SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
OPĆINA MATULJI
3B2 HTML

14.

Temeljem stavka 4. članka 18. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i Statuta Općine Matulji, Općinsko vijeće je na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2002. godine, donijelo

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2003. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna općine Matulji za 2003. godinu, upravljanje prihodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela Proračuna.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i izdataka, raspoloživih sredstava iz prethodnih godina i Računa financiranja, a Posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama.

U Računu prihoda i izdataka iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda i rashodi po vrstama rashoda i osnovnim namjenama.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina sastoje se od namjenskih sredstava od prodanih stanova te viška prihoda iz prethodnih godina.

U računu financiranja iskazuju se zaduživanja i otplate dugova.

Članak 3.

Stvarna naplata Prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelja sredstava na pojedinim pozicijama.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u planu bilance prihoda i izdataka Proračuna, niti preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna. Korisnici su obvezni izraditi godišnji obračun i dostaviti ga nadležnom tijelu Općinske uprave.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava ovisit će o visini i dinamici ostvarivanja prihoda, a prioritet u izvršavanju izdataka imat će sredstva za otplate zajmova te materijalne troškove poslovanja.

Članak 7.

Za izvršenje Proračuna odgovorno je Općinsko poglavarstvo

Članak 8.

Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva tekuće rezerve Proračuna.

O korištenju tekuće proračunske rezerve odlučuje Načelnik.

Načelnik je obvezan svaki mjesec izvijestiti Poglavarstvo općine Matulji o korištenju sredstava tekuće rezerve iz Proračuna.

Članak 9.

Ako tijekom godine dođe do zatnijeg odstupanja od planiranih iznosa izdataka Proračuna, njegovo usklađenje, odnosno prijedlog preraspodjele sredstava između korisnika dat će Poglavarstvo Općinskom vijeću na usvajanje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna.

Načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev zaduženog člana Poglavarstva, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 10.

Poglavarstvo raspolaže slobodnim sredstvima na računu Proračuna u smislu oročavanja sredstava ili drugih oblika ulaganja, pod uvjetom da to ne ometa redovno izvršavanje proračunskih izdataka.

Članak 11.

Prihodi koje ostvare tijela Općinske uprave, obavljanjem vlastite djelatnosti, sastavni su dio prihoda Proračuna.

Članak 12.

Korisnicima Proračuna ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme za 2003. godinu.

Članak 13.

Financijske obveze koje se ne podmire od 31. 12. 2002. godine podmirit će se u 2003. godini iz prenesnih sredstava ili iz sredstava tekuće godine.

Članak 14.

Poglavarstvo Općine Matulji obvezno je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za 2003. godinu po izvršenom obračunu za I. polugodište do 5. kolovoza 2003. godine, a za cijelu 2003. godinu do 30. travnja 2004. godine.

Članak 15.

Upravni odjsek ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika, te nad zakonitom i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Proračunski korisnici su obvezni dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

Ako se prilikom nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljavana pritivno Zakonu ili Proračunu izvijestit će se Poglavarstvo i poduzet će se sve mjere da se tako utrošena sredstva nadoknade ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavci s koje su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04-02-45

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.

Odluka o izvršenju proračuna Općine Matu  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51211&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr