SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

32.

Na temelju članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13, 137/15 i 123/17) i članka 6. Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 95/18) Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2019. donijelo je

ODLUKU
o odricanju od potraživanja prema
Republici Hrvatskoj

1. Općina Omišalj se odriče svih potraživanja prema Republici Hrvatskoj do visine vrijednosti darovanih nekretnina iz točke 2. ove Odluke, a posebice potraživanja prema Ministarstvu financija u iznosu od 161.028,89 kuna, temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne novine, broj 43/92-pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, Odluka USRH, 68/98, 96/99).

2. Odricanje potraživanja prema Republici Hrvatskoj iz točke 1. ove Odluke Općina Omišalj daje pod uvjetom uspješne realizacije darovanja nekretnina oznake k.č.br. 70/2 i 70/3 , k.o. Omišalj-Njivice Općini Omišalj, ukupne površine 58.534 m2, u svrhu izgradnje reciklažnog dvorišta za građevni otpad i pristupnog puta do reciklažnog dvorišta, kao i uknjižbe prava vlasništva na tim nekretninama u korist Općine Omišalj.

3. Tržišna vrijednost nekretnina iz točke 2. ove Odluke iznosi 709.000,00 kuna, te je ista utvrđena temeljem procjene Zorana Samaržije Hranilovića, dipl. ing. građ., iz Rijeke, Šetalište I. G. Kovačića 18, stalnog sudskog vještaka graditeljske struke i procjenu nekretnina, revidiranom od strane Službe za tehničke poslove Ministarstva državne imovine.

4. Ovlašćuje se Načelnica Općine Omišalj da temeljem ove Odluke može potpisati Izjavu o odricanju od svih potraživanja prema Republici Hrvatskoj kao i potpisivanje ugovora kako je navedeno u točkama 2. i 3. ove Odluke.

5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-01/19-01/21

Ur. broj: 2142-06-19-01-1

Omišalj, 30. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr