izgrađivati, odnosno postavljati samo na temelju odobrenja Upravnog odjela, ako posebnim propisima nije određeno drugačije.

(2) Građevine i uređaji javne namjene iz stavka 1. ovog članka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu ili drugu djelatnost, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj Općina to povjeri.

Članak 37.

Pravna ili fizička osoba iz članka 36. stavak 2. ove Odluke dužna je građevine i uređaje javne namjene iz

članka 36. stavka 1. održavati u ispravnom i urednom stanju, te osigurati da isti ispunjavaju tehničke i higijenske uvjete sukladno posebnim propisima.

Članak 38.

(1) Građevine i uređaje javne namjene iz članka 36. stavka 1. ove Odluke zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati, ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

Članak 39.

(1) Čekaonice autobusnog i drugih prometa i taksi stajališta moraju se održavati urednim i ispravnim, te ispunjavati tehničke i higijenske uvjete određene posebnim propisima.

(2) Zabranjeno je postavljanje plakata na čekaonice autobusnog i drugih prometa i taksi stajališta.

Članak 40.

(1) Opći uvjeti o javnim parkiralištima uređeni su posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Dobrinj.

(2) Ovlaštenici upravljanja i korištenja javnih parkirališta dužni su na njima održavati red, čistoću i sigurnost, te njima namjenski gospodariti u svrhu što boljeg i racionalnijeg iskorištavanja parkirališne površine za smještaj motornih vozila.

(3) Na javnim parkiralištima zabranjena je trgovina robom, pretovar robe, zadržavanje kampera i kamp kućica više od 24 sata i drugo što nije u skladu s namjenom.

9. Održavanje i čišćenje dimnjaka

Članak 41.

(1) Održavanje i čišćenje dimnjaka uređeno je posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Dobrinj.

(2) Čišćenje dimnjaka može obavljati pravna ili fizička osoba - obrtnik kojoj je to povjereno i koja je za obavljanje tih poslova dobila koncesiju Općine.

10. Držanje domaćih životinja

Članak 42.

Držanje pasa i mačaka propisano je Odlukom o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama.

Članak 43.

(1) U naseljima Šilo i Dobrinj nije dozvoljeno držanje domaćih životinja, osim peradi, pod uvjetom da njihovo držanje nije štetno za zdravlje ljudi, sigurnost imovine te da ne narušava javni red i mir.

(2) U ostalim naseljima Općine i izvan naselja mogu se držati sve domaće životinje.

Članak 44.

Hvatanje životinja, sakupljanje i zbrinjavanje životinjskih lešina obavlja pravna ili fizička osoba kojoj te poslove povjeri općinski načelnik svojom odlukom.

11. Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i veterinarsko - higijeničarski poslovi

Članak 45.

(1) U svrhu zaštite građana na području Općine obavlja se sistematska dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija površina javne namjene.

(2) Pod pojmom sistematske dezinsekcije podrazumijeva se suzbijanje (uništavanje) štetnih člankonožaca (muhe, komarci, žohari i slično), odnosno smanjenje njihovog broja.

(3) Pod pojmom sistematske dezinfekcije podrazumijevaju se svi postupci i radnje koje treba poduzeti da bi se razni predmeti ili prostori oslobodili mikroorganizama.

(4) Pod pojmom sistematske deratizacije podrazumijevaju se mjere i postupci koje treba provesti sa ciljem smanjenja broja štetnih glodavaca.

(5) Veterinarsko - higijeničarski poslovi podrazumijevaju sakupljanje uginulih i pregaženih životinja, te dezinfekciju mjesta gdje su takve životinje pronađene.

(6) Pravna ili fizička osoba koja obavlja navedene poslove, prema godišnjem planu, dužna je osiguravati zakonom propisane norme.

Članak 46.

(1) Na poziv općinskog načelnika, pravna ili fizička osoba dužna je izvršiti izvanrednu dezinsekciju ili deratizaciju, ako se ocijeni da je taj postupak opravdan.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove dezinsekcije i deratizacije dužna je prije izvođenja poslova dezinsekcije i/ili deratizacije obavijestiti građanstvo i Upravni odjel o početku i završetku obavljanja poslova i o svim bitnim karakteristikama i opasnostima ovog posla.

Članak 47.

Svi građani, pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa područja Općine obvezni su provoditi mjere asanacije (mjere za uklanjanje svih izvora širenja zaraznih bolesti) u cilju smanjenja populacije komaraca s manjom aplikacijom insekticida.

12. Održavanje reda i čistoće na tržnicama

Članak 48.

Pravna osoba kojoj je povjereno upravljanje tržnicom dužna je donijeti Tržni red i provoditi sve njegove odredbe.

Članak 49.

(1) Pravna osoba kojoj je povjereno upravljanje i održavanje tržnice dužna je sve objekte i uređaje držati u ispravnom stanju. Tržnica se mora redovito čistiti, te se opskrbiti s dovoljnom količinom posuda za odlaganje otpada.

(2) Proizvodi koji se prodaju na tržnicama ne smiju se prodavati ili izlagati izvan prostora tržnice.

(3) Komunalni redar će u slučaju nepoštivanja odredbi stavka 2. ovog članka, narediti uklanjanje robe, a ukoliko vlasnik robu ne ukloni, redar će robu ukloniti na trošak vlasnika robe.

III. ODRŽAVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE, UREĐAJA I OBJEKATA

Članak 50.

(1) Površine javne namjene iz članka 3. ove Odluke koriste se sukladno njihovoj namjeni i moraju se održavati čistima i urednima.

(2) Pod održavanjem čistoće površina javne namjene u smislu ove Odluke podrazumijevaju se:

- čišćenje;

- pranje;

- čišćenje jaraka, slivnika i sustava oborinske odvodnje;

- postavljanje, pražnjenje, čišćenje i održavanje košarica za otpad;

- odvoz skupljenog otpada s površina javne namjene na odlagalište.

(3) Održavanje čistoće i čišćenja površina javne namjene provodi se sukladno godišnjem programu održavanja i čišćenja površina javne namjene na području Općine.

(4) Programom održavanja i čišćenja površina javne namjene određuje se standard održavanja površina javne

namjene kao što su: opseg, vrijeme, tehnologija, učestalost i ostali uvjeti održavanja čistoće površina javne namjene

(5) Standard održavanja čistoće površina javne namjene ovisi o gustoći naseljenosti pojedinih područja, gustoći prometa i stupnju onečišćenja površine javne namjene.

Članak 51.

(1) Pravna odnosno fizička osoba koja obavlja djelatnost neposredno uz površinu javne namjene dužna je svakodnevno dovesti površinu javne namjene u čisto i uredno stanje, ako zbog njihove poslovne i druge djelatnosti dolazi do onečišćavanja površine oko njihovog poslovnog objekta.

(2) Organizator javnog skupa i ovlašteni korisnik površine javne namjene dužan je osigurati čišćenje korištene površine javne namjene ili objekta, kao i prostora koji služe kao pristup tim površinama javne namjene, odnosno objektima.

Članak 52.

Na površinu javne namjene ne smije se bacati ni ostavljati otpad svih vrsta i kategorija ili je na drugi način onečišćavati, a posebno se zabranjuje:

1. bacanje i ostavljanje otpada izvan košara i posuda za otpad,

2. bacanje gorućih predmeta u košare ili posude za otpad,

3. oštećivanje košara i posuda za otpad,

4. odlaganje građevnog i otpadnog građevnog materijala, te postavljanje predmeta, naprava i strojeva bez odobrenja Upravnog odjela,

5. popravljanje, servisiranje i pranje vozila,

6. ispuštanje otpadnih voda, sadržaja iz septičkih jama, ulja i slično,

7. zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih tvari u kanale oborinske odvodnje,

8. paljenje otpada,

9. ostavljanje vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistriranih vozila, lakih teretnih prikolica, kamp - prikolica i drugih priključnih vozila, plovila i olupina plovila, vozila oštećenih u prometnoj nezgodi i otpadnih vozila,

10. pranje i čišćenje vozila i plovila na površinama javne namjene,

11. ispuštanje otpadnih voda nastalih prilikom pranja stambenih i poslovnih prostorija, kao i krovne vode s objekata,

12. korištenje površine javne namjene, kao i okućnice uz frekventne pozicije, za smještaj robe, ambalaže i drugih stvari bez posebnog odobrenja,

13. bojanje, crtanje i pisanje poruka i raznih tekstova po javno - prometnim površinama bez odobrenja Općine, osim prometne signalizacije, koje iscrtavanje se vrši sukladno posebnim propisima,

14. obavljanje bilo kakvih radnji ili njihovo propuštanje, kojima se onečišćuju površine javne namjene.

Članak 53.

(1) Vozila koja sudjeluju u prometu ili su zaustavljena ne smiju onečišćavati površinu javne namjene uljem, pijeskom, slamom, lišćem, piljevinom i sličnim tekućim, sipkim i rasutim materijalom, a ista su u obvezi prije izlaska s gradilišta očistiti dijelove sa kojih otpada zemlja i slično na površinu javne namjene.

(2) Izvoditelj građevinskih radova obvezan je o svom trošku spriječiti širenje prašine polijevanjem vodom ili sličnim preventivnim mjerama i brinuti se za čišćenje površine javne namjene u neposrednoj blizini gradilišta. U roku od pet dana nakon završetka radova izvođač je dužan očistiti gradilište od otpadnog građevinskog materijala.

(3) Na javnim površinama zabranjeno je kampiranje u vozilima, šatorima, kontejnerima, prijenosnim kućicama i drugim sličnim sredstvima.

Članak 54.

(1) U slučaju prekomjernog onečišćenja površina javne namjene zbog atmosferskih prilika, urušavanja, klizišta, odrona, bujica i slično kao i kod prometnih nesreća uvodi se izvanredno održavanje površina javne namjene koje provodi prema mogućnostima KOMUN d.o.o. odnosno pravna ili fizička osoba.

(2) Zapreke, prepreke, rasuti teret i slično površinama javne namjene za koje se ne može utvrditi počinitelj, uklanja prema mogućnostima KOMUN d.o.o. odnosno pravna ili fizička osoba.

Članak 55.

(1) Javne zelene površine održava pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje tih poslova.

(2) Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari javnim sportskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, park šumama, spomen područjima i slično dužna je redovito održavati javnu zelenu površinu, te se brinuti za njezinu zaštitu i obnovu.

Članak 56.

Na javnim zelenim površinama ne smiju se bez odobrenja obavljati bilo kakvi radovi, osim redovnog održavanja tih površina od strane pravne ili fizičke osobe - obrtnika, kojoj su ti poslovi povjereni.

Članak 57.

Bez odobrenja Upravnog odjela zabranjeno je na zelenim površinama javne namjene:

1. rezanje i kidanje grana i vrhova s grmlja i drveća, rušenje i uklanjanje drveća, te vađenje panjeva,

2. prekopavanje zelene površine javne namjene,

3. rekonstrukcija postojeće zelene površine javne namjene ako posebnim propisom nije drugačije određeno,

4. postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, naprava, reklamnih panoa i slično,

5. odlaganje građevnog materijala i zemlje,

6. skupljanje plodova, granja i lišća,

7. branje plodova s drveća i grmlja, kidanje i branje cvijeća, te vađenje cvjetnog i drugog busenja, te kidanje grana s grmlja i drveća.

Članak 58.

Radi zaštite zelene površine javne namjene na tim se površinama posebno zabranjuje:

1. guliti koru sa stabala, zasijecati, zarezivati, savijati i kidati grane, zabijati čavle i druge predmete, postavljati plakate, te na bilo koji način oštećivati drveće, grmlje i živice,

2. penjanje po drveću, vješanje odjeće i drugih predmeta po drveću,

3. uništavanje travnjaka, iskopavanje i odnošenje zemlje i bilja,

4. odlaganje kućnog otpada, opušaka, piljevine, pepela, odrezanog šiblja, granja, otpadnog ulja i slično,

5. puštanje životinja bez nadzora i ostavljanje životinjskog izmeta na površini,

6. uništavanje, oštećivanje i onečišćenje komunalne opreme i uređaja,

7. vožnja, zaustavljanje i parkiranje svih prijevoznih sredstava, osim onih koji održavaju javne zelene površine,

8. loženje vatre i potpaljivanje stabala,

9. istovarivanje i uskladištavanje raznog ogrjevnog i drugog materijala,

10. hvatanje i uznemiravanje ptica i drugih životinja,

11. obavljanje drugih radnji kojima se oštećuju i uništavaju javne zelene površine.

Članak 59.

Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode (pojedino drvo, drvoredi, park šume, krajolici i slično) primjenjuju se radi njihove zaštite propisi o zaštiti prirode.

Članak 60.

(1) Radi ukrašavanja na javnim se površinama ispred ulaza u poslovne prostore mogu postavljati prikladne posude s ukrasnim biljem.

(2) Vlasnik ili korisnik posude s ukrasnim biljem dužan je održavati, nadopunjavati, obnavljati i čistiti postavljene posude i ukrasno bilje iz stavka 1. ovog članka.

IV. KORIŠTENJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE, UREĐAJA I OBJEKATA

Članak 61.

(1) Površinama javne namjene upravlja općinski načelnik koji posebnom odlukom upravljanje određenim površinama javne namjene može povjeriti drugim pravnim i/ili fizičkim osobama.

(2) Posebnom odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se način dodjele na korištenje i drugi uvjeti upravljanja površinom javne namjene.

Članak 62.

Ako objekt ili predmet koji je postavljen na površinu javne namjene temeljem odobrenja općinskog načelnika ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar je ovlašten naložiti vlasniku, odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

Članak 63.

Površine javne namjene mogu se koristiti za postavljanje privremenih objekata temeljem posebne odluke Općinskog vijeća Općine Dobrinj.

Članak 64.

(1) Zabranjeno je na površini javne namjene postaviti privremeni objekt bez zaključenog ugovora o korištenju ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

(2) Zabranjeno je bez odobrenja koristiti površinu javne namjene za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Članak 65.

Zabranjeno je neovlašteno, bez odobrenja, koristiti površinu javne namjene za izlaganje i prodaju razne robe, robu prodavati iz vozila, sa stolova i u pokretu.

Članak 66.

(1) Površina javne namjene se ne smije zauzimati bez odobrenja ili ugovora o korištenju površine javne namjene.

(2) U tijeku korištenja površine javne namjene korisnik se mora pridržavati uvjeta korištenja određenih odobrenjem ili ugovorom.

Članak 67.

(1) Korisnici površina javne namjene dužni su na njima održavati red, mir i čistoću.

(2) Po isteku roka korištenja korisnik je dužan osloboditi od svih stvari i osoba, a u suprotnome to će učiniti komunalni redar na trošak korisnika.

Članak 68.

(1) Površine javne namjene mogu se dodijeliti na korištenje pravnim i fizičkim osobama i za potrebe:

- privremenog smještaja, istovara i utovara građevnog i otpadnog materijala,

- postavljanja skele u svrhu gradnje, čišćenja, uređenja i popravaka vanjskih dijelova zgrade i uređaja,

- istovara drva, ugljena i drugih krutih i tekućih goriva,

- iznajmljivanja vozila i bicikala,

- pristupa poslovnom objektu odnosno prostoru,

- održavanja kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija i priredbi,

- prezentacije, promotivne prodaje.

(2) Za potrebe iz prethodnog stavka odobrenje za korištenje izdaje Upravni odjel odnosno Općinski načelnik.

(3) Odobrenjem se pobliže određuje rok i posebni uvjeti korištenja površine javne namjene, kao što su:

- dimenzije površine javne namjene dodijeljene na korištenje,

- mjere osiguranja,

- privremena regulacija prometa i slično.

(4) Uz zahtjev za korištenje površine javne namjene podnositelj mora priložiti i odgovarajuće isprave kao što su:

- dokaz o obavljanju djelatnosti;

- grafički prikaz površine javne namjene koju traži na korištenje i drugo ovisno o namjeni korištenja površine javne namjene.

(5) Zabranjeno je privremeno korištenje površine javne namjene za potrebe određene stavkom 1. ovog članka bez odobrenja ili suprotno izdanom odobrenju iz stavka 2. ovog članka.

Članak 69.

Općinski načelnik može odobriti privremeno korištenje površine javne namjene bez plaćanja naknade u slučaju održavanja humanitarnih, kulturnih, sportskih, ekoloških i sličnih manifestacija.

Članak 70.

(1) Za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala i opreme, kao i za druge radove koji služe građevinskim radovima mora se prvenstveno upotrebljavati vlastito zemljište.

(2) U opravdanim slučajevima mogu se za potrebe iz prethodnog stavka privremeno koristiti i dijelovi javno - prometne površine ili neizgrađeni dijelovi gradskog zemljišta, o čemu se izdaje posebno odobrenje.

(3) Zabranjeno je materijal iz stavka 1. ovog članka odlagati uz drveće, a istovar i utovar građevnog materijala na površini javne namjene mora se odvijati bez zastoja i uz što manje ometanje prometa pješaka i vozila.

(4) Građevni materijal na površini javne namjene mora biti uredno složen, zaštićen od raznošenja vjetrom, te ne smije sprečavati otjecanje oborinskih voda i slično.

(5) Prilikom prijevoza, materijal za potrebe gradilišta ne smije se prosipati po prometnicama, a ako do toga dođe mora se hitno otkloniti.

(6) Korisnik zauzete površine javne namjene dužan je, najkasnije u roku od 3 dana po završetku radova gradnje, obavijestiti komunalnog redara da mu korištena površina više nije potrebna, odnosno da je očišćena i vraćena u prvobitno stanje.

(7) Komunalni redar obavit će pregled korištene površine i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje ili slične posljedice korištenja površine javne namjene, naložit će korisniku da odmah o svom trošku dovede korišteni prostor u prvobitno stanje.

Članak 71.

(1) Odobrenje za korištenje površine javne namjene za postavljanje skele izdaje Upravni odjel.

Kod postavljanja skele mora se omogućiti nesmetano odvijanje pješačkog prometa, a prolaz ispod skele mora se zaštititi zaštitnim krovom kako bi se spriječilo sipanje građevinskog materijala na površinu javne namjene.

(2) Ako se skela za izvođenje radova postavi bez odobrenja ili protivno odobrenju, te ako se gradnja mora na duže vrijeme obustaviti, komunalno redarstvo će narediti investitoru ili izvoditelju radova uklanjanje skele i drugog materijala s površine javne namjene.

Članak 72.

(1) Za istovar ogrjevnog materijala (drvo, ugljen i slično), te za slaganje, piljenje i cijepanje drva mora se koristiti vlastito zemljište ili kućni prostor.

(2) Ako je neophodno, dio površine javne namjene se može koristiti za istovar ogrjevnog materijala, te za piljenje drva, ukoliko se time ne ometa sigurno odvijanje prometa.

(3) Ogrjevni materijal ne smije biti smješten na površini više od 24 sata.

(4) Javna površina se mora nakon uklanjanja ogrjevnog materijala očistiti, a po potrebi i oprati.

Članak 73.

(1) Utovar i istovar robe i materijala vrši se prvenstveno izvan površine javne namjene.

(2) U opravdanim slučajevima (dnevno snabdijevanje trgovina i slično) može se istovar i utovar iz stavka 1. ovog članka vršiti na površinama javne namjene, bez zastoja, na način da se ne ometa sigurnost prometa.

Članak 74.

(1) Na površinu javne namjene i uz prometnice zabranjeno je postavljati fizičke prepreke (stupiće, vaze i slično).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka Upravni odjel može, radi zaštite pješaka, stambenih i drugih objekata, uz prometnicu dozvoliti postavljanje fizičke zaštite.

Članak 75.

(1) Na površinu javne namjene ispred poslovnog objekta i ostalih objekata, kao i uz ogradu koja graniči s javnom površinom, nije dozvoljeno odlagati ambalažu i slične predmete koji nagrđuju okolinu.

(2) Na površinu javne namjene ispred zgrada ili ograda, na zgradu ili ogradu, nije dozvoljeno postavljanje uređaja ili predmeta koji mogu povrijediti prolaznike ili nanijeti neku štetu.

Članak 76.

(1) Prekopavanje površina javne namjene, kao i uspostavljanje prijašnjeg stanja kojeg izvodi fizička ili pravna osoba može se izvoditi samo na osnovu posebnog odobrenja za prekopavanje (posebni uvjeti) kojeg izdaje općinski načelnik, a radovi se moraju obaviti sa što manje smetnji za javni promet.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za prekopavanje, kojeg podnosi investitor, odnosno korisnik prostora sadrži:

- osnovne podatke o prekopu,

- potvrde javnih poduzeća, odnosno vlasnika komunalne infrastrukture u zoni prekopa, o davanju suglasnosti za prekopavanje površine javne namjene,

- predložen početak i završetak radova,

- prijedlog prometnog rješenja u slučaju prekopa kolnika.

(4) Izuzetno, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti prekopavanje površine javne namjene u svrhu popravka objekata komunalne infrastrukture u slučajevima:

- otklanjanja izvora opasnosti po život i okolinu, kao i sprečavanja nastanka većih materijalnih šteta,

- održavanja vitalnih funkcija objekata komunalne infrastrukture.

(5) Općinski načelnik izdat će odobrenje za prekopavanje površine javne namjene koje sadrži:

- vrijeme početka radova,

- rok završetka radova, odnosno uspostavljanje prijašnjih stanja, koji u pravilu ne može biti duži od 15 dana,

- mjere osiguranja iskopa (odgovarajuća ograda, signalizacija i slično).

Članak 77.

(1) Nakon završetka prekopavanja ili drugih radnji na površini javne namjene, nastala oštećenja i kvarove na konstrukciji površine javne namjene, instalacijama i drugim objektima na ili uz površinu javne namjene, investitor ili korisnik mora odmah popraviti i dovesti u prvobitno stanje.

(2) Prvobitno stanje mora biti utvrđeno fotografijom. Ukoliko fotografija ne postoji investitor ili korisnik mora površinu urediti na način kako mu odredi komunalni redar.

(3) Ako investitor ili korisnik odmah ne ukloni nastale kvarove ili oštećenja, komunalni redar odrediti će uklanjanje nastalih kvarova ili oštećenja na trošak investitora ili korisnika.

(4) Ako se kolnička traka prekopava po širini, iskop se mora vršiti po etapama, tako da jedna strana kolnika bude uvijek slobodna za promet.

(5) Ako se radovi ne mogu izvesti na ovaj način, može se dozvoliti i prekopavanje preko cijele širine, s time da se ulica zatvori za promet, ako se promet može odvijati preko neke obilazne ulice.

(6) Ako se vrši prekopavanje nogostupa po širini, izvođač radova dužan je osigurati siguran prijelaz preko iskopa.

(7) Izvoditelj radova, odnosno korisnik površine javne namjene dužan je poduzeti sve mjere opreza i osiguranja da se spriječe eventualne nesreće i materijalna šteta, te poduzeti zaštitne mjere radi osiguranja kolnog i pješačkog prometa po svim tehničkim i prometnim propisima.

Članak 78.

(1) Izvođači građevinskih radova dužni su:

- održavati gradilišta u urednom i čistom stanju;

- odlagati građevinski materijal na način da ne ometaju promet vozila i pješaka, te da omoguće slobodno otjecanje oborinskih voda;

- polijevanjem građevinskog materijala spriječiti dizanje prašine kada se radi o rušenjima i slično;

- zauzeti dio površine javne namjene mora se ograditi odgovarajućom zaštitnom ogradom i označiti sukladno propisima o gradnji.

(2) Zabranjeno je bez odobrenja koristiti površinu javne namjene za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Članak 79.

U slučaju da je prilikom korištenja površine javne namjene došlo do oštećenja komunalni redar korisniku će pismenim putem naložiti da u određenom roku dovede površinu javne namjene u prijašnje stanje, a u suprotnome će na trošak obveznika postupanja, temeljem naloga Upravnog odjela, učiniti ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Članak 80.

(1) U povodu blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i slično može se organizirati prigodno uređenje površina javne namjene naselja.

(2) Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme , ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i slično.

(3) Prigodno uređenje obavlja pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje tih poslova.

V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 81.

(1) Snijeg s površina javne namjene uklanja se ako napada više od 5 cm visine, a ako pada neprekidno mora se uklanjati više puta. Led se s javnih površina uklanja čim nastane.

(2) Vlasnici ili korisnici stambenog ili poslovnog objekta dužni su, sukladno stavku 1. ovog članka, uklanjati snijeg i led s krova zgrade, nogostupa uz zgradu i sa ulaza, te na prilazima objektima.

(3) Osobe iz stavka 2. ovog članka čiji objekti graniče s površinama javne namjene dužni su očistiti snijeg i led u dužini pročelja objekta (dužini parcele kod samostojećih objekata) u širini od 1,00 m.

(4) Vlasnici, odnosno korisnici kioska, pokretnih naprava i otvorenih terasa dužni su ukloniti snijeg i led s nogostupa uz kioske, pokretne naprave i s otvorenih terasa.

(5) Vlasnici ili korisnici stambenog ili poslovnog objekta uz površinu javne namjene, koji su kosinom krova okrenuti prema površini javne namjene, dužni su osigurati uklanjanje snijega i leda s takvoga krova, a u slučaju da to nisu u mogućnosti, obvezni su na svakom kraju predmetne građevine postaviti zapreku s vidljivim i čitkim znakom upozorenja na prijeteću opasnost.

(6) Osobe iz stavka 2.,3., 4. i 5. ovog članka odgovaraju za štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Članak 82.

(1) Javno - prometne površine mogu se radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja posipati odgovarajućim materijalom (sol, pijesak).

(2) Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje nerazvrstanih cesta, odnosno površina javne namjene, dužna je ukloniti materijal kojim je javno - prometna površina zasipana u roku od 3 dana po prestanku potrebe za istim.

VI. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 83.

(1) Predmeti iz članka 4. ove Odluke koji su na površini javne namjene, na zgradama ili objektima postavljeni suprotno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim predmetima.

(2) Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta postavljenih suprotno odredbama ove Odluke.

(3) Ako vlasnik protupravno postavljenih predmeta isti predmet ne ukloni u roku određenom rješenjem komunalnog redara ili se ne može utvrditi vlasnik istog predmeta, komunalni redar će ukloniti isti predmet putem treće osobe. Uklonjeni predmet će se uskladištiti i čuvati sukladno zakonu, na trošak vlasnika, a ako je vlasnik nepoznat na trošak Općine. Rok čuvanja, u kojem vlasnik može preuzeti predmet, je 30 dana.

(4) Uklonjeni predmet vlasnik će preuzeti po namirenju troškova prijevoza, čuvanja i drugih troškova, ako ih je bilo.

(5) Ako obaviješteni vlasnik ne preuzme predmete, ako vlasnik nije poznat, ili ga nije bilo moguće obavijestiti u 2 pokušaja, s uklonjenim predmetima postupit će se po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

Članak 84.

(1) U slučaju potrebe hitnog oslobađanja površine javne namjene od protupravno postavljenih ili ostavljenih predmeta (predstavljaju neposrednu opasnost za sigurnost ljudi, odvijanje prometa pješaka i vozila, onemogućavaju održavanje određene manifestacije i slično) komunalni redar može naložiti da se takvi predmeti uklone odmah s površine javne namjene, te pisanim podneskom obavijestiti vlasnika predmeta, ukoliko je isti poznat, o preuzimanju predmeta iz javnog skladišta ili drugog mjesta, uz prethodno plaćanje svih troškova postupka (prijevoza, čuvanja i drugih troškova, ako ih je bilo).

(2) Ukoliko obaviješteni vlasnik ne preuzme predmete u određenom roku, ako vlasnik nije poznat ili ga nije bilo moguće neposredno obavijestiti, obavijest o preuzimanju predmeta se ističe na oglasnoj ploči Općine u trajanju od 8 (osam) dana, te istekom roka od 30 (trideset) dana s oduzetim predmetom se postupa po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

Članak 85.

(1) Motorna i druga vozila i plovila, koja nisu registrirana ili su oštećena i nisu u voznom stanju, auto - prikolice, prikolice za plovila i slično, te njihove dijelove nije dozvoljeno ostavljati, odnosno odlagati na javno - prometnim površinama.

(2) Na vozila, plovila, auto - prikolice, prikolice za plovila ili njihove dijelove iz stavka 1. ovog članka, komunalni redar će istaknuti pisano upozorenje o potrebi njihova uklanjanja, te će rješenjem naložiti vlasniku ili isticanjem rješenja na oglasnu ploču Općine nepoznatom vlasniku, uklanjanje vozila, plovila, auto - prikolice, prikolice za plovila i sličnog iz stavka 1. ovog članka.

(3) Ako vlasnik vozila, plovila, auto - prikolice, prikolice za plovila ili njihovih dijelova iste ne ukloni u roku određenom rješenjem komunalnog redara, komunalni redar će ukloniti vozilo, plovilo, auto prikolicu, prikolicu za plovila ili njihove dijelove putem treće osobe, te će ih se uskladištiti i čuvati sukladno zakonu, na trošak vlasnika, a ako je vlasnik nepoznat na trošak Općine. Rok čuvanja, u kojem vlasnik može preuzeti uklonjene predmete, je 30 dana.

(4) Ako vlasnik u roku od 30 dana preuzme vozilo, plovilo, auto - prikolicu, prikolicu za plovilo ili njihove dijelove, dužan je prethodno u cijelosti podmiriti nastali trošak (utovar, dopremanje, odlaganje, čuvanje i drugo).

(5) Ako vlasnik u roku od 30 dana ne preuzme vozilo, plovilo, auto - prikolicu, prikolicu za plovilo ili njihove dijelove, s njima će se postupati po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

VII. MJERE ZA PROVEDBU KOMUNALNOG REDA

Članak 86.

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke i drugih akata vezanih za njezino provođenje obavlja upravno tijelo putem komunalnog redara.

Članak 87.

Komunalni redar je s ciljem učinkovitog obavljanja svojih poslova dužni surađivati s mjesnim odborima i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 88.

(1) U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar je ovlašten:

1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,

4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),

5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

(2) U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane odlukom o komunalnom redu odnosno druge mjere propisane zakonom.

(3) Optužni prijedlog za prekršaj propisan ovim Zakonom ili odlukom o komunalnom redu koji u nadzoru utvrdi komunalni redar podnosi upravno tijelo.

Članak 89.

(1) Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obvezne su komunalnom redaru, bez naknade za rad i troškove, u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

(2) Upravo tijelo ovlašteno je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje.

Članak 90.

(1) S ciljem uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Općine komunalni redar može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima.

(2) Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

Članak 91.

(1) Protiv upravnih akata koje donosi komunalni redar može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

(2) Žalba izjavljena protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa njegovo izvršenje.

VIII. GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 92.

(1) Otpad je svaka stvar ili predmet određen kategorijama otpada propisanim provedbenim propisom Zakona o održivom gospodarenju otpadom, kojeg posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

(2) Pod komunalnim otpadom podrazumijeva se miješani komunalni otpad, biorazgradivi otpad te krupni otpad koji nastaje u kućanstvu.

(3) U komunalni otpad ne spada proizvodni otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u industriji, gospodarstvu, ugostiteljstvu, ustanovama i mjestu nastanka sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 93.

(1) Na području grada Općine Dobrinj javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada pruža PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima je uređeno održivo gospodarenje otpadom te općim aktima Općine kojima se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog te usluga povezanih s javnom uslugom.

(2) Odnosi te međusobna prava i obveze između Davatelja i Korisnika usluge iz stavka 1. ovog članka uređeni su općim aktima Općine.

Članak 94.

(1) U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil, problematični otpad, krupni otpad i zeleni otpad.

(2) U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica , ugostiteljskih objekata, mesnica, ribarnica, akumulatore, autogume, električne baterije, otpad iz vrta i polutekuće tvari.

(3) Zabranjeno je oštećivati spremnike, po njima crtati ili pisati.

(4) Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogućuje odvoz otpad na drugi način.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 95.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako postupi suprotno odredbama članaka: 4., 11., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 25., 26., 28., 29., 30., 32., 38., 39., 40., 51., 52., 53., 55., 56., 57., 58., 60., 64., 65., 66., 67., 68., 70., 71., 72., 74., 75., 77., 78., 79., 81., 82., 83., 84., 85. i 94. ove Odluke.

(2) Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 96.

Novčanom kaznom od 2.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba - obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako postupi suprotno odredbama članaka: 4., 11., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 25., 26., 28., 29., 30., 32., 38., 39., 40., 51., 52., 53., 55., 56., 57., 58., 60., 64., 65., 66., 67., 68., 70., 71., 72., 74., 75., 77., 78., 79., 81., 82., 83., 84., 85. i 94. ove Odluke.

Članak 97.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ostale fizičke osobe ako postupe suprotno odredbama članaka: 4., 11., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 25., 26., 28., 29., 30., 32., 38., 39., 40., 51., 52., 53., 55., 56., 57., 58., 60., 64., 65., 66., 67., 68., 70., 71., 72., 74., 75., 77., 78., 79., 81., 83., 84., 85. i 94. ove Odluke.

Članak 98.

(1) Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti novčanu kaznu sukladno odredbama Prekršajnog zakona.

(2) U slučajevima postupanja komunalnog redara temeljem nadležnosti Zakona o održivom gospodarenju otpadom primjenjuju se prekršajne odredbe iz istog Zakona.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 99.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove odluke nastavit će se i dovršiti po odredbama Odluke o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/12).

Članak 100.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/12).

(2) Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/5

Ur. broj: 2142-04-01-19-5

Dobrinj, 25. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr