SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
GRAD CRES

11.

Na temelju članka 91. stavka 3. podstavak 1. Zakona o vodama (Narodne novine, broj: 153/09, 130/11, 56/13, 14/ 14 i 46/18), članka 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine, broj 66/ 11 i 47/13), uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, Klasa:325-03/19-04/7; Urbroj: 374-1-6-19-2 od 12. veljače 2019. godine, Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 8. svibnja 2019. donijelo je

ODLUKU
O ZAŠTITI IZVORIŠTA JEZEROVRANA
NA OTOKU CRESU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se veličina i granice zona sanitarne zaštite, sanitarni i drugi uvjeti održavanja, mjere zaštite,izvori i načini financiranja provedbe mjera zaštite, ograničenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti, ograničenja ili zabrane građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda izvorišta i površinskih vodozahvata te prekršajne odredbe.

Cilj utvrđivanja ove Odluke je osiguranje zaštite izvorišta Jezero Vrana kao i podzemnog vodnog tijela u cjelini od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njezinu izdašnost.

Provođenje odredbi ove Odluke od javnog je interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i radnje pravnih i fizičkih osoba na području zona zaštite.

Jezero Vrana nalazi se na području Grada Cresa u Primorsko-goranskoj županiji i pripada Jadranskom slivu.

Članak 2.

Planirani zahvati u prostoru mogu se provoditi, a postojeće građevine, uređaji i zemljišta na području zona mogu se koristiti samo u skladu s ovom Odlukom.

Članak 3.

Zone sanitarne zaštite, mjere zaštite i sanacijski zahvati izvorišta određeni su sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Elaboratu zona sanitarne zaštitne izvorišta Jezero Vrana na otoku Cresu kojeg je 2015. godine izradilo društvo GEO-5 d.o.o. iz Rovinja (u daljnjem tekstu: Elaborat) i na koji je ishođeno obvezujuće mišljenje Hrvatskih voda.

II. KLASIFIKACIJA IZVORIŠTA

Članak 4.

Slivno područje jezera Vrana nalazi se u središnjem dijelu otoka Cresa.

Jezero Vrana prihranjuje se oborinama iz lokalnog sliva s dotocima u jezero koji se odvijaju u sredini s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznošću.

U smislu dinamike crpljenja maksimalnog je kapaciteta većeg od 100 l/s.

III. ZONE SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA

Članak 5.

Sukladno Pravilniku, zone sanitarne zaštite izvorišta Jezero Vrana sa zahvaćanjem površinskih voda iz akumulacija i jezera formiranih u vodonosniku s pukotinskom i pukotinsko - kavernoznom poroznosti određuju se:

- zona ograničenja i nadzora - III. zona

- zona strogog ograničenja i nadzora - II. zona

- zona strogog režima zaštite i nadzora - I. zona

Zone sanitarnezaštite prostiru se na području Grada Cresa.

Zone sanitarne zaštite iz ove Odluke, opisane su u daljnjem tekstu i ucrtane na kartama i to:

- III. zona na topografskoj podlozi u mjerilu 1: 25.000

- II. zona na topografskoj podlozi u mjerilu 1:25.000

- I zona na topografskoj podlozi u mjerilu 1:10.000 i 1.000

Prikazi zona sastavni su dio Elaborata, a pohranjeni su u Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije - Ispostava Mali Lošinj, Gradu Cresu, Hrvatskim vodama te kod nadležnog javnog isporučitelja vodnih uslugakoji upravlja izvorištem - Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju koji je korisnik izvorišta (u daljnjem tekstu: Korisnik izvorišta).

1. ZONA OGRANIČENJA I NADZORA - III. ZONA

Članak 6.

Zona ograničenja i nadzora - III. zona sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem površinskih voda iz jezerautvrđuje se radi zaštite jezera od utjecaja s površina u slivu jezera.

III. zona izvorišta Jezero Vrana obuhvaća dijelove sliva od vanjske granice II. zone do vanjske granice sliva jezera.Granice III. zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:25.000 (Karta 1.).

Članak 7.

Na području III. zone zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda te ispuštanje pročišćenih otpadnih voda izravno u podzemne vode,

- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada i građevina za gospodarenje otpadom, zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,

- skladištenje nafte i naftnih derivata uključujući i građenje benzinskih postaja i svih spremnika tekućeg goriva za pogon i grijanje,

- građenje trafostanica s uljnim transformatorom, bez odgovarajućih mjera zaštite

- skladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih, toksičnih, nerazgradivih, te ostalih (drugih) onečišćujućih i prioritetnih tvari,

- građenje prometnica, parkirališta i manipulativnih površina bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja onečišćenih oborinskih voda,

- eksploatacija šljunka, pijeska, kamena i skidanje pokrovnog sloja zemlje,

- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,

- građenje industrijskih pogona,

- građenje cjevovoda za tekućine koje mogu izazvati onečišćenje voda,

- stočarska proizvodnja (farme s više od 20 UG) bez primjene Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse iz propisa o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva.

Članak 8.

Na području III. zone provode se sljedeće mjere zaštite:

1. S obzirom da je područje zone izvan aglomeracije, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje sustava odvodnje te zbrinjavanje otpadnog mulja iz postupka pročišćavanja otpadnih voda, rješavati individualnim sustavima odvodnje i prema važećojOdluci o odvodnji otpadnih voda na području Grada Cresa: Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje i drugim posebnim propisima.

Pročišćene otpadne vode moguće je ispuštati neizravno procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina samo ako se zakonski propisanom analizom utjecaja dokaže da nema negativnog utjecaja na stanje podzemnih voda, osim za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda iz individualnih objekata opterećenja do 50 ES za koje analiza utjecaja nije potrebna.

2. Oborinske vode s državnih ižupanijskihcesta prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i preko separatora - taložnika i laguna odnosno druge odgovarajuće tehnologije kojom će se polučiti isti učinci pročišćavanja, ispustiti neizravno procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina.

3. Državne i županijske ceste moraju imati objekte za prihvat razlivenog goriva i drugih tekućina koje sadrže opasne, ostale (druge) onečišćujuće i prioritetne tvari te bočne branike.

4. Nerazvrstane asfaltirane ceste (od raskrižja za Valun - Podol - Lubenice), zbog krajobraznih i kulturnih vrijednosti, zadržava postojeće karakteristike uz ograničenja u načinu prometovanja (ograničenja opterećenja i brzine).

5. Rekonstrukciju državne ceste D100 Cres - Mali Lošinj kod naselja Hrasta, provoditi uz propisane mjere zaštite.

6. Oborinske vode onečišćene naftnim derivatima s parkirališta i manipulativnih površina prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i priključiti na sustav javne oborinske odvodnje ili preko separatora - taložnika, odnosno druge odgovarajuće tehnologije ispuštati neizravno u podzemne vode procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina.

7. Moguća je izgradnja parkirališta- Vidikovac Jezero Vrana uz prometnicu D100 uz poštivanje mjera zaštite iz točke 6. ovog članka.

8. Trafostanice moraju imati suhe transformatore ili transformatore s biorazgradivom tekućinom s odgovarajućim mjerama zaštite.

9. Transport opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih i prioritetnih tvari mora se obavljati uz propisane mjere zaštite u skladu s važećim propisom o prijevozu opasnih tvari.

10. Na poljoprivrednim površinama, poljoprivredna gospodarstva, uključujući i stočarsku proizvodnju, dužna su osigurati uvjete i provoditi mjere propisane Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i koristiti gnojivo u skladu s važećim propisom o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva.

2. ZONA STROGOG OGRANIČENJA I NADZORA - II. ZONA

Članak 9.

Zona strogog ograničenja i nadzora - II. zona utvrđuje se radi zaštite jezera od onečišćenja koje donose stalni ili povremeni dotoci vode.

II. zona Jezera Vrana uvjetovana je strmim nagibom terena te obuhvaća područje oko 1 km širine od istočne i od zapadne obale jezera te približno 2,5 km od ruba sjeverne i južne obale jezera, gdje se prostiru podslivovi Veli Klanac na sjeveru i Draga na jugu.

Granice II. zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:25.000(Karta1.).

Članak 10.

Na području II. zone, primjenjuju se sve zabrane propisane čankom 7. ove Odluke za III. zonu, a dodatno se zabranjuje i:

- ispuštanje pročišćenih oborinskih voda s državnih i županijskih cesta,

- prijevoz opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih i prioritetnih tvari lokalnim i nerazvrstanim cestama,

- provoz vozila po nerazvrstanim makadamskim putevima, osim vlasnika nekretnina te komunalnih i interventnih vozila,

- građenje trafostanica s uljnim transformatorom

- građenje groblja i njihovo proširenje,

- građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću vode jezera,

- sječa šume osim sanitarne sječe,

- stočarska proizvodnja, osim za potrebe obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno farmi do 20 UG uz provedbu mjera zaštite voda propisanih Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i primjenu gnojiva u skladu s važećim propisom o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva,

- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i nekemijskih metoda za zaštitu bilja i suzbijanje štetnih organizama u skladu sa važećim propisom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida,

- građenje novih građevina u naseljima osim rekonstrukcije postojećih uz propisane mjere zaštite.

-

Članak 11.

Na području II. zone provode se sljedeće mjere zaštite:

1. Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, s obzirom da je područje zone izvan aglomeracije, rješavati individualnim sustavima odvodnje, nepropusnim sabirnim jamama i održavati ih sukladno važećoj Odluci o odvodnji otpadnih voda na području Grada Cresa: Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje.

2. U naseljima zadržati građevine postojeće namjene za stanovanje i tradicionalnu poljoprivrednu proizvodnju.

3. Pri rekonstrukciji građevina voditi računa da se ne poveća prometno opterećenje zone.

4. Oborinske vode s državnih i županijskih cesta prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i odvesti izvan zone.

5. Državne i županijske ceste moraju imati objekte za prihvat razlivenog goriva i drugih tekućina koje sadrže opasne, ostale (druge) onečišćujuće i prioritetne tvari, bočne branike, prometni znak ograničenja brzine i znak vodozaštitne zone.

6. Nerazvrstana asfaltirana cesta (od raskrižja za Valun - Podol - Lubenice), zbog krajobraznih i kulturnih vrijednosti, zadržava postojeće karakteristike uz ograničenja u načinu prometovanja (ograničenja opterećenja i brzine).

7. područje zone na prometnicama označiti natpisima

3. ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE I NADZORA - I. ZONA

Članak 12.

Zona strogog režima zaštite i nadzora - I. zona utvrđuje se radi zaštite izvorišta, građevina i uređaja za zahvaćanje vode i njegove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja, te drugih namjernih ili slučajnih negativnih utjecaja.

I.zona obuhvaća jezero,neposredno naplavno područje koje zahvaća izohipsa 25 m.n.m., odnosno udaljenost od 15 do 100 m od linije najvišeg utvrđenog vodostaja jezera, vodozahvatnu građevinu, crpnu stanicu, trafostanicu i energetsku stanicu.

U I.zoni izvorišta Jezero Vrana moraju biti ograđeni: vodozahvatna građevina, crpna stanica, trafostanica ienergetska stanica.

Granice I. zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1: 10.000 (Karta 2.) i 1:1.000 (područje vodozahvata, karta 3.).

Članak 13.

U I. zoni izvorišta Jezero Vrana zabranjeno je postojanje i građenje bilo kakvih objekata i obavljanje bilo kakvih aktivnosti osim onih vezanih za zahvaćanje, pripremu i transport vode u vodoopskrbni sustav, a dodatno se zabranjuje:

- ispuštanje otpadnih voda iz pogonskih građevina i voda za pranje uređaja za kondicioniranje voda,

- javni promet vozila i pješaka,

- korištenje svih vrsta plovila, sportova na vodi i kupanje,

- ribarenje, sportski ribolov i uzgoj ribe,

- upotreba gnojiva i sredstava za zaštitu bilja,

Članak 14.

Na području I. zone provode se sljedeće mjere zaštite:

1. Područje I. zone mora biti ograđeno ogradom visine najmanje 2 metra i označeno natpisnom pločom s jasno uočljivim natpisom vodozaštitne zone.

2. Objekti i sadržaji unutar zone koji su neophodni za pogon crpilišta moraju biti građeni i održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u odnosu na zaštitu voda.

3. Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje korisnika izvorišta

4. Svaki pristup I. zoni registrira se u dnevnik koji vodi ovlaštena osoba korisnika izvorišta

5. Sanitarne otpadne vode zbrinjavati u nepropusnoj sabirnoj jami.

6. Trafostanice moraju biti građene sa suhim transformatorom ili transformatorom s biorazgradivom tekućinom.

Članak 15.

Korisnik izvorištamora biti nositelj stvarno pravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar I. zone.

IV. MJEREZA SANACIJU STANJA U ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE

Članak 16.

Sastavni dio ove Odluke je Program mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite izvorišta vode za ljudsku potrošnju na području otoka Cresa.

Program mjera sanacije prikazan je tabelarno (Tablica 1.).

Program mjera sanacije sadrži popis svih onečišćivača na području zona sanitarne zaštite, prioritetne sanacijske zahvate, rokove provedbe sanacijskih zahvata, troškove sanacije te obveznike financiranja provedbe Programa mjera sanacije.

Provođenje mjera sanacije iz ovog Programa predviđa se, prema razini prioriteta, u dvije faze. Mjere iz prve razine prioriteta treba provesti do kraja 2023. godine, a iz druge razine prioriteta do kraja 2028. godine.

U slučaju promjene vlasnika ili korisnika građevine, obveze propisane Programom mjera sanacije prenose se na novog pravnog slijednika.

VI. IZVORI I NAČIN FINANCIRANJAPROVEDBE MJERA ZAŠTITE

Članak 17.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite unutar I. zone osigurava Korisnik izvorišta.

Članak 18.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite u II. i III. zoni i Programamjera sanacije osigurava vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako istim nije drukčije određeno.

Članak 19.

Financijska sredstva potrebna za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vodeizvorišta Jezero Vrana osigurava Korisnik izvorišta.

Članak 20.

Financijska sredstva potrebna za provedbu nadzornog monitoringa izvorišta Jezero Vrana prema Uredbi o standardu kakvoće voda osiguravaju Hrvatske vode sukladno Zakonu o vodama, Monitoringiz poglavlja V. Zaštita voda.

Članak 21.

Sukladno Zakonu o vodama, kada su, u cilju zaštite izvorišta i površinskih vodozahvata u zonama sanitarne zaštite, potrebna posebna povećana ulaganja u komunalne vodne građevine, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 22.

Novčanom kaznom u rasponu od 30.000,00 do 300.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne poštuje zabrane i ograničenja i ne poduzima mjere zaštite izvorišta propisane ovom Odlukom te ako koristi vode protivno ovoj Odluci.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 10.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 10.000,00 kuna.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Sastavni dio ove Odluke su sljedeći kartografski prilozi:

Karta 1: Karta III. i II. zone sanitarne zaštite izvorišta Jezero Vrana, M 1:25 000,

Karta 2: Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Jezero Vrana, M 1:10.000,

Karta 3. Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Jezero Vrana - područje vodozahvata M 1:1.000

Članak 24.

Granice zona sanitarne zaštite i odredbe ove Odluke unose se u sve dokumente prostornog uređenja koji obuhvaćaju slivno područje izvorišta koja se štite ovom Odlukom.

Postojeći razvojno-planski dokumenti moraju se uskladiti s odredbama ove Odluke.

Do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama ove Odluke mjerodavne su granice zona sanitarne zaštite utvrđene ovom Odlukom.

Članak 25.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Članak 26.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o zaštiti jezera Vrana i njegovog priljevnog područja na otoku Cresu (»Službene novine PGŽ« broj 5/1992).

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/18-1/12

Ur. broj: 2213/02-01-19-5

Cres, 8. svibnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević

Tablica 1. Program mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Jezero Vrana

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr