SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

82.

Na temelju članka 90. i članka 91. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 25. i članka 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2019. godinu (»Službene novine« broj 41/18), članka 28. točke 8. i 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/ 13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici od 30. svibnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje
Županijskoj lučkoj upravi Rab kod Hrvatske banke
za obnovu i razvitak radi kupnje i uređenja
poslovnog prostora u Rabu i o davanju jamstva
za ispunjenje kreditnih obveza

Članak 1.

Daje se suglasnost Županijskoj lučkoj upravi Rab za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 2.500.000,00 kuna kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi kupnje i uređenja poslovnog prostora u Rabu, a pod slijedećim uvjetima:

- Iznos glavnice kredita: 2.500.000,00 kuna, (slovima: dvamilijunapetstotisuća kuna)

- Valuta: u kunama

- Vrsta kredita: dugoročni investicijski kredit

- Namjena kredita: kupnja i uređenje poslovnog prostora na adresi Obala kralja Petra Krešimira IV bb, Rab

- Krajnji rok korištenja kredita: 29.02.2020. godine

- Način otplate kredita: 10 godina, bez počeka, u jednakim mjesečnim uzastopnim ratama

- Kamatna stopa: 1,75% godišnje, fiksna

- Naknada za obradu kredita: 0,5% od iznosa kredita, jednokratno, prije prvog korištenja

- Naknada za rezervaciju sredstava: ne obračunava se

- Naknada za prijevremenu otplatu kredita: 1% od iznosa prijevremeno otplaćene glavnice

- Instrumenti osiguranja kredita:

. Jamstvo Primorsko-goranske županije

. Mjenice Županijske lučke uprave Rab

. Zadužnice Županijske lučke uprave Rab

. Založno pravo na nekretnini

Cijena ponude u kunama:

- Iznos kamate: 239.790,31 kuna

- Iznos naknade za obradu kredita: 12.500,00 kuna

- Iznos ostalih troškova kredita: nema

Konačna cijena ponude: 252.290,31 kuna (slovima: dvijestopedesetdvijetisućedvijestodevedeset kuna i tridesetjednu lipu)

Članak 2.

Daje se jamstvo Županijskoj lučkoj upravi Rab za ispunjenje preuzetih obveza po kreditu pod uvjetima iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da, nakon ishođenja suglasnosti ministra financija, potpiše ispravu o jamstvu.

Članak 4.

Obvezuje se Županijska lučka uprava Rab da odmah po sklapanju ugovora o kreditu Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora, te tromjesečno izvještava o otplati duga po navedenom ugovoru.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-70

Rijeka, 30. svibnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2104&mjesto=00001&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr