SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 20. Petak, 22. srpnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
110

104.

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2., članka 12. stavka 1. i 3., i članka 13. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 14. stavka 3. podstavka 2. i članka 17. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01, 76/ 05) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na sjednici održanoj 15. srpnja 2005. godine, donijela je

ODLUKU
o osnivanju Osnovne škole Kostrena

I. PREDMET ODLUKE

Članak 1.

Primorsko-goranska županija Rijeka, Adamićeva 10 (u daljnjem tekstu: Osnivač) ovom odlukom osniva ustanovu Osnovnu školu KOSTRENA u Kostreni (u daljnjem tekstu: Osnovna škola) sa svrhom trajnog obavljanja djelatnosti osnovnog školstva, sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o osnovnom školstvu.

II. NAZIV I SJEDIŠTE OSNOVNE ŠKOLE

Članak 2.

Naziv osnovne škole glasi: OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA.

Sjedište osnovne škole je u Kostreni, Žuknica 1.

III. DJELATNOST

Članak 3.

Djelatnost Osnovne škole je osnovnoškolsko obrazovanje.

IV. NASTAVNI PROGRAM I UVJETI NJEGOVOG OSTVARIVANJA

Članak 4.

Djelatnost osnovnog obrazovanja provodit će se sukladno odredbama Zakona o osnovnom školstvu, te nastavnom planu i programu koji donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Godišnjim planom i programom rada utvrđivat će se mjesto, vrijeme, način i nositelji ostvarivanja nastavnog plana i programa i ostalih aktivnosti u funkciji odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole.

V. STRUČNI RADNICI POTREBNI ZA IZVOĐENJE NASTAVNOG PROGRAMA

Članak 5.

Nastavni rad u Osnovnoj školi obavljat će učitelji i stručni suradnici koji pored općih uvjeta imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu te ispunjavaju druge uvjete propisane Zakonom o osnovnom školstvu i drugim propisima.

Potreban broj zaposlenika Osnovne škole osigurat će se zaključivanjem ugovora o radu.

VI. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 6.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Osnovne škole radi ostvarivanja djelatnosti osnovnog školstva.

Unutarnje ustrojstvo i način rada Osnovne škole uredit će se posebnim aktom.

VII. TIJELA OSNOVNE ŠKOLE, UPRAVLJANJE ŠKOLOM I VOĐENJE ŠKOLE

Članak 7.

Osnovnom školom upravlja Školski odbor kojeg imenuje Osnivač.

Školski odbor ima sedam članova. Tri člana Osnivač imenuje iz reda učitelja i stručnih suradnika na prijedlog Učiteljskog vijeća, dva člana iz reda roditelja učenika na prijedlog Vijeća roditelja, a dva člana samostalno.

Članovi Školskog odbora biraju se na četiri godine i mogu biti ponovno izabrani.

Mandat članova Školskog odbora prestaje istekom vremena, na vlastiti zahtjev ili odlukom Osnivača.

Detaljnije odredbe o nadležnostima Školskog odbora, načinu odlučivanja, načinu rada, postupku izbora, razrješenja članova i raspuštanju Školskog odbora uredit će se Statutom Osnovne škole, sukladno Zakonu o osnovnom školstvu i drugim propisima.

Članak 8.

Poslovodni i stručni voditelj Osnovne škole je ravnatelj.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene zakonom i Statutom Osnovne škole (u daljnjem tekstu: Statut).

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a istekom mandata može biti ponovno imenovan.

Ravnatelja imenuje i razrješava Školski odbor.

Način i postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja propisat će se Statutom.

Članak 9.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Osnovne škole, predstavlja i zastupa Osnovnu školu i odgovoran je za zakonitost njezinog rada.

Nadležnosti ravnatelja, odnosi sa Školskim odborom i Osnivačem, odgovornost i drugo propisat će se Statutom.

VIII. VIJEĆE RODITELJA

Članak 10.

Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika razrednih odjela.

Roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju u Vijeće roditelja jednog predstavnika.

Osnivanje, način i djelokrug rada Vijeća roditelja uredit će se Statutom.

IX. STRUČNA TIJELA OSNOVNE ŠKOLE

Članak 11.

Stručna tijela Osnovne škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.

Nadležnosti i djelokrug rada stručnih tijela pobliže će se urediti Statutom.

X. SREDSTVA ZA POČETAK RADA OSNOVNE ŠKOLE

Članak 12.

Sredstva za osnivanje Osnovne škole obuhvaćaju sredstva neophodna za osnivanje i početak rada.

Kao sredstva za početak rada Osnovne škole Osnivač unosi novčana sredstva u vrijednosti od 10.000,00 kuna (desettisućakuna).

Sredstva iz stavka 2. ovog članka Osnivač će doznačiti na račun Osnovne škole po pribavljanju rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o odobrenju početka rada.

XI. OSIGURANJE PROSTORA I OPREME

Članak 13.

Osnivač će za potrebe rada Osnovne škole osigurati odgovarajući poslovni prostor korištenjem zgrade na adresi sjedišta Osnovne škole.

Prostor iz stavka 1. ovoga članka Osnivač će osigurati najkasnije do izdavanja dozvole za početak rada Osnovne škole.

Osnivač će za potrebe rada Osnovne škole osigurati odgovarajuću opremu unosom opreme u imovinu Osnovne škole.

XII. UVJETI I NAČIN OSIGURANJA SREDSTAVA ZA NASTAVNI PROGRAM

Članak 14.

Osnovna škola će sredstva za rad osigurati:

- iz Državnog proračuna Republike Hrvatske sukladno Zakonu o osnovnom školstvu i drugim propisima

- iz sredstava Osnivača

- iz drugih važećim propisima dopuštenih izvora.

Osnovna škola može stjecati sredstva i obavljanjem djelatnosti koje se povremeno obavljaju a koje su u funkciji Osnovne škole i pridonose učinkovitosti poslovanja i pozitivnom rezultatu Osnovne škole.

XIII. DOBIT I POKRIVANJE GUBITKA

Članak 15.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Osnovna škola ostvari dobit, upotrijebit će se isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Osnovne škole.

Osnivač može odlučiti da dobit Osnovne škole upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove kojoj je osnivač.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Osnovna škola ostvari gubitak, Osnivač je dužan osigurati njegovo saniranje.

XIV. ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Članak 16.

Osnovna škola za svoje obveze prema trećima odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

XV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE OSNOVNE ŠKOLE

Članak 17.

Osnovnu školu zastupa i predstavlja ravnatelj.

Ravnatelj zastupa i predstavlja Osnovnu školu samostalno i pojedinačno bez ograničenja do iznosa od 80.000,00 kuna, a preko te vrijednosti do iznosa od 200.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost Školskog odbora,

a iznad iznosa od 200.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost Školskog odbora i Osnivača.

Pravni posao kojim se stječu, opterećuju ili otuđuju nekretnine u vlasništvu Osnovne škole, ravnatelj ne može zaključiti bez suglasnosti Osnivača, bez obzira na njihovu vrijednost.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, predsjednik Školskog odbora zastupa Osnovnu školu u svim poslovima koje Osnovna škola sklapa s ravnateljem.

XVI. PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I OSNOVNE ŠKOLE

Članak 18.

Osnivač donosi odluku o nazivu i sjedištu Osnovne škole, te o promjeni naziva i sjedišta, daje prethodnu suglasnost na promjenu djelatnosti Osnovne škole, donosi odluke o statusnim promjenama i prestanku Osnovne škole, te druge odluke u okviru zakonskih ovlaštenja Osnivača.

Pri donošenju odluka koje se tiču osnivanja, statusnih promjena i tijeka djelovanja Osnovne škole, Osnivač je vezan odlukama nadležnog ministarstva i drugih državnih tijela, donijetih u okviru njihovih nadležnosti.

Osnovna škola je dužna:

. obavljati djelatnost za koju je osnovana,

. izvješćivati Osnivača o radu i poslovanju,

. izvršavati obveze sukladno zakonu, provedbenim propisima, svojim općim aktima i odlukama Osnivača.

XVII. PRIVREMENI RAVNATELJ

Članak 19.

Sve poslove u vezi s osnivanjem Osnovne škole do upisa u sudski registar i imenovanja ravnatelja, obavljat će za Osnivača privremeni ravnatelj.

Privremeni ravnatelj dužan je pod nadzorom Osnivača obaviti pripreme za početak rada ustanove, pribaviti posebne dozvole za početak njezinog rada i podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Privremenog ravnatelja imenuje Županijsko poglavarstvo bez javnog natječaja, na rok ne duži od 12 mjeseci.

XVIII. AKTI OSNOVNE ŠKOLE

Članak 20.

Akti Osnovne škole su Statut i drugi opći akti.

Privremeni ravnatelj donijet će Statut ustanove uz prethodnu suglasnost Županijskog poglavarstva najkasnije u roku od 30 dana od dana pribavljenog Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o usklađenosti ove Odluke sa zakonom.

Po stupanju na snagu Statuta izvršit će se izbor članova Školskog odbora na način utvrđen člankom 7. ove Odluke.

Školski odbor dužan je raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja Osnovne Škole najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog konstituiranja.

Statut iz stavka 2. ovog članka primjenjivat će se dok Školski odbor ne donese odluku o njegovom preuzimanju ili uz prethodnu suglasnost Županijskog poglavarstva ne donese novi Statut.

XIX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Izmjene i dopune ove Odluke valjane su samo ako su sačinjene u pisanoj formi, a donose se na način propisan za donošenje ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/69

Ur. broj: 2170-1-11-01-05-3

Rijeka, 15. srpnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=134&mjesto=00001&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr