SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
OPĆINA MATULJI

46.

Na temelju članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpada (»Narodne novine«, br: 94/13, 73/17 i 14/ 19) i članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 50/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji donosi dana 18. lipnja 2019. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge
povezane s tom javnom uslugom

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 2/18), članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Davatelj usluge, korisnicima usluge, dostavlja spremnik bez naknade za prikupljanje biorazgradivog i miješanog otpada na korištenje. Vrećice, kao zamjenu za spremnik, Davatelj usluge dostavlja Korisniku usluge besplatno bez naknade u količini dostatnoj minimalnoj za jedno mjesečno obračunsko razdoblje.

(2) Korisnici usluge koji daju na korištenje svoju cijelu nekretninu ili dio te nekretnine na iznajmljivanje turistima ili trećim osobama, mogu za odlaganje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada turista ili trećih korisnika, dobiti na korištenje od Davatelja usluge bez naknade spremnik za biorazgradivi i miješani komunalni otpad koji je označen od Davatelja usluge na način predviđen ovom Odlukom.«

Članak 2.

U Članku 8. stavku 1. riječ »moraju« zamjenjuje se sa riječju »mogu«. U istom članku stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Više Korisnika usluge kojima se može komunalni otpad preuzimati na istom primopredajnom mjestu, mogu koristiti zajednički spremnik, ukoliko su postigli sporazum o udjelu svakog od njih u tom spremniku.

Davatelj usluge dostavlja korisnicima usluge bez naknade zajednički spremnik određene veličine za biorazgradivi i miješani komunalni otpad označen od Davatelja usluge na način predviđen ovom Odlukom.«

Članak 3.

U Članku 10. stavku 1. riječ »primopredaju« zamjenjuje se sa riječju »primopredaje«. U istom članku stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Korisnik ili korisnici usluge, moraju na otvorenom mjestu za primopredaju biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, ostaviti u cijelosti popunjen spremnik sa otpadom, a ako ostave za primopredaju nepopunjen (prazan) spremnik ili djelomično popunjen spremnik smatrat će se da se preuzima u cijelosti popunjen spremnik s biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom.«

Članak 4.

U Članku 12. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ukoliko korisnicima usluge koji koriste spremnike za biorazgradivi i miješani komunalni otpad volumen prikupljenog komunalnog otpada povremeno premašuje volumen spremnika, moraju višak prikupljenog otpada odlagati u vrećice za odlaganje otpada koje dobivaju bez naknade od Davatelja usluge.«

Članak 5.

U Članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kalendarom se ne može odrediti učestalost odvoza biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada od one propisane prethodnim člankom 13. ove Odluke.«

Članak 6.

U Članku 16. stavku 2. podstavku 3. slovo »o« zamjenjuje se slovom »u«.

Članak 7.

U članku 25. briše se stavak 2., a u istom članku stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 8.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Obveze Davatelja usluge su:

(1) osigurati Korisniku usluge bez naknade označeni spremnik ili vrećice za primopredaju biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada,

(2) Osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kada više korisnika koristi zajednički spremnik,

(3) dostaviti Korisniku usluge Obavijest - kalendar preuzimanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada do 15.12. tekuće godine za iduću kalendarsku godinu

(4) preuzeti sadržaj spremnika od Korisnika usluge,

(5) odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge,

(6) osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku ili vrećici za primopredaju prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,

(7) osigurati objavu na svojoj web internetskoj stranici sve podatke koje moraju objavljivati suglasno ovoj Odluci,

(8) izdat će Korisnicima usluge Uputu o vrsti otpadnih stvari koje se jedino mogu odlagati u spremnik/vrećicu za biorazgradivi i miješani komunalni otpad, prilikom prvog dodjeljivanja označenih spremnika/vrećica korisnicima usluge.

Davatelj usluge Korisniku koji nije platio javnu uslugu u dva uzastopna obračunska razdoblja, dužan je osigurati samo minimalnu javnu uslugu. Minimalna javna usluga je obavezno prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada jednom tjedno.«

Članak 9.

U članku 29. stavku 1. točka 10. briše se u cijelosti.

Članak 10.

U članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Bitne sastojke Ugovora čine: odredbe Odluke o pružanju javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa tom javnom uslugom Općine Matulji, koje se odnose na način pružanja javnih usluga prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada (glava V Odluke sa člancima 6. do 38. i člancima 59. do 61. prijelaznih i završnih odredbi Odluke), Izjava o načinu korištenja javnih usluga i cjenika davatelja usluge u dijelu koji se odnosi na javnu uslugu.«

Članak 11.

Članaka 39. mijenja se i glasi:

»(1) Davatelj usluge pruža uslugu prikupljanja korisnog reciklabilnog otpada: papira i kartona,

plastične, staklene i metalne ambalaže (dalje u tekstu: reciklabilni korisni otpad).

(2) Usluga koja je povezana sa javnom uslugom iz stavka 1. ovog članaka, pruža se dodjeljivanjem spremnika bez naknade svim korisnicima usluge, volumena kojeg određuje Davatelj usluge, za jedinstveno sakupljanje svih vrsta korisnog reciklabilnog otpada (papira i kartona, plastične, staklene i metalne ambalaže) na obračunskom mjestu Korisnika, odvojeno od biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada.

(3) Korisnici usluge koji obavljaju gospodarsku djelatnost dužni su ambalažu (plastičnu, staklenu i metalnu) koja nije opasni otpad predati:

1. sakupljaču otpadne ambalaže,

2. prodavatelju proizvoda ukoliko se radi o povratnoj ambalaži

3. ovlaštenom sakupljaču sa potrebnom pratećom dokumentacijom

(4) Izuzetno od odredbe stavka 2. ovog članka Odluke Davatelj usluge može odlučiti da se pojedinom Korisniku usluge dodjele bez naknade vrećice za predaju reciklabilnog korisnog otpada.

(5) Prilikom dodjeljivanja spremnika/vrećice za reciklabilni korisni otpad, odnosno prilikom označavanja spremnika korisnicima usluga koji obavljaju gospodarsku djelatnost, Davatelj usluge izdati će Korisnicima usluge Uputu o vrsti otpadnih stvari reciklabilnog korisnog otpada koji se jedino može odlagati u spremnik.

(6) Ukoliko Davatelj usluge, prilikom preuzimanja otpada, utvrdi da su u spremniku za reciklabilni korisni otpad odložene druge vrste otpada koje ne predstavljaju samo reciklabilni korisni otpad, koji prema odredbi ovog članka Odluke može jedino biti odložen u taj spremnik, smatrat će se kao da je Korisnik usluge odložio dodatni biorazgradivi i miješani komunalni otpad, kao javnu uslugu, pri čemu će onda Davatelju usluge biti dužan platiti ukupnu cijenu javne usluge za to obračunsko razdoblje, za taj spremnik, kao i eventualnu ugovornu kaznu prema odredbama ove Odluke predviđenih za javnu uslugu.

Članak 12.

U Članku 49. riječ »tri« zamjenjuje sa riječju »četiri«.

Članak 13.

U Članku 51. stavak 1. točka 1. broj »50« zamjenjuje se brojem »200«.

Članak 14.

U Članku 60. stavak 2. briše se u cijelosti.

Članak 15.

Članak 62. briše se u cijelosti.

Članak 16.

Ove izmjene i dopune odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 011-01/19-01/0013

Ur. broj: 2156/04-01-3-02-19-0003

Matulji, 18. lipnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2106&mjesto=51211&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr