SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 20. Petak, 22. srpnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
110

109.

Na temelju članka 58. i članka 76. stavak 4. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/04), a u svezi s člankom 12. stavak 1. i 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici, održanoj dana 15. srpnja 2005. godine donijela

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske
uprave za ceste Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97 i 3/02) članak 5. mijenja se i glasi:

»Uprava obavlja djelatnost građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta koje su zakonom propisane za javne ceste, poradi osiguranja neometanog i sigurnog prometa na županijskim i lokalnim cestama, obavješćivanja javnosti o stanju na županijskim i lokalnim cestama i načinu odvijanja prometa, te poduzimanja mjera za očuvanje i zaštitu okoliša.

U okviru svoje djelatnosti Uprava obavlja odnosno organizira poslove:

1. programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta,

2. projektiranja, te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste,

3. građenja i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o javnim cestama (u daljnjem tekstu: Zakon):

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,

- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,

- stručnu ocjenu studija i projekata,

- otkup zemljišta i objekata,

- premještanje komunalne i druge infrastrukture,

- ustupanje radova građenja,

- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,

- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje županijskih i lokalnih cesta, te dijelova i objekata na korištenje i održavanje.

4. održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona:

- planiranje održavanje i mjera zaštite županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima,

- redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta,

- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta,

- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta,

- osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s županijskih i lokalnih cesta,

- ophodnju.

5. ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama:

- vođenje podataka o županijskim i lokalnim cestama,

- informatizacija sustava županijskih i lokalnih cesta,

- obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,

- priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,

- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama,

- izradu izvješća, elaborata, i sličnih materijala za potrebe nadležnog Ministarstva i Primorsko-goranske županije.

6. ostale poslove utvrđene Zakonom i drugim podzakonskim propisima.

Djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka ne obavljaju se radi stjecanja dobiti, a eventualna dobit koja se ostvari iz obavljanja djelatnosti predstavlja namjenska sredstva za poslove djelatnosti Uprave.«

Članak 2.

U članku 8. stavci 2., 3.. i 4. mijenjaju se i glase:

»Ravnatelj je ovlašten poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Uprave i zaključivati ugovore kojima se osigurava realizacija programa održavanja, zaštite i izgradnje županijskih i lokalnih cesta, ako vrijednost pojedinačnog posla ne prelazi iznos od 100.000,00 kuna.

Za vrijednost posla koja je veća od 100.000,00 kuna, a manja od 1.000.000,00 kuna ravnatelju je potrebna suglasnost Upravnog vijeća, a za vrijednost posla koja je veća od 1.000.000,00 kuna potrebna je suglasnost Županijskog poglavarstva.

Za sklapanje ugovora o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nekretnine ili druge imovine ravnatelju je potreba suglasnost Županijskog poglavarstva.

Suglasnost se daje prije sklapanja ugovora kao dozvola.

Nabava roba, usluga i ustupanje radova podliježu primjeni Zakona o javnoj nabavi, odnosno Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti.«

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Upravu u pravnom prometu.

Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.«

Članak 4.

Iza članka 11. dodaju se novi članci 11.a, 11.b, 11.c i 11.d koji glase:

»Članak 11.a

Tijela Uprave su:

- Upravno vijeće

- Ravnatelj

- Stručno vijeće.

Članak 11.b

Upravno vijeće donosi programe rada i razvoja Uprave, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, ovom Odlukom i Statutom Uprave.

Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja, a uz pribavljeno mišljenje Županijskog poglavarstva i prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, donosi Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Upravno vijeće dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu Županijskom poglavarstvu i Županijskoj skupštini.

Članak 11.c

»Radom Upravnog vijeća rukovodi predsjednik Upravnog vijeća. Upravno vijeće sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće može osnivati povremena ili stalna radna tijela za stručnu obradu i praćenje pojedinih zadataka iz svoje nadležnosti.

Odlukom o osnivanju radnog tijela utvrđuje se njegov sastav, djelokrug i druga pitanja značajna za rad toga tijela.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu.«

Članak 11.d

»Upravno vijeće ima tri člana.

Županijsko poglavarstvo na prijedlog župana imenuje i razrješava predsjednika i dva člana Upravnog vijeća.

Mandat Upravnog vijeća je četiri godine.

Upravno vijeće može se razriješiti i prije isteka mandata.«

Članak 5.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Upravom upravlja ravnatelj u skladu s odlukama Upravnog vijeća. Ravnatelja imenuje i razrješava Županijska skupština na prijedlog Upravnog vijeća, a po prethodno provedenom javnom natječaju.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Uprave, a za svoj rad odgovoran je Upravnom vijeću i Županijskoj skupštini.«

Članak 6.

U članku 14. stavak 2. se briše.

Članak 7.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Statut donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Županijskog poglavarstva. Statutom se sukladno zakonu i ovoj Odluci, pobliže utvrđuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, te uređuju druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Uprave.

Druge opće akte na prijedlog ravnatelja donosi Upravno vijeće.«

Članak 8.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Sredstva za rad Uprave i obavljanje djelatnosti osiguravaju se iz:

- prihoda utvrđenih Zakonom o javnim cestama,

- Državnog proračuna Republike Hrvatske,

- Proračuna Primorsko-goranske županije,

- proračuna gradova i općina,

- sredstava učešća i donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom.«

Članak 9.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Rad Uprave je javan.

O javnosti rada Uprave skrbi Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće, odnosno ravnatelj dužni su Županijskom poglavarstvu i Županijskoj skupštini podnijeti izvješće o radu najmanje jednom godišnje.

Uprava je dužna pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju poslova u okviru svojih djelatnosti na način određen Statutom sukladno Zakonu i Odluci o osnivanju.

Uprava je s obzirom na karakter svoje djelatnosti, dužna građane, pravne osobe i druge korisnike pravodobno i na primjeren način obavještavati o uvjetima i načinu obavljanja poslova iz djelatnosti za koju je Uprava osnovana, dati potrebne podatke i upute.

Uprava će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju ako je Zakonom, ovom Odlukom ili Statutom određena kao službena, poslovna, znanstvena ili druga tajna, te kada se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba.«

Članak 10.

Uprava je dužna uskladiti Statut i druge opće akte Uprave s odredbama Zakona o javnim cestama i ovom Odlukom i dostaviti ga Županijskom poglavarstvu na suglasnost u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 11.

Do stupanja na snagu akata iz članka 10. ove Odluke ostaju na snazi odredbe općih akata koje nisu u suprotnosti s ovom Odlukom.

Na postupak imenovanja Upravnog vijeća i ravnatelja primjenjuju se odredbe ove Odluke.

Članak 12.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/74

Ur. broj: 2170-1-11-01-05-3

Rijeka, 15. srpnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=134&mjesto=00001&odluka=109
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr