SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

32.

Na temelju članka 12. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 92/10) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja ('Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja 23. travnja 2019. godine donosi:

Plan operativne
provedbe Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za
Grad Mali Lošinj u 2019. godini

1. UVOD

Temeljem Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10), Vlada Republike Hrvatske donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) temeljni je dokument koordinacije godišnjih aktivnosti državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i regionalne samouprave, udruga građana te drugih organizacija u provedbi mjera zaštite od požara. U navedenom Programu aktivnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđena je kontinuirana obveza poduzimanja općih i posebnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru u cilju planiranja i provedbe preventivnih aktivnosti radi otklanjanja opasnosti od nastajanja i širenja požara, te poduzimanje aktivnosti za poboljšanje stanja u sustavu zaštite od požara.

S tim u svezi Grad Mali Lošinj u koordinaciji s ostalim nadležnim subjektima provođenja mjera zaštite od požaraizrađuje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2019. godini.Navedenim operativnim planom utvrđene su zadaće gradonačelniku, nadležnim gradskim tijelima, vatrogasnim postrojbama i drugim pravnim subjektima, kao nositeljima ili sudionicima u planiranju i provedbi preventivnih aktivnosti u svrhu otklanjanja opasnosti od nastajanja i širenja požara i tehnoloških eksplozija, poboljšanju stanja u sustavu zaštite od požara na otvorenom prostoru Grada Mali Lošinj, pripremama, osposobljavanju i opremanju ljudskih resursa za provođenje preventivnih aktivnosti i intervencija gašenja požara, otklanjanje tehničkih nedostataka na materijalno-tehničkim resursima za provođenje preventivnih aktivnosti i izvođenja intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru, planiranje i osiguranje potrebnih financijskih sredstava za utvrđene zadaće i aktivnosti, te izvještavanje o provedbi zadaća i aktivnosti u Operativnom planu provedbe nadležnih tijela za Gradu Mali Lošinj i Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Slijedom navedenoga, gradonačelnik donosi Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2019. godini, kao cjeloviti dokument koji sadržava posebne mjere zaštite od požara i zadaće utvrđenim subjektima i sudionicima u provođenju mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru za Grad Mali Lošinj.

2. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA

1. Predstavničko tijelo Grada Malog Lošinja, na održanoj sjednici dana 18.prosinca 2014.godine donijelo je odlukom Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj, objavljenu u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, broj 39/14) koju je izradila Vatrogasna zajednica Primorsko - goranske županije.Temeljem prethodnog, pozitivnog mišljenja Gradske vatrogasne zajednice Mali Lošinj i mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova, nadležne policijske uprave, predstavničko tijelo Grada Malog Lošinja, na održanoj sjednici 18.prosinca 2014. godine donijelo je odlukom Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj objavljenog u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, broj 39/14). Budući da Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija vrijede do prosinca 2019. godine, Grad Mali Lošinj je zatražio ažuriranje dokumenata.

2. Predstavničko tijelo Grada Malog Lošinja, na održanoj sjednici dana 29. studenog 2018. godine donijelo je odlukom Procjenu rizika od velikih nesreća na području Grada Malog Lošinja. Dana 05. ožujka 2019. godine izvršno tijelo je prihvatilo Plan djelovanja sustava civilne zaštite za Grad Mali Lošinj.

3. Predstavničko tijelo Grada Malog Lošinja, na održanoj sjednici dana 8.prosinca 2009. godine donijelo je Odluku o provođenju agrotehničkih mjera na području Grada Malog Lošinja, objavljenu u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, broj 52/09 (s izmjenama u 30/10). 2018. godine Odluka nije donesena zbog čekanja novog Pravilnika o agrotehničkim mjerama koji je objavljen u Narodnim novinama 06. ožujka 2019. godine (Narodne novine, broj 22/19). Odluka o provođenju agrotehničkih mjera na području Grada Malog Lošinja ide na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te će se nakon toga dostaviti predstavničkom tijelu na usvajanje.

4. Temeljem ovog Plana pristupit će se Izradi Plana motrenja, čuvanja i ophodnje površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara sa posebnim težištem na površinama pod zaštitom u vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje požara u 2019. godini. Za planirane mjere osigurana su sredstva u Proračunu Grada Mali Lošinj.

Nositelj zadatka              Gradonačelnik

Sudjelovatelji                  »Hrvatske šume«
-šumarija Mali Lošinj''
DVD Lošinj'' i ''DVD Susak''

Rok                                10. svibanj 2019. godine

5. Organizacija sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništva, a vezano na temu pripreme požarne sezone u 2019. godini.

Nositelj zadatka               Načelnik Stožera, Zapovjednik GVZ

Sudjelovatelji                  Članovi Stožera civilne zaštite Grada Mali Lošinj,                                        Zapovjednici vatrogasnih postrojbi na području grada.

Rok                                10. svibanj 2019.godine

6. Usvajanje Plana rada Stožera civilne zaštite za požarnu sezonu u 2019. godini

Nositelj zadatka               Načelnik Stožera

Sudjelovatelji                  Članovi Stožera civilne zaštite
Grada Mali Lošinj,

Rok                                10. svibanj 2019.godine

7. Osigurati dodatni propagandni materijal iz domene zaštite od požara, posebice zaštite površina pod šumama te iste istaknuti na prostoru Grada Malog Lošinja s težištem na pravcima turističkih kretanja tijekom sezone u ljetnim mjesecima.

Nositelj zadatka               Gradonačelnik

Sudjelovatelji                  »Hrvatske šume«
- šumarija Mali Lošinj
Gradska vatrogasna
zajednica Mali Lošinj

Rok                                20. lipanj 2019.godine

3. AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE

A) USTROJSTVENE I ORGANIZACIJSKE MJERE

1. Osiguranje aktivnosti DVD »Lošinj« i DVD »Susak« na provođenju realno mogućeg sustava motrilačko - dojavne i protupožarno - ophodarske službe na prostoru Grada Malog Lošinja.

Nositelj zadatka              Zapovjednik GVZ-a

Sudjelovatelji                  DVD Lošinj
                                          DVD Susak

Rok                                01. lipanj 2019.godine

B) LJUDSKI I MATERIJALNO - TEHNIČKI POTENCIJALI

1. Zapošljavanje dvojice sezonskih vatrogasacau DVD-u ''Lošinj''u razdoblju od 15.05. do 15.10.2019. godine. Potrebita sredstva osigurana su djelomično iz proračuna Vatrogasne zajednice PGŽ-a.

Prije početka protupožarne sezone izvršiti preko GVZ-a nadopunu opreme za DVD Lošinj, DVD Susak i JVP.

Prije početka protupožarne sezone izvršiti nabavuopreme odnosno osnovnu zajedničku opremu za postrojbe CZ uz reversno zaduženje istih.

Potrebita sredstva osigurana su u proračunu Grada Malog Lošinja i Gradske vatrogasne zajednice Mali Lošinj.

Provjera ispravnosti svih hidranata na području Grada Malog Lošinja.

Nositelj zadatka              Gradonačelnik

Sudjelovatelji                  Komunalno društvo
                                          Vodoopskrba i odvodnja
                                          Cres Mali Lošinj

Rok                                05. lipanj 2019.godine

2. Pristupiti izradi Plana aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Malog Lošinja za 2019.godinu.

Nositelj zadatka              Načelnik Stožera

Sudjelovatelji                  Javna vatrogasna postrojna
                                          DVD Lošinj
                                          DVD Susak

Rok                                15. lipanj 2019.godine

4. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA

1. Sustavno praćenje i nadziranje stanja odlagališta otpada na području Grada Malog Lošinja i poduzimanje mjera za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta kontinuirano tokom cijele godine te svakodnevno za vrijeme ljetnih mjeseci putem komunalnog redarstva.

2. Vođenje evidencije o raspoloživoj teškoj (građevinskoj) mehanizaciji s razrađenim planom aktiviranja.

Nositelj zadatka              Gradonačelnik

Sudjelovatelji                  Jedinstveni upravni odjel

Rok                                20. lipanj 2019.godine

3. U proračunu predvidjeti financijska sredstva za održavanje vatrogasne tehnike i opreme te prije početka ljetne požarne sezone izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici. Na temelju zapisnika utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne požarne sezone planirati financijska sredstva za istu namjenu u slijedećoj godini. Procjene i planove popravaka/ sanacije sa detaljnim obrazloženjem dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje - Sektoru za vatrogastvo.

Nositelj zadatka              Zapovjednik GVZ-a

Sudjelovatelji                  Gradska vatrogasna zajednica

Rok                                20.lipanj 2019.godine

5. IZVJEŠČIVANJE O PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA

1. Grad Mali Lošinj će po objavi Programa aktivnosti u Narodnim novinama, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje - Sektoru za vatrogastvo, dostaviti ime i prezime, funkciju, broj telefona i ostale potrebne podatke kontakt osobe za koordinaciju.

2. Grad Mali Lošinj će Izvješće o provedbi pripremnih i drugih aktivnosti dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje - Sektoru za vatrogastvo, najkasnije do 30. svibnja 2019. godine.

3. Grad Mali Lošinj će izvršiti odgovarajuću raščlambu provedbe Programa aktivnosti, uključujući raščlambu vlastitih financijskih izdataka, kao što će i temeljem raščlambe na kraju sezone, u proračunu za 2019.godinu osigurati dostatna financijska sredstva za provedbu zadaća.

4. Grad Mali Lošinj će izvješće o svim obavljenim aktivnostima iz Programa aktivnosti zajedno sa financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim sredstvima, kao i sredstvima korištenim iz državnog proračuna dostavit Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje - Sektoru za vatrogastvo, a najkasnije do 15. siječnja 2020. godine.

6. OSIGURANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Osiguranje novčanih sredstava za provođenje mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom, po vrsti i nositeljima su slijedeći:

Za preventivne mjere:

- Troškove uređenja i održavanja terena snose radne organizacije i ustanove koje njima gospodare i upravljaju,

- Troškove motrenja i protupožarnih ophodnji snose Grad Mali Lošinj i Hrvatske šume, troškove vatrogasnih dežurstava DVD-a snosi Grad Mali Lošinj.

Za gašenje požara:

- Troškove osiguranja gasitelja snose DVD-i, odnosno jedinice lokalne samouprave. Novčana nadoknada za plaće gasitelja izvršava se prema članku 26. Zakonu o vatrogastvu, sve ostale troškove koji mogu nastati a nisu spomenuti ovim planom snosi jedinica lokalne samouprave na čijem se području provodi protupožarna zaštita, odnosno na čijem je području nastao požarni događaj.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Operativni plan dostavit će se svim izvršiteljima zadataka i sudjelovateljima u njihovom izvršenju, Zapovjedništvu VZŽ Primorsko-goranske županije i MUP-u RH.

Na osnovi ovog Plana, svi izvršitelji mjera i zadataka, ili sudionici u njima, dužni su izraditi svoje operativne dokumente za rad (upute, podsjetnike, evidencije i drugo).

KLASA: 214-01/19-01/05

URBROJ: 2213/01-01-19-5

Mali Lošinj, 23. travnja 2019.

Gradonačelnica:
Ana Kučić, mag.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr