SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

35.

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini(Narodne novine, broj 35/19) Stožer civilne

zaštite Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 07. svibnja 2019. godine donio je:

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj, za 2019. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području Grada Malog Lošinja koji su uključeni u protupožarnu sezonu 2019. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2019. godini i temeljem Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2019. godinu, na području Grada Maloga Lošinja.

II.

Subjekti zaštite od požara na području Grada Maloga Lošinja uključeni u protupožarnu sezonu 2019. godine su:

- Gradonačelnica Grada Maloga Lošinja,

- Jedinstveni upravni odjel,

- Javna vatrogasna postrojba Grad Mali Lošinj,

- Gradska vatrogasna zajednica Mali Lošinj,

- Dobrovoljna vatrogasna društva DVD Lošinj i DVD Susak,

- Stožer civilne zaštite Grada Malog Lošinja,

- Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.,

- Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.,

- Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Mali Lošinj,

- HEP ODS d.o.o. - pogon Cres - Lošinj,

- Hrvatske šume d.o.o. - šumarija Cres - Lošinj,

- Mjesni odbori na području Grada Maloga Lošinja.

III.

Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovog Plana, uključeni su u protupožarnu sezonu 2019. godine izvršenjem zadataka iz Planova iz točke I. ovog Plana.

IV.

Sastavni dio ovog Plana je kontakt tablica podataka odgovornih osoba prema pojedinim poduzećima iz točke II. koja nije predmet objave.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa:214-01/19-01/05

Urbroj: 2213/01-01-19-12

Mali Lošinj, 07. svibnja 2019.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
GRADA MALOG LOŠINJA
Načelnik Stožera
Ana Kučić, mag.oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr