SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
GRAD OPATIJA

65.

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br. 124/14,115/15,87/ 16 i 3/18) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja po
Godišnjem obračunu Proračuna za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka te pokriće manjka prihoda i primitaka po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu u konsolidiranom iznosu od -13.191.347,00 kuna.

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

                             

Članak 2.

Konsolidirana razlika manje ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 13.191.347,00 kuna sastoji se iz manje ostvarenih tekućih prihoda i primitaka 29.019.072,00 kuna i te manje ostvarenih rashoda i izdataka 15.827.725,00 kuna, a prema izvorima financiranja kako slijedi:

Članak 3.

Razlika više ostvarenih prihoda nad rashodima 4.269.647,00 kune raspoređuje se u 2019. godini za sljedeće namjene:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 1.635.942,00 kune u Program gradnje objekata komunalne infrastrukture,

2. Prihodi od sufinanciranja investitora 1.587.993,00 kune u Program gradnje objekata komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt: Pripremne aktivnosti na izgradnji treće ceste-Novi rotor-Matuljska cesta,

3. Prihodi od prodaje imovine 635.932,00 kune u Program Kapitalnih ulaganja u imovinu Grada, Kapitalni projekt: Rješavanje stambenih potreba socijalno ugroženih osoba,

4. Prihodi od donacija 9.811,00 kune u Program gradnje objekata komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt: Financiranje izgradnje prometnica po zahtjevu investitora,

5. Prihodi od spomeničke rente 135.855,00 kuna u Programu spomeničke rente, Kapitalni projekt Obnova fasada i krovova,

6. Prihodi od pomoći 200.000,00 kuna u Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt: Uređenje plaže Črnikovica te u Programu srednje školskog i ostalog obrazovanja na Aktivnost: Lokalni program za mlade 44.000,00 kuna,

7. Dječji vrtić Opatija - za troškove osobama bez zasnivanja radnog odnosa 20.114,00 kuna,

Članak 4.

Pokriće manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima 17.460.994,00 kuna izvršit će se kako slijedi:

1. Opći prihodi i primici - iz tekućih prihoda u 2019. godini

2. Prihodi od prodaje imovine - iz tekućih prihoda u 2019.g.

3. Prihodi od pomoći - iz tekućih prihoda u 2019.g.

4. Iz tekućih prihoda 2019. - manjkovi proračunskih korisnika kako slijedi:

Članak 6.

Iznosi iz Članka 3. ove Odluke rasporedit će se prilikom I Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 400-08/19-01/03

Ur. broj: 2156/01-03-19-5

Opatija, 18. lipnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr