SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
GRAD OPATIJA

35.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (68/18 i 110/19) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/ 09, 30/09, 7/13, 3/18, 5/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2019. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 14. prosinca 2017. godine, a izmjene i dopune usvojene su na sjednici od dana 14. listopada 2018. godine. Program i njegove izmjene objavljene su u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 37/17 i 36/18.

II. OSTVARENJE PROGRAMA:

Od ukupno 29 planiranog projekta u sklopu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, u cijelosti je u 2018. godini dovršeno 17 projekta, 6 njih je započelo i biti će završeni u 2018. godini, dok realizacija 6 preostalih projekata (pripreme dokumentacije, odnosno gradnje) ovisi o vanjskim faktorima na koje nismo u mogućnosti utjecati.

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III. OSTVARENJE PROGRAMA PO POJEDINAČNIM PROJEKTIMA:

Izvješće o financijskim vrijednostima izvedenih radova po pojedinačnim stavkama Programa iskazano je u Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Izvješća, dok se kraće obrazloženje po istima daje u nastavku:

A. U CIJELOSTI REALIZIRANI PROJEKTI:

1. Izgradnja pristupne ceste za dječji vrtić Punta Kolova (2.594.185,45 kn) - u ožujku 2018. godine započeti su radovi na izgradnji pristupne ceste za novi dječji vrtić (dvosmjerna cesta, ukupne dužina 172 m2 s nogostupom i uz ugrađenu EKI, javnu rasvjetu i oborinsku kanalizaciju, sanitarnu kanalizaciju i hidrantsku mrežu). Radovi su se odvijali s teškoćama jer je trasa ceste korištena i kao gradilišni pristup za izgradnju novog dječjeg vrtića na P.Kolovi. Do polovice lipnja izvedeni su svi konstruktivni radovi i djelomično ugrađena podzemna infrastruktura. Nastavak radova uslijedio je nakon 15. rujna i oni su do konca godine u cijelosti dovršeni.

2. Rekonstrukcija, sanacija, izgradnja prometnica po zahtjevima mjesnih odbora: (847.667,72) - do polovice 2018. godine izvedeni su radovi na asfaltiranju parkirališta Dražina u Iki (892 m2) te asfaltiranju dijela ulice A.Raspora u Opatiji (600 m2), cesta Mala Učka-Vela Učka (930 m2), Poljane-Šmiti ispod boćarije (273 m2), Poljane-Šmiti kod kbr. 11 (342 m2), cesta Jakusi-Korići u Poljanama (159 m2). Također su dovršeni radovi na asfaltiranju ul. dr. Maxa Oertela (316 m2) i ul. A.Mihića (1.100 m2 kolnika i 120 m2 nogostupa).

3. Uređenjem javnog parkirališta na Tošini, u ulici G. Verdi dobiveno je 15 novih parkirnih mjesta (149.952,64 kn).

4. Izgradnja pristupne komunikacije Amerikanskim vrtovima ((1.526.183,36 kn) - radovi na izgradnji nathodnika (26 m dužine) koji povezuje Rakovčevu ulicu i Amerikanske vrtove, započeli su u 2017. godini, no radi potrebe izmjene radioničkih nacrta i izrade složene konstrukcije, kao i izmještanja vodova, radovi su u cijelosti dovršeni krajem kolovoza 2018. g. Ukupna vrijednost radova (u 2017. i 2018. g.) iznosi 1.731.920,21 kn.

5. Izgradnja odvojka Poljanske ceste u Ičićima - Mulandovo (402.415,00 kn) - temeljem ugovora o financiranju izgradnje ceste, privatni investitori financirali su troškove izgradnje ceste radi omogućavanja izgradnje vlastite stambene. Radovi su dovršeni u travnju 2018. godine. Dio troškova izgradnje priznat im je kroz umanjenje komunalnog doprinosa obračunatog za njihovu stambenu kuću.

6. Obnova vrijednog drveća (149.996,02 kn) - radovi su izvedeni u cijelosti sadnjom na ukupno 33 lokacije: Park Margarita, Park Esperia, Park Angiolina, park iza h. Imperial, Šetalište Slatina, parkiralište Ičići, Vrh Ike, N.Cesta kod zdravstvene stanice, kamene vaze sport.dvorana, Mul Volosko i dr.

7. Rekonstrukcija dječjih igrališta (499.998,39 kn) - uređena su igrališta Tomaševac, Ičići i Ika. Radovi su dovršeni tek polovicom srpnja 2019. g., radi kašnjenja isporučitelja naprava.

8. Izgradnja potpornog zida u Primorskoj ulici Iki - radovi su dovršeni u travnju 2019. g.. Zid je dužine 14 m i prosječne visine 4 m (128.582,86 kn).

9. Obnova fontane Slatina (248.362,53 kn) - radovi su započeli krajem 2017. godine i dovršeni su polovicom srpnja. Pored sanacije strojarskog dijela fontane, postavljeni su i novi dekorativni elementi (proširene mogućnosti vodoskoka i rasvjete).

10. Interpolacija stupova javne rasvjete (100.000,00 kn) - na širem području Grada postavljeno je 11 novih stupova i 7 rasvjetnih tijela ((Opatija - ul. I. Zavidića, ul. Palmi i A. Mihića; Oprić: Put braće Honovića; Ika: ul. V.C. Emin; Ičići: ul. A. Dminaka i Poljane - Poljanska cesta ).

11. Ograda obalnog puta (299.825,00 kn) - u cijelosti su izvedeni radovi zamjenom dotrajalih ograda na obalnoj šetnici kod hotela Istra, Ambasador i kupališta Angiolina kao i većine pristupnih stepeništa prema moru u ukupnoj dužini od 131 m.

12. Uređenje i dohrana neuređenih plaža (49.995,00 kn) - radovi su izvedeni u cijelosti u svibnju o.g. obnovom i ravnanjem šljunka na plažama Črnikovica, Lipovica, Tomaševac i Miramar.

13. Sufinanciranje radova na lučkom području uz investicije Lučke uprave (300.000,00 kn) - Lučka uprava izvela je radove odmuljivanja lučice Ičići i naručila je izradu glavnog projekta lukobrana i platoa u luci Ika u ukupnoj vrijednosti od 487.500,00 kn, pri čemu je Grad u ovim troškovima sudjelovao sa 300.000 kn.

14. Projekt i sanacija obalne šetnice kod Kvarnera (669.056,97 kn) - radovi su ugovoreni krajem studenog 2017. godine (u 2017. g. izvedeno 187.374,13 kn), te su dovršeni do polovice 2018. godine. Ovim radovima je po nalogu inspekcije sanirana postojeća AB ploča te postavljena hidroizolacija na dijelu obalnog puta na konzolama uz h. Kvarner, dužine 50 m. Radove je u 2017. g. sufinancirala PGŽ u iznosu od 120.000,00 kn. Ukupna vrijednost radova u 2017. i 2018. g. iznosila je 856.431,10 kn.

15. Sufinanciranje sanacije deponija Osojnica (104.952,57 kn) - od 2008. godine provode se aktivnosti na pripremi dokumentacije, otkupu terena i dr. za provođenje sanacije Osojnice nakon što na njoj prestane deponiranje komunalnog otpada. Grad je izvršio sve obveze sukladno zaključenim ugovorima, s time što je u tijeku priprema provedbe sanacije kroz Općinu Matulji i uz 90% sufinanciranja iz EU fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Pribavljena je građevna dozvola i u tijeku je priprema natječaja za izbor izvođača radova. Radovi bi trebali započeti ove godine i biti dovršeni do konca 2020. godine.

16. Sufinanciranje nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada (926.520,04) - radi omogućavanja lakšeg prelaska na novi sustav zbrinjavanja otpada, Grad je u 2018. godini sufinancirao troškove dobave i podjele spremnika građanima (256.790,04 kn po ugovoru iz 2016. za spremnike dijeljene u Opatiji i Pobrima), sufinancirana je nabava spremnika za višestambene zgrade (311.480,00 kn) kao i dobava i postava 12 polu ukopanih spremnika zapremine 3000 lit. svaki (350.000,00 kn), na 6 lokacija (Ika početak Dražine, Volosko -obala F.Supila, Volosko A.Štangera, Volosko - A. Štangera, Opatija - početak ul. Vrutki i Opatija - Šet.C.Sylve).

17. Sufinanciranje nabave autobusa (488.775,36 kn) - sredstva naknade za razvoj koju plaćaju putnici prilikom kupnje vozne karte, prihod su Autotroleja, te se u ovom programu iskazuju kao prolazna stavka.

B. ZAPOČETI PROJEKTI KOJI SE DOVRŠAVAJU U 2019. GODINI

18. Popravak potpornih zidova i uređenje obalne šetnice (856.746,54 kn) -Početno planirani radovi izvedeni su do kraja svibnja (440.000 kn), sanacija oštećenja kod Sv.Jakova i kod plaže Tomaševac i pothodnik kraj hotela Miramar. Nakon što su od Primorsko-goranske županije osigurana sredstva za saniranje plaže hotela Belveder (početkom 2018. g. PGŽ i LRH su raskinule ugovor o koncesiji, a plaža je bila u izuzetno lošem stanju s razbije

nom betonskom podlogom) u lipnju o.g. je izvršeno saniranje plaže. Također su dovršeni i radovi započeti krajem 2017. godine na popločavanju 230 m2 obalne šetnice kod Malog raja. Sveukupno utrošena sredstva iznose 297.863,40 kn. No, kako su 29. i 30. listopada 2018. g. olujno jugo i visoki valovi uništili veliki dio obalnog puta, radi čega su njegovi dijelovi bili isključeni iz prometa, rebalansom su osigurana dodatna sredstva od 1.000.000 kn za tu sanaciju. Radovi na sanaciji započeli su odmah potom i biti će dovršeni do 20. travnja 2019. g (tj. do Uskrsa). Primorsko-goranska županija sufinancirala je radove na uređenju plaže Belveder sa 70.000 kn i radove na sanaciji šteta od olujnog juga sa 300.000 kn.

19. Izgradnja odvojka ceste u Iki od ul.V.C.Emin do CS Vrh Ike (729.310,00 kn - sredstva za izgradnju ceste osigurao je privatni investitor, no u međuvremenu je njegovo ulaganje priznato kroz komunalni doprinos. U 2018. g. je ugovorena izgradnja ceste, s time što će ista biti realizirana do polovice 2019. godine, po dinamičkom planu dogovorenom sa Auto-Zubak i njegovim izvođačima, obzirom da se po trasi ceste odvija i pristup gradilištu njihovog hotela i depandanse.

20. Popravak potpornih zidova (156.022,25 od 200.000 kn) - većina radova planiranih pod ovom stavkom izvedeno je u 2018. godini: Opatija, obala F. Supila (popravak 650 m1 postojećeg kamenog zida, popravak oštećenog nogostupa 235 m2), Omladinska ulica Ičići (7,5 m2 sa temeljem, Veprinac Maćuki (2,5 temelji, 3,8 m3 beton.zida), Oprić, Put Vojina (28 m2 te temelji), s time što su u 2019. g. završeni radovi na uređenju potpornog zida u Poljane-Korići (17,5 m3 + temelji) i potpornog zida u Opatiji kod M.Tita 226. (19 m2 + temelji).

21. Evidentiranje, uris i upis nerazvrstanih cesta (66.457,50 od 151.250,00 kn) - kako je Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, 68/18 i 110/19) riješio postupak evidentiranja i upisa komunalne infrastrukture, krajem godine su naručeni elaborati do ukupno planiranog iznosa. Isplata će se izvršiti nakon predaje istih na provedbu u Katastar (Katastar još nema upute o načinu kako će provoditi upise po Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Sredstva koja su utrošena 2018. g. odnose se na ažuriranje evidencija nerazvrstanih cesta za novu izmjeru k.o. Pobri te dobavu ortofoto snimka visoke rezolucije za područje Ike i Ičića (godinu dana ranije nabavljena je takva snimka za Opatiju i Pobre).

22. Sanacija potpornog zida ispod boćarije Poljane (15.000 od 160.000 kn). Radovi su ugovoreni krajem 2018. i završeni su krajem veljače 2019. godine (15 dužnih metara, 3 m visine).

23. Sufinanciranje nabave mobilnog reciklažnog dvorišta - krajem 2017. godine ugovorena je i nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, kojeg Grad sufinancira sa 300.000 kn. Radi se o objektu veličine 6300x2500x3000 mm, sa prostorom za odlaganje krutog i tekućeg otpada (30-ak spremnika), kancelarijskim i sanitarnim čvorom, vagom i info- opremom). Mobilno reciklažno dvorište treba biti isporučeno i u funkciji do polovice 2019. g.

C. ZAPOČETI PROJEKTI ČIJA REALIZACIJI OVISI O VANJSKIM FAKTORIMA

24-26. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 3. ceste - već više godina nije moguće završiti izradu glavnih projekata za tri dionice nove Opatijske 3. ceste zbog nemogućnosti provedbe geodetskih elaborata prije rješavanja više prethodnih pitanja (primjerice problem nepostojanja katastarske čestice Nove ceste u zemljišnoj knjizi Volosko, čekanje na rješavanje spora Općine Matulji i fizičke osobe čije zemljište dijelom ulazi u trasu 3. ceste kod Sunčanog brijega, neslaganja površina pojedinih čestica po starom katastru i u novoj izmjeri i dr). Neutrošena sredstva za dionicu Novi rotor Kuk - Matuljska cesta (28.000 kn), stari POS - Nova cesta (13.825 kn), Kosićevo-stari POS-Vaga (59.500 kn), bit će plaćena izrađivaču projektne dokumentacije nakon što se ova prethodna pitanja riješe.

27. Geodetski projekti po lokacijskoj dozvoli za dionice 3. ceste - ugovoreni geodetski projekti za dionice 3. ceste završeni su i predani na provedbu 2016. godine no provedba je vezana uz prethodna pitanja navedena u prethodnoj točki. Kako dio cijene treba biti plaćen izrađivaču geodetskog projekta po njegovoj provedbi, za to je osigurano13.750,00 kn.

28. Pripremne aktivnosti na izgradnji 3. ceste od budućeg rotora Kuk do spoja sa Matuljskom cestom - u srpnju 2014. godine zaključen je ugovor o financiranju troškova Opatijske treće ceste od spoja sa rotorom Kuk do spoja s Matuljskom ulicom, temeljem kojeg je Kuk projekt d.o.o. predujmio 2.000.000,00 kn za financiranje troškova pripremnih aktivnosti. Ugovor obuhvaća izgradnju dvije dionice, prve od rotora Kuk do poslovnog centra Kuk projekta (256 m ceste te 25 m pristupnog odvojka), te od poslovnog centra Kuk do Matuljske ceste (272,78 m ceste). Sukladno navedenom ugovoru ishođene su izmjene lokacijskih dozvola (ceste i objekta investitora), izrađeni su parcelacijski elaborati, no od 2016. g. nismo uspjeli dogovoriti s Kuk projektom rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi upisanih tereta na njihovim nekretninama koje trebaju ući u trasu ceste.

D. PROJEKTI ZA ČIJU REALIZACIJU SREDSTVA OSIGURAVAJU VANJSKI INVESTITORI

29. Financiranje izgradnje prometnica po zahtjevu investitora - u 2018. godini zaključena su tri ugovora o izgradnji cesta po modelu da privatni investitori u cijelosti financiraju izgradnju ceste za koju su zainteresirani i za koje im se kasnije uložena sredstava vraćaju kroz priznavanje ulaganja u obračun komunalnog doprinosa. Dvije ceste planirane su kao zasebni projekti (odvojak Poljanske ceste za Mulandovo i Odvojak od ulice V.C.Emina do CS Vrh Ike u Iki). Pod ovom stavkom iskazuju se obveze po ugovoru za izgradnju ceste Trinajstovica zaključenom 2018. godine. Natječaj za izvođenje radova raspisati će se po dobivanju izvedbenih projekata, nakon čega će investitori izvršiti i uplate sredstava na koja su obvezni temeljem ugovora.

Klasa: 363-01/19-01/63

Ur. broj: 2156/01-01-19-1

Opatija, 24. svibnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr