SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

69.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09, 123/11 i 56/16), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 69. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 15. stavka 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica (»Službene novine« broj 5/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran
hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom
dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže
u uvali Scott, Grad Kraljevica

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. iz Rijeke, Strossmayerova 1, da kao Koncesionar na plaži u uvali Scott, Grad Kraljevica temeljem Ugovora broj P 005/07/2017 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica (KLASA: 342-01/15-02/52, URBROJ: 2170/1-07-02/4-17- 28 od 3. travnja 2017. godine) - dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi dva ugovora o potkoncesijama na rok do 31. prosinca 2019. godine s trgovačkim društvom SPORT SUB d.o.o., Rabac, Rabac bb, OIB 00242698724, jedan ugovor za pružanje usluga u ronilačkom turizmu, te drugi za iznajmljivanje ležaljki, suncobrana, sandolina i pedalina, na ukupnoj površini od 719 m2 s predloženim godišnjim naknadama za potkoncesije: za pružanje usluga u ronilačkom turizmu u iznosu od 165,00 za stalni dio i 3 % prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na potkoncesioniranom području i godišnju naknadu za djelatnosti iznajmljivanja ležaljki, suncobrana, sandolina i pedalina iznosi 2.731,00 za stalni dio i 3 % prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti.

Članak 2.

Prihod od naknada za potkoncesije i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na predmetu koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 5. Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/17) i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan, po zaprimanje ove Odluke, u roku od 10 (deset) dana, jedan originalni primjerak ugovora o potkoncesijama iz članka 1. ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-42

Rijeka, 30. svibnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2104&mjesto=00001&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr