SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 20. Petak, 22. srpnja 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
110

36.

Na temelju članka 15. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/03), članka 6. Poslovnika gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01 i 13/02) Poglavarstvo Grada, na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2005. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE ZAKLJUČKA
o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja
na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Zaključku o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/ 05), (u daljem tekstu: Zaključak) članak 3. mijenja se i glasi:

»Organizaciju naplate, te naplatu na parkirališnim mjestima iz članka 2. točke 1.-5. ovog Zaključka vrši GKTD »Ivanj« d.o.o. (u daljem tekstu: Ivanj).

Organizaciju naplate, te naplatu na parkirališnim mjestima iz članka 2. točke 6. ovog Zaključka vrši Dobrovoljno vatrogasno društvo Novi Vinodolski (u daljem tekstu: DVD).

Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima plaća se radnim danom, subotom i nedjeljom u kalendarskom razdoblju od 01.06. do 01.09. tekuće godine, a u vremenu od 07,00 do 24,00 sata na parkiralištima FRANKOPANSKI TRG, TRŽNICA, CENTAR II (kod škole), KORZO HRV. BRANITELJA, a u vremenu od 08,00 do 21,00 sat na parkiralištu LUKAVICE.

Naknada za parkiranje vozila na javnom parkiralištu SUHA MARINA plaća se radnim danom, subotom i nedjeljom u kalendarskom razdoblju od 15.07. do 01.09. tekuće godine, a u vremenu od 07,00 do 23,00 sata.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. dodaje se alineja 3 koja glasi:

»- službeno vozilo PRESS-a - ukupno jedno parkirališno mjesto.«

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

»Visina naknade za parkiranje putničkog vozila, kombi i teretnog vozila do 1,5 tona nosivosti, autobusa, te motocikla i njegove prikolice, za koje je dozvoljeno parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 2. ovog Zaključka, određuje se kako slijedi:

1. parkirališta Centar II. - škola, Frankopanski trg, Tržnica i Korzo hrvatskih branitelja:

- 4,00 kune po satu.

2. parkiralište Lukavice:

- 3,00 kune po satu.

3. parkiralište SUHA MARINA:

-za parkiranje putničkog vozila, kombi i teretnog vozila do 1,5 tona nosivosti, te motocikla i njegove prikolice
- 3,00 kune po satu

- 15,00 kuna po danu

-za parkiranje autobusa
- 5,00 kuna po satu

- 25,00 kn po danu

Članak 4.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Kontrolu parkiranja na javnim parkiralištima iz članka 2. obavljaju organizatori naplate iz članka 3. ovog Zaključka (u daljem tekstu: organizatori naplate).«

Članak 5.

U ostalim člancima ovog Zaključka riječ »Ivanj« zamjenjuje se riječju »organizatori naplate«.

Članak 6.

Članak 19. mijenja se i sada glasi:

»Na javnom parkiralištu na kojemu se obavlja naplata kao i na javnom parkiralištu bez naplate može se dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto za fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost ili pravne osobe sa sjedištem u Gradu, a prema broju službenih vozila.

O davanju na upotrebu rezerviranog parkirališnog mjesta odlučuje Poglavarstvo po zahtjevu stranke, a na prijedlog Odjela.

Na javnom parkiralištu pod naplatom broj rezerviranih parkirališnih mjesta ne smije preći 100kupnog broja parkirališnih mjesta.«

Članak 7.

Iza članka 19. dodaju se novi članci 19.a 19.b i 19.c koji glase:

»Članak 19.a.

S korisnikom rezerviranog parkirališnog mjesta iz članka 19. ovog Zaključka Grad zaključuje ugovor o zakupu parkirališnog mjesta na rok od godine dana.

Članak 19.b.

Ugovorni korisnik iz članka 19.a ovog Zaključka signalizacijom označava rezervirano parkirno mjesto, te postavlja element blokade o vlastitom trošku.

Ugovorni korisnik iz članka 19.a ovog Zaključka odgovoran je za čuvanje rezerviranog parkirališnog mjesta i uredno održavanje elementa blokade u ispravnom stanju.

Jedan primjerak ključeva elementa blokade ugovorni korisnik dužan je dostaviti na čuvanje Ivanju za slučaj potrebe za hitnom protupožarnom ili medicinskom intervencijom.

Članak 19.c.

Visina naknade za jedno rezervirano parkirališno mjesto na javnom parkiralištu pod naplatom za fizičku osobu koja obavlja poslovnu djelatnost ili pravnu osobu određuje se u iznosu u iznosu od 1.500,00 kuna godišnje.

Visina naknade za rezervirano parkirališno mjesto na javnom parkiralištu bez naplate za fizičku osobu koja obavlja poslovnu djelatnost i pravnu osobu određuje se u iznosu od 1.000,00 kuna godišnje.

Naknada iz stavka 1. i 2. ovog članka plaća se mjesečno po potpisu ugovora u korist gradskog proračuna.«

Članak 8.

Članak 20. mijenja se i sada glasi:

»Organizatori naplate obavezuju se zaključno sa 30.09. tekuće godine dostaviti Poglavarstvu Grada izvješće o ostvarenom prihodu prema Zaključku i priložiti način korištenja ostvarenog prihoda.«

Članak 9.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/05-01/20

Ur. broj: 2107/02-03-05-6

Novi Vinodolski, 18. srpnja 2005.

POGLAVARSTVO GRADA

Gradonačelnik
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=134&mjesto=51250&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr