SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
GRAD OPATIJA

33.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18, 5/18- ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2019. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA
I PODUZETNIŠTVA TE RAZVOJA ZALEĐA
U 2019. GODINI

Članak 1.

U članku 9. Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2019. godini (Službene novine PGŽ broj 7/19) iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

3) Sredstva poticaja za kamate na kredite mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. koji imaju sjedište ili prebivalište na području Grada Opatije, a koji su u 2019. godini zaključili ugovor o kreditu za financiranje projekata za koja su odobrena bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova i to kako za osiguravanje likvidnosti cijelog projekta tako i radi financiranja vlastitog udjela

4) Grad Opatija poduzetnicima iz stavka 3. ovog članka subvencionira trošak kamata u visini od maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu do maksimalnog iznosa od 20.000 kuna na godišnjoj razini.

Članak 2.

U članku 10.iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»2) Uz zahtjev za dodjelu poticaja za kamate na kredite iz članka 9. stavka 3. i 4. potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Odluku o odobravanju bespovratnih sredstava

3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

4. Presliku Ugovora o kreditu,

5. Otplatni plan,

6. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

7. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

Članak 3.

Iza članka 10. dodaje se naslov »Poticaji za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova«, a iz naslova dodaje se članak 10a. koji glasi:

1) Poticaje za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. koji imaju sjedište ili prebivalište na području Grada Opatije

2) Poticaji za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova

sastoje se od subvencije troškova konzultantskih usluga (izrade prijava, izrade studija, savjetovanja kod izrade prijava i dr naknade) u visini 50% stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna.

Članak 4.

Iza članka 10.a dodaje se članak 10b koji glasi

Uz zahtjev za dodjelu poticaja iz članka 10a. potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Dokaz o izvršenoj prijavi na natječaj za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova

3. Presliku prijave (prijavnog obrasca)

4. Presliku ugovora / narudžbenice iz kojih mora biti razvidna opis i vrsta usluge kao i ugovorena cijena

5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

6. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

Članak 5.

Iza članka 16. dodaje se članak 16a. koji glasi:

1) Poticaj za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova iz članka 10a. ovog Programa isplatiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave zahtjeva za isplatu

2) Korisnik poticaja dostavlja zahtjev za isplatu poticaja uz koji prilaže presliku računa za izvršenu te dokaz o plaćenim troškovima.

3) Poticaj se neće isplatiti u slučaju da se iz dostavljene dokumentacije utvrdi da troškovi za koje se traži isplata poticaja usluge nisu u svezi sa ugovorom o dodjeli poticaja.

Članak 6.

Iz članka 20. dodaje se članak 20a. koji glasi:

1) Korisnik sredstava iz članka 10a. obvezan je obavljati djelatnost najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu

2) U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

3) U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka ili izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 2., na iznos potraživanja obračunati će se kamata po stopi od 4,5% godišnje.

4) U slučaju da korisnik sredstava iz članka 10a, svojevoljno odustane od zaključenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ili odustane od prijave obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije uvećano za zateznu kamatu po stopi od 4,5% godišnje.

Članak 7.

Iza članka 20a. dodaje se članak 20b. koji glasi:

1) U slučaju da korisnik sredstava iz članka 10a, ostvari pravo na bespovratna sredstva i zaključi ugovor o dodjeli istih i kojim mu se refundiraju (priznaju) troškovi za koje je zaključen ugovor o dodjeli poticaja, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva u omjeru koji odgovora udjelu financiranja od strane fondova EU ili nacionalnih fondova, u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

2) U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku stavka 1. ovog članka na iznos potraživanja obračunati će se kamata po stopi od 4,5% godišnje.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 403-01/19-01/23

Ur. broj: 2156/01-03-01-19-10

Opatija, 24. svibnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr