SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
OPĆINA DOBRINJ

27.

Na temelju članka 86. u vezi sa člankom 201. st.1 Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 19. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine
Dobrinj sa Zakonom o prostornom uređenju

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/08 i 7/09) sa člankom 201. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) (u daljnjem tekstu: usklađenje Prostornog plana).

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU USKLAĐENJA PLANA

Članak 2.

Izrada Odluke i usklađenje Prostornog plana temelji se na odredbama članka 201. Zakona o prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon).

Nositelj izrade usklađenja Prostornog plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

III. RAZLOZI USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA

Članak 3.

Razlog usklađenja prostornog plana je propisana obaveza određena odredbom članka 201. Zakona da su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti prostorne planove uređenja na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu u skladu s Zakonom.

IV. OBUHVAT USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA

Članak 4.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Dobrinj je Prostorni plan uređenja Općine Dobrinj.

Obuhvat usklađenja Prostornog plana je područje Općine Dobrinj u njenim administrativnim granicama.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 5.

Usklađenjem je potrebno odrediti neuređene dijelove na neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja određenih planom.

VI. IZRAĐIVAČ USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA

Članak 6.

Izrada usklađenja Prostornog plana povjerit će se PLAN 21 d.o.o. Rijeka, Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4, OIB 78541555807.

VII. PLANIRANI ROK ZA IZRADU USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA

Članak 7.

Rok za izradu usklađenja Prostornog plana je 30 dana od dana dostave podataka izrađivaču usklađenja Prostornog plana o opremljenosti građevinskih područja osnovnom infrastrukturom.

VIII. IZVORI FINANCIRANJA USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA

Članak 8.

Sredstva za izradu usklađenja Prostornog plana osigurat će se iz sredstava Proračuna Općine Dobrinj za 2019. godinu.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/5

Ur. broj: 2142-04-01-19-4

Dobrinj, 25. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr