SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
GRAD RAB

37.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 -pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« br. 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), gradonačelnik Grada Raba dana 18. lipnja 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Rab u 2019. godini.

2. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Rab u 2019. godini sastavni je dio ovog Zaključka i neće se objaviti.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/19-01/81

Ur. broj: 2169-01-01-19-3

Rab, 18. lipnja 2019.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr