SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
OPĆINA MATULJI

48.

Na temelju članka 109. stavka 4. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 18.lipnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o stavljanju izvan snage dijela
Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU 3)

Članak 1.

Donosi se Odluka o stavljanja izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU 3) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 15/99 i 53/09) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Postupak o stavljanju izvan snage dijela Plana proveden je sukladno Odluci o stavljanju izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU 3) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 16/18).

Nositelj postupka stavljanja izvan snage dijela Plana iz članka. 1. ove Odluke je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

Članak 3.

Područje obuhvata dijela Plana koji se stavlja izvan snage ima površinu približno 2,04 ha i uključuje slijedeće katastarske čestice: 118 dio, 119, 120, 121 dio, 122/1 dio, 122/2/, 123/2/, 123/1/, 124 dio, 125 dio, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134 dio, 135/1 dio, 205, 206, 207 dio, 208 dio, 930/1 dio, (stara izmjera 1286 dio, 1287 dio, 1291 dio, 1292/2 dio, 1297, 1298 dio, 1299, 1300 dio, 1301 dio, 1302/1 dio, 1302/3 dio, 1302/2, 1303/2, 1303/1, 1305, 1306/ 1, 1306/2, 1307/1, 1308/1, 1308/4, 1309/1 dio, 1320/14 dio), sve K.O. Matulji, odnosno građevinske čestice utvrđene Planom, slijedećih oznaka: 9., 39., b. (B.), c. (C.) i d. (D), te dio površina zaštitnog zelenila (Z).

Područje iz stavka (1) ovog članka je označeno na grafičkom prikazu broj 1. (kartografskom prikazu Plana, br. 1. Detaljna namjena površina) i na grafičkom prikazu broj 2. (kartografskom prikazu Plana, br. 4. Uvjeti gradnje), koji su prilog i sastavni dio ove Odluke.

Plan se neće primjenjivati na području iz stavka (1) ovog članka, uključujući sve kartografske prikaze i dio članka 8. Odredbi za provođenje, tekstualnog dijela, kojim se određuju detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica slijedećih oznaka: 9., 39., b. (B.), c. (C.) i d. (D).

Na području dijela Plana koji se stavlja izvan snage primjenjivati će se odredbe Urbanističkog plana uređenja Matulja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/18-01/0006

Ur. broj: 2156/04-01-3-06-19-0020

Matulji, 18. lipnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2106&mjesto=51211&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr