SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
OPĆINA MATULJI

29.

Na temelju članaka 26., 27., 31., 33., 44. stavka 2., 45. i 48. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji je na sjednici održanoj dana 9. svibnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Općine Matulji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti te način obavljanja tih djelatnosti na području općine Matulji.

Članak 2.

(1) Na području Općine Matulji obavljaju se slijedeće Zakonom o komunalnom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Zakon) propisane komunalne djelatnosti:

a) komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4. održavanje javnih zelenih površina,

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanje groblja,

7. održavanje čistoće javnih površina,

8. održavanje javne rasvjete,

b) uslužne komunalne djelatnosti:

1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama,

2. usluge javnih tržnica na malo,

3. usluge ukopa pokojnika,

4. komunalni linijski prijevoz putnika,

5. obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Kao komunalna djelatnost od značaja za općinu Matulji određuje se i izgradnja i održavanje distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (u daljnjem tekstu: DTK). Ova djelatnost obuhvaća izgradnju i održavanje DTK cijevi i zdenaca na javno-prometnim i drugim javnim površinama u vlasništvu i na upravljanju Općine Matulji, izdavanje suglasnosti i uvjeta za izvođenje radova, priprema podataka za zaključenje ugovora o zakupu kapaciteta cijevi u vlasništvu Općine Matulji te izradu planova razvoja i geodetskih snimaka izgrađene infrastrukture.

(3) Kao komunalna djelatnost od značaja za općinu Matulji određuje se i održavanje javnih parkirališta. Pod održavanjem javnih parkirališta smatra se održavanje javnih površina koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila sa pripadajućom opremom na zemljištu.

(4) Sadržaj komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka propisan je Zakonom.

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

(1) Obavljanje komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture povjerava se:

1. KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, Jurdani, Jurdani 50/b, OIB: 30295003016 (trgovačko društvo u vlasništvu Grada Opatije, Općine Lovran, Općine Matulji i Općine Mošćenička Draga), u daljnjem tekstu KOMUNALAC d.o.o.:

a. održavanje nerazvrstanih cesta,

b. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, osim javnih zelenih površina,

c. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

d. održavanje groblja,

e. održavanje čistoće javnih površina,

f. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

g. održavanje javne rasvjete (osim održavanja dekorativne rasvjete) te

h. održavanje javne rasvjete (dekorativne rasvjete) i

i. održavanje javnih parkirališta.

2. Pravnoj ili fizičkoj osobi - obrtniku na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova:

a. održavanje javnih zelenih površina,

b. održavanje čistoće javnih površina - dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija te

c. održavanje čistoće javnih površina - higijeničarsko- veterinarski servis (hvatanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog porijekla)

(2) Obim i intenzitet obavljanja komunalnih djelatnosti iz točke 1. i 2. prethodnog stavka utvrđuje se godišnjim ugovorima, sukladno općim aktima općine Matulji i drugim propisima kojima se pobliže uređuje obavljanje pojedine komunalne djelatnosti te godišnjim programima održavanja komunalne infrastrukture.

(3) Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi.

Članak 4.

(1) Obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti povjerava se:

1. KOMUNALAC d.o.o.:

a. usluga javnih tržnica na malo i

b. usluge ukopa pokojnika.

(2) Komunalnom društvu AUTOTROLEJ d.o.o. Školjić 15, Rijeka, OIB: 19081493664 povjerava se usluga komunalnog linijskog prijevoza.

(3) Pravnim ili fizičkim osobama - obrtnicima, temeljem ugovora o koncesiji za djelatnosti:

a. dimnjačarski poslovi i

b. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

(4) Općim aktima Općine Matulji pobliže se uređuje način obavljanja djelatnosti iz ovog članka.

(5) Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i propisima kojima se uređuju koncesije.

Članak 5.

(1) Trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. povjerava se vršenje javnih ovlasti u obavljanju djelatnosti usluge održavanja groblja i ukopa pokojnika radi uređenja

groblja i grobnih mjesta, te dodjele grobnih mjesta, te rješavanja u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba u vezi sa tim.

(2) O žalbama na upravne akte iz prethodnog stava, rješava upravno tijelo Općine nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti i ugovori o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti zaključenih prije stupanja na snagu ove odluke, ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 5/ 11, 8/13, 29/14, 27/17 i 37/17).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/19-01/0008

Ur. broj: 2156/04-01-3-02-19-0005

Matulji, 9. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2102&mjesto=51211&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr