SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
GRAD CRES

17.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 153/13, 152/14, 65/2017, 114/18), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13, 5/ 18 i 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 8. svibnja 2019. godine donosi

Zaključak o sporazumnom raskidu Predugovora o osnivanju prava građenja s društvom »Pojada« d.o.o.

I.

Prihvaća se prijedlog društva »Pojada« d.o.o. za raskid Predugovora o osnivanju prava građenjana nekretnini č.zem. 2769/2 k.o. Cres zaključenog i ovjerenog dana 07. rujna 2017. godine kod Javnog bilježnika Bože Markovića u Malom Lošinju pod brojem ovjere OV-5627/2017.

Predugovor se smatra raskinutim s danom 31. prosinca 2018. godine.

II.

Zadužuje se Ured Grada na provedbu ovog Zaključka.

III.

OvajZaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa:943-01/17-1/6

Urbroj: 2213/02-01-19-18

Cres,8. svibnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Marčelo Damijanjević


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr