SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

40.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/ 11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18), na svojoj sjednici održanoj dana 30. svibnja 2019. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića
»Cvrčak«, Mali Lošinj

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića »Cvrčak«, Mali Lošinj, Omladinska 14, Mali Lošinj, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Cvrčak«, Mali Lošinj na sjednici održanoj 26. travnja 2019. godine. (Tekst Pravilnika sastavni je dio ove Odluke).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-04/19-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-19-6

Mali Lošinj, 30. svibnja 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Elvis Živković, v. r.

 

 

Na temelju Rješenja prosvjetne inspekcije od dana 4. travnja 2019., KLASA: UP/I-600-04/19-01/00025, URBROJ: 533-07-19-0003, članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13) i članka 42. stavak 1. točka 2. pod točka 2. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 26. travnja 2019. utvrdilo je Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, a Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je dana ____________ dalo prethodnu suglasnost na Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, te je Upravno vijeće dana _____________ donijelo:

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM
USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG
VRTIĆA CVRČAK, MALI LOŠINJ

Članak 1.

U članku 24. stavak 2. u točkama 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2, 4.4. i 4.5. briše se u posebnim uvjetima tekst:

» 1 godina radnog iskustva«

Članak 2.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj.

Klasa:

Ur. broj:

U Malom Lošinju, ______________

Predsjednik Upravnog vijeća

Elvis Živković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr