SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
GRAD CRES

16.

Na temelju članka 163., 164., 165., 171. i 172. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09, 14/13, 05/18 i 25/08), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 8. svibnja 2019. godine, donosi

Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture

I.

Gradsko vijeće Grada Cresa suglasno je da društvo »Grabar« d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka cesta 143A, OIB: 20542598573, koje zastupa član uprave Toni Visković iz Zagreba, Sesvetska 11, OIB: 01166500926 (u daljnjem tekstu: Investitor),financira izgradnju komunalne infrastrukture - javnog kolno - pješačkog pristupa s pripadajućom infrastrukturom (javna rasvjeta, DTK i oborinska odvodnja) na predjelu Grabar u Cresu, na nekretnini oznake č.zem. 4219/10 k.o. Cres, sukladno Građevinskoj dozvoli Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj, Klasa: UP/I- 361-03/17-06/114, URBROJ: 2170/1-03-05/5-18-3 od 07. ožujka 2018. godine, a radi osiguranja pristupa nekretninama oznake č.zem. 4219/9, 4219/1, 4219/12, 4219/11, 4219/7 i 4219/8, sve k.o. Cres, u vlasništvu Investitora.

II.

Daje se suglasnost za sklapanje ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture između Grada Cresa i Investitora, kojim će se pobliže urediti prava i obveze ugovornih strana.

Ugovorom će se utvrditi obveza Investitora da snosi troškove izgradnje javnog kolno - pješačkog prilaza s pripadajućom infrastrukturom na č.zem. 4219/10 k.o. Cres, površine 201 m2 i da financira troškove obavljanja stručnog nadzora izvođenja radova.

U ugovoru će se utvrditi obveza Grada Cresa da troškove izgradnje javnog kolno - pješačkog prilaza te vrijednost nekretnine č.zem. 4219/10 k.o. Cres prizna Investitoru u iznos komunalnog doprinosa utvrđenog za izgradnju stambenih zgrada na nekretninama iz članka I.

Konačni troškovi izgradnje javnog kolno - pješačkog prilaza utvrditi će se po okončanju radova prema procjeni stalnog sudskog vještaka građevinske struke izabranog od Grada Cresa, a temeljem uvida u građevinsku i obračunsku dokumentaciju ovjerenu po nadzornom inženjeru.

III.

Grad Cres će izvršiti odabir stručnog nadzora izvođenja radova, a troškove obavljanja stručnog nadzora u cijelosti će snositi Investitor.

IV.

Ovlašćuje se gradonačelnik na potpis ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture između Grada Cresa i Investitora.

V.

OvajZaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/17-1/8

Urbroj: 2213/02-01-19-26

Cres, 8. svibnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Marčelo Damijanjević


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr