SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

41.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj: 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije», broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 18. sjednici od 30. svibnja 2019. godine, donosi:

ODLUKU
o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
»ARTATORE« (UPU 5)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Artatore« (UPU 5), u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

(1) Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja »Artatore« (UPU 5) (u daljnjem tekstu: Plan), razlozi za izradu, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu Plana iz pod

ručja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

(1) Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 - u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj: 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 9/11), Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/08, 13/12, 26/13, 5/ 14, 42/14, 25/15 - pročišćeni tekst i 32/16 - u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja, kao i posebnim propisima

(2) Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel.

RAZLOZI

Članak 4.

(1) Ovaj Plan donosi se radi:

- osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim PPUG-om Malog Lošinja,

- utvrđivanja uvjeta izgradnje novih građevina mješovite, poslovno stambene, odnosno poslovne i stambene namjene, te eventualno ugostiteljsko-turističke namjene te javne i društvene djelatnosti,

- definiranja javnih zelenih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja,

- poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

(1) Plan obuhvaća dio građevinskog područja naselja Ćunski, Artatore - oznake dio NA2.1.

(2) Ukupna površina Plana iznosi 12,30 ha.

(3) Granica zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 3.2 B »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25000, te na kartografskom prikazu - 4.2. Građevinsko područje Ćunski u mjerilu 1:5000 PPUG-a Malog Lošinja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

(1) Područje za koje se izrađuje Plan određeno je u PPUG-u Malog Lošinja kao izdvojeno građevinsko područje naselja izvan naselja Ćunski.

(2) Obuhvaćeno područje danas je djelomično izgrađeno. Izgrađeno je nekoliko stambenih objekata, te manji dio koji se koristi za odlaganje plovila objekata, suha marina. Ostali dijelovi predstavljaju neizgrađeno područje. Uz istočni dio Plana se nalazi naselje Artatore, a u blizini je i aerodrom. Kroz zonu prolazi nerazvrstana prometnica smjera sjever-jug. Zona ima izlaz na morsku luku otvorenu za javni promet lokalnog značaja.

(3) Područje je spojeno na elektro, vodovodnu i telekomunikacijsku mrežu, a za odlaganje otpadnih voda se koriste privremene taložnice.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

(1) Ciljevi Plana na području obuhvata su:

. dio zone obuhvata Plana nema uređeno građevinsko zemljište,

. odrediti osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture,

. definirati sadržaje lučkog područja,

. predvidjeti hortikulturno uređenje prostora,

. odrediti uvjete za uređenje i korištenje površina i građevina i time stvoriti pretpostavku za izdavanje zakonskih akata kako bi se provela realizacija zone,

. planski osigurati optimalni priključak na postojeću i planiranu cestovnu mrežu,

. odrediti uvjete uređenja i korištenja površina i građevina.

(2) Programska polazišta Plana na području obuhvata su:

- Prostorni plan Primorsko goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj: 32/13, 7/17, 41/18);

- Prostorni plan uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 42/14, 25/15 - pročišćeni tekst i 32/16)

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

(1) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

(1) Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

(1) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

(2) Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

- Policijska uprava PGŽ, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova civilne zaštite, Protupožarna inspekcija, Žrtava Fašizma 3, 51000 Rijeka

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Riva 10, 51000 Rijeka

- Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, ODS Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv »Kvarnersko primorje i otoci« sa sjedištem u Rijeci, Verdieva 6, 51000 Rijeka

- HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

- Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/ a, 51557 Cres

- Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a, 51557 Cres

- Lošinj usluge d.o.o., G. Garibaldi 4, 51550 Mali Lošinj

- JU Zavod za prostorno uređenje, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a, Ispostava Mali Lošinj, R.l.kapetana 7, 51550 Mali Lošinj (ovdje)

- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka Kapetanija Rijeka, Lučka ispostava Mali Lošinj, Priko 60, 51550 Mali Lošinj

- Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ- a, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka

- Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Priko 64, 51550 Mali Lošinj

- Hrvatske šume, Šumarija Cres-Lošinj, Čikat 15, p.p. 19, 51550 Mali Lošinj

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

- Mjesni odbor Artatore.

(3) Primjenom članka 90. Zakona navedena javnopravna tijela pozvat će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom Odlukom.

(4) Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente i dr.. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

(5) Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

(6) Ukoliko se, temeljem Zakona, drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

(1) Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Izrada prijedloga Plana: u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o izradi,

- Utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 15 dana od dovršetka prijedloga Plana,

- Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

- Javna rasprava: 30 dana,

- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: 30 dana od okončanja javne rasprave,

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 15 dana od dostave Nacrta konačnog prijedloga,

- Pribavljanje suglasnosti Ministarstva: 60 dana od dana zaprimanja,

- Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

(2) Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

(1) Plan se financira iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja i iz drugih izvora. Grad Mali Lošinj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

(2) Odluka će se dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima i Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Članak 14.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije»

Klasa: 350-01/17-91/05

Ur. broj: 2213/01-01-19-36

Mali Lošinj, 30. svibnja 2019.

 

 

Grad Mali Lošinj
Gradsko vijeće

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr