SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 10. Četvrtak, 18. travnja 2019.
GRAD KRK

7.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 16. travnja 2019. godine razmatralo je Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, te donijelo

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća
godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu je u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-01/19-01/05

URBROJ: 2142/01-01-19-6

Krk, 16. travnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA
Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18. i 110/18.), članka 3. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko - goranske županije, br. 43/18.) i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. god. (»Službene novine« Primorsko - goranske županije, broj 39/17. i 43/ 18.), Gradonačelnik Grada Krka, podnosi

I Z V J E Š Ć E
godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu

I.

Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo podnio je Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, koje je razmatrano na sjednici Kolegija gradonačelnika, održanoj 08. travnja 2019. god., te se isto u smislu odredbi članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu, proslijeđuje prema Gradskom vijeću u cilju rasprave i usvajanja.

Ovim Izvješćem utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2018.god.

Sredstva za ostvarenje ovog Izvješća čine:

Izvori sredstava

1. Prihod od komunalne naknade . . . . . . . 7.613.451,16 kn

2. Prihod od koncesijskih odobrenja. . . . . . 1.459.331,38 kn

3. Prihod od naknade za održavanje
groblja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.227,88 kn

4. Pomoći. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

UKUPNO:9.260.010,42 kn

Namjena sredstava

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.437.354,28 kn

1. Čišćenje javno-prometnih površina
- poz. 3200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.067.425,00 kn

-ručno svakodnevno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina i stubišta - 26.691 m2),

-povremeno strojno čišćenje ulica (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) - 125.000 m2

-strojno pranje Šetališta sv. Bernardina, Trga Vele place i ul. J. J. Strossmayera (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) - 4.950 m2

-fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste,

-pražnjenje košarica za smeće,

-čišćenje dječjih igrališta,

-čišćenje autobusnih čekaonica,

-čišćenje grafita,

-čišćenje plaža (svakodnevno čišćenje tijekom sezone uz cjelodnevno održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova, te čišćenje otpadaka nakupljenih izvan sezone),

-zimska služba (čišćenje snijega i leda s posipavanjem soli i pijeska - samo starogradska jezgra, uži centar grada i pješački nogostupi) - 3.500 m2,

-interventni radovi.

2.Odvoz otpada s javnih površina
- poz. 3119
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.163,42 kn

3.Sanacija divljih odlagališta
- poz. 3205
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.250,00 kn

-sanacija najkritičnijih lokacija na području Grada (sanacija divljeg odlagališta na području »Lizera«)

4.Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i i higijeničarsko veterinarska zaštita
- poz. 3118 i poz. 3118.1
. . . . . . . . . . . . . . . 177.027,44 kn

-izrada Programa preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije sa stručnim nadzorom, koji se vrši u proljeće i
jesen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.815,00 kn

-provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije i
deratizacije
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.250,00 kn

-provođenje mjera zaštite bilja (crnike i čempresi) prema procjeni struke . . . . . . . . . . . . . . . . 32.750,00 kn

-usluge veterinarsko higijeničarske zaštite prema zahtjevu komunalnog redara
- poz. 3118.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.212,44 kn

5.Potrošnja vode na javnim površinama
- poz. 3117
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.488,42 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.252.670,71 kn

1.Održavanje javnih površina
-poz. 3107
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.504,35kn

-čišćenje i održavanje upojnih bunara

-popravak dječjih sprava,

-održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima sa atestiranjem instalacije rasvjete,

-održavanje javne fontane,

-održavanje sunčanog sata,

-održavanje autobusnih čekaonica
(mjesečno čišćenje)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00 kn

-održavanje i izrada zaštitnih metalnih ograda (bravarske usluge na raznim popravcima),

-izrada rukohvata,

-održavanje i izgradnja kamenih zidova koji drže stabilnost pokosa i dr.,

-uređenje platoa u dijelu Ul. Mate Balote u Krku (hortikulturno uređenje )

-interventno održavanje zelenih površina, koje nisu uvrštene u godišnjem programu održavanja zelenih površina na području Grada:

a. grad Krk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.642,50 kn

-košnja i čišćenje borove šumice kod Franjevačkog samostana - 600 m2

-košnja i čišćenje borove šumice u ul. Borik - 900 m2,

-krčenje drače na dijelu istočnih gradskih zidina,

-krčenje i rezanje bršljana na kamenim zidovima u starogradskoj jezgri,

-košnja trave na ostalim javnim površinama ( stepenište u Ul. Mate Balote, Ul. Put mora, dio Ul. Krčkih iseljenika, spojni put koji povezuje Vrbničku ul. sa Dobrinjskom ul. te Dobrinjsku ul. sa Omišaljskom ul., dio Omišaljske ul.)

b. Naselje Kornić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.436,40 kn

-košnja i održavanje zelene površine oko crkvice Dunat, 5 x godišnje - 400 m2 i okućnicu etnografskog muzeja u naselju Kornić

-košnja i održavanje parkirališta na Dunatu, 2 x godišnje - 500 m2,

-košnja i održavanje zelene površine kod zgrade pošte - 288 m2,

-košnja trave uz cestu za mjesno groblje - 600 m2,

-košnja trave uz prometnice, ulice i puteve prema potrebi koju određuje komunalni redar,

c. naselje Brzac - Milohnići - Linardići

-uređenje i čišćenje lokve »Studenci« ( na mjesnom putu Milohnić - Brzac ). . . . . . . . . . . . . . . 53.562,50 kn

-košnja trave uz prometnice i puteve. . . . 18.300,00 kn

-postava novih košarica za smeće

-uređenje prostora za smještaj posuda za otpad (kontejnera),

-nabava i postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Grada i sl. prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova,

-održavanje svjetlećih panoa- 6 kom,

-popravak klupa, parkovnih košarica za smeće,

-održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada: upravna zgrada Grada Krka, Županijskih ispostava, turističke i gospodarske inspekcije,

-uklanjanje nepoželjne vegetacije na područjima MO prema godišnjem programu MO,

-izrada i ugradnja ''australske rešetke''- ulazak prema ulicama
Partizanski put i Lokvić u naselju
Kornić
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.156,25 kn

-uređenje prilaznog puta do nove
lokacije kontejnera za otpadu naselju
Pinezići
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.275,00 kn

-izrada i montaža inox ograde na djelu novouređenog trga neposredno uz Župnu crkvu sv. Mihovila u naselju Vrh - Kosići.32.760,00 kn

-izrada tabli po nalogu Zamjenika
gradonačelnika i komunalnog redara (obavijest
Picik, zabrana odlaganja otpada)
. . . . . . . . 6.502,50 kn

-uređenje kamenog »guvna« u naselju
Milohnići, kod crkve
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.680,00 kn

-uređenje dijela okoliša kod mjesne
crkve u naselju Linardići
. . . . . . . . . . . . . . 17.142,38 kn

-popravak ''australske rešetke'' na djelu
nerazvrstane ceste od crkvice sv. Lucije
prema kampu Krk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626,71 kn

-sanacijski radovi na borovima u borovoj šumi
(neposredni ulaz na poluotok ''Prnibu'')

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.490,00 kn

-popravak makadamskog djela Crikveničke
ulice u Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

-uklanjanje grafita i farbanje betonskog zida
na prilaznom putu prema plaži iza
lukobrana u Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800,00 kn

-uklanjanje starih, dotrajalih reklamnih panoa
u dijelu ulice S. Nikolića u Krku
. . . . . . . . 5.000,00 kn

-dobava i ugradnja rasvijetnog tijela na terenu
otvorenog vježbališta u park šumi
Dražica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.531,25 kn

-dobava i razastiranje kamenog agregata
-tampona granulacije16 do 22 cm - 2m
3 na
otvorenom vježbalištu u park šumiDražica

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.375,00 kn

-bravarske usluge na otvorenom vježbalištu
u park šumi Dražica (ugradnja špage -8m,
popravak brave na kućicama)
. . . . . . . . . . . 2.525,00 kn

-nabava sitnog materijala za održavanje sprava
na otvorenom vježbalištu u park šumi Dražica

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238,95 kn

-građevinski radovi po nalogu Prometnog
redara u dijelu naselja Vrh-Salatići (iskopi i
betoniranje stupa prometnog znaka) te izrada
rampe na prilazu javnog parkirališta
''Vignole'' u Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500,00 kn

-bravarski popravak željeznog stupa
nadstrešnice u malom parkuu Krku
. . . . . . . . 522,41 kn

-izrada kameno-betonskog zidića na istezalištu
čamaca u Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.562,50 kn

-održavanje i manji zahvati nužne izgradnje oborinske kanalizacije - odvodnja atmosferskih voda

-ostali radovi (najam i postava prijenosnih WC kabina, zaštitarska služba javnog dobra tijekom ljetnjih mjeseci i dr.),

-usluga nadzora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.875,00 kn

2.Održavanje zelenih površina
- poz. 3209
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959.486,62kn

Održavanje obuhvaća:

-24.614 m2 javnih zelenih površina od čega: prirodni travnjaci 8.760 m2, autohtona vegetacija 5.000 m2, cvijetne gredice 560 m2, biljni pokrov 4.887 m2, biljni pokrov - 4.296 kom, živice -1.111 m;

-drvoredna stabla 939 kom;

-vaze 108 kom i

-egzota 193 kom,

Program obuhvaća:

-hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, zaljevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem Programu,),

-svakodnevno čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina, pometanje - 12.005 m2,

-zaštitu gradskog zelenila,

-održavanje sustava za automatsko zaljevanje i navodnjavanje,

-ažuriranje katastra zelenih površina.

3.Održavanje plaža - poz. 3111 . . . . . . . . . . . 839.086,38kn

-izgradnja- uređenje sunčališta - plaže »Plav«
- III. faza - 280 m
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . 415.209,75 kn

-izgradnja kamenog prstena oko školjere
na plaži Dunat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.450,00 kn

-dobava, prijevoz i ugradnja šljunčanog materijala
za dohranu plaža na području grada Krka,
134,68 m
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.029,75 kn

-nabava šljunčanog materijala,

-montaža i demontaža opreme,

-održavanje opreme,

-uređenje pješačke staze u dijelu park šume
Dražica (kod hotela Koralj) duž. 96 m,
šir. 1,50 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.587,50 kn

-rekonstrukcija šahti (voda i struja) dijelu
park šume Dražica (kod hotela Koralj)
. . 7.875,00 kn

-izgradnja betonkse pješačke ograde dijelu park
šume Dražica na potezu od ''Vidikovca'' prema
hotelu Koralj - 20 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.462,50 kn

-sanacija vododerine u dijelu park šume Dražica
ispod hotela Bor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.950,00 kn

-popravak lukobrana s poravanjavanjem stijena
radi izrade sunčališta te ugradnja jalovine na
dijelu plaže Jert u naselju Pinezići
. . . . . . 52.437,50 kn

-izrada i montaža rukohvata od inoxa za spust u
more na plaži Jert neposredno kod café bara
''Mocca''u naselju Pinezići- 5m
. . . . . . . . . . 9.784,38 kn

-popravak šetnice od uvale sv. Fuske do uvale Jert u naselju Pinezići (nabava i ugradnja jalovine- 24m3, frakcije 4-8 mm- 16 m3, izrada stepenica za ulazak u more). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.925,00 kn

-usluga nadzora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.625,00 kn

-čišćenje gradskih plaža

-čišćenje prirodnih plaža izvan naselja
Krk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.750,00 kn

4.Održavanje objekata po Mjesnim odborima:
Poljica, Skrbčići-Pinezići, Milohnići, Kornić, Vrh
- poz. 3108
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.192,00 kn

-održavanje objekata (društveni domovi i prostorije) po MO:

MO Poljica 28.750,00 kn

-zamjena stare oštećene zaštitne mreže i postava nove zaštitne mreže na vanjskom igralištu, ispod Društvenog doma Bajčići, popravak ulaznih vratiju na ulazu igrališta, te nabava mreže za golove

MO Milohnić 265,00 kn

-nabava sitnog materijala za održavanje
objekta bivše škole

MO Kornić 8.177,00 kn

-uređenje prostorija kata i unutarnjeg
stepeništa u zgradi Društvenog doma Kornić,

-nabava stalka za ''beach volley''na plažnom
igralištu na plaži Dunat
. . . . . . . . . . . . . . . . 2.856,50 kn

-farbanje vanjske stolarije na objektu
''Etno kuća'' u neselju Kornić
. . . . . . . . . . 4.500,00 kn

- nabava mreža golova za mali nogomet. . . . . 820,50 kn

5.Održavanje gradskih zidina i trgova
-dio poz. 3112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.062,50 kn

-čišćenje zidina od bršljana na Trgu Krčkih
glagoljaša
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.687,50 kn

-krčenje trase uz istočni gradski bedem ispod
osnovne škole u dužini 150 m, širine
4 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.625,00 kn

-popravak javne ''špine'' na Trgu Vela
placa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.775,00 kn

-tisak i obnova informacijskih ploča u starogradskoj
jezgri grada Krka - 14 kom
. . . . . . . . . . . . 32.975,00 kn

6.Sufinanciranje sanacije ribarskog mula
- poz. 3272
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.338,86 kn

- sanacija oštećenja.

III.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
UKUPNO:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.243.057,79 kn

1.Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 79,53 km, slivnika i ostalih javno - prometnih površina
- poz. 3104
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.202.572,39 kn

Održavanje obuhvaća:

Redovno i pojačano održavanje obuhvaća:

-redovno i pojačano održavanje (manje zahvate
na cestama kao što su: asfaltiranje - 13,85 m
2,
krpanje udarnih rupa - 315,08 m
2, zamjena
rubnjaka)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.876,84 kn

-asfaltiranje staza i okoliša na objektu
bočališta u sklopu Sportskog centra Josip Pepi
Uravić - 1.1256,31 m
2, sa prethodnom
ugradnjom izravnavajućeg sloja
- 55,46 tona
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.509,99 kn

-asfaltiranje parkirališta - dijela okućnice JVP
Grada Krka i Vatrogasnog doma DVD Krk
- 350 m
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.225,00 kn

-održavanje i obnavljanje horizontalne
signalizacije,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.753,29 kn

a. obnova pune crte - 1.116 m,

b. obnova isprekidane crte - 170 m,

c. obnova pješačkog prijelaza - 287 m2,

d. obnova parkinga - 16 kom,

e. obnova otoka - 2 m2,

f. obnova i iscrtavanje stop crte - 262,50 m2,

g. obnova STOP slova - 385 kom,

h. obnova i iscrtavanje jednosmjernih strelica - 5 kom,

i. obnova i iscrtavanje dvosmjernih strelica - 7 kom,

j. obnova bus stanice - 1 kom,

k. obnova oznake za invalide - 1 kom,

l. obnova i iscrtavanje križa - 33,94 m2

-održavanje, dobava i postava vertikalne signalizacije - prometni znakovi (dobava i postava 58 kom novih
prometnih znakova, 6 kom novih prometnih ogledala, 16 kom stupova te 140 popravaka, premještanja,
nadogradnje postojećih, čišćenje i bojanja
prometnih znakova)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.139,94 kn

-održavanje nerazvrstanih cesta- poljskih puteva i
šumskihcesta (rekonstruiranih iz programa
IPARD-a)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.988,75 kn

-popravak makadamskog dijela Crikveničke
ulice u Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.700,00 kn

-uređenje spoja ulice Vidikovac sa odvojkom
ulice Mate Baloteu Krku
. . . . . . . . . . . . . . 16.373,20 kn

-dobava i postava betonskih blokova
(''New Jersey'') u djelu ulice Vidikovac
u Krku zbog opasnosti sudionika u prometu
- 2 kom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.712,50 kn

-izrada privremene zaštitne pješačke ograde u
djelu ulice Vidikovac u Krku
. . . . . . . . . . . 1.500,00 kn

-popravak kanala za odvod oborinskih voda
u djelu Omišaljske ulice u Krku
. . . . . . . . . 2.687,50 kn

-ukljanjanje stable smokve i ostalog raslinja s
odvozom sa raskrižja ulice Mate Balote i
ulice I. G. Kovačića u Krku
. . . . . . . . . . . . . . 850,00 kn

-strojno i ručno krčenje makadamske ceste
od grada Krka do ''raskrižja od Klanci''
(makadamska cesta od ''naselja Paradiza''
prema Glavotoku - 4.800 ..m
. . . . . . . . . . 42.000,00 kn

-uređenje makadamskog puta na predjelu
»Butežine« od »Lizera« prema polju
Kimpi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.500,00 kn

-sanacija-popravak makadamske ceste od
naselja Vrh prema uvali sv. Juraj
. . . . . . . 49.875,00 kn

-uređenje makadamske ulice Busilak
u naselju Vrh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.387,50 kn

-popravak djela makadamske ulice Na Placu
u naselju Vrh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.275,00 kn

-strojno krčenje rubova nerazvrstanih cesta
na području MO Vrh
. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.750,00 kn

-uređenje makadamskog puta od naselja
Poljica do uvale Čavlena.
. . . . . . . . . . . . . 29.250,00 kn

-uređenje puta oko Mjesnog groblja Poljica i
parkirališnog prostora u naselju Poljica
. . 5.625,00 kn

-popravak makadamskog puta od predjela
''Obla'' do naseljaPoljica
. . . . . . . . . . . . . . . 6.250,00 kn

-sanacija i uređenje makadamskog puta na
području MO Poljica na dionici ''Užega''do
portuna ''Šljaja''
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.125,00 kn

-popravak makadamske nerazvrstane ceste
od naselja Brusići do naselja Kapovci
. . . . 9.375,00 kn

-popravak makadamske nerazvrstane ceste od
naselja Kapovci do naselja Brozići
. . . . . . . 3.750,00 kn

-strojno krčenje ruba nerazvrstane ceste
te popravak iste od naselja Nenadić
do naselja Kapovci
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.125,00 kn

-strojno krčenje i popravak makadamskog
puta od naselja Kapovci do predjela
''Vodunike''
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.687,50 kn

-uređenje makadamskog puta za uvalu
»Japlenica« na području između naselja
Brzac i uvale Vela Jana
. . . . . . . . . . . . . . 118.675,00 kn

-sanacija i održavanje makadamskih puteva na
području MO Milohnić (makadamski put od
predjela Buterića do predjela Parente u naselju
Linardići, od naselja Milohnić do ''prvog
portuna za drmun Puški'', od ''klanca za
Muraj''do predjela ''Jarjacul'', od naselja
Brzac prema predjelu ''Lagdimoj''
. . . . . . 51.000,00 kn

-probijanje, proširenje i uređenje makadamskog
puta u naselju Milohnići, na dionoci
»Krčine-Ormatine« u duž. 1000 m,šir.
2,50-3,00 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.996,88 kn

-čišćenje i uređenje kanala za odvod
oborinskih voda od naselja
Milohnići prema ''Dragi'
. . . . . . . . . . . . . . 13.750,00 kn

-strojno krčenje ruba mjesnih prometnica
u naselju Milohnić
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.187,50 kn

-popravak makadamske ceste u djelu naselja
Linardići (od asfalta do stambenih objekata
Tomičić i Žužić)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.625,00 kn

-popravak makadamskog dijela ulice Lokvić
u naselju Kornić
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.868,75 kn

-uređenje djela poljskog-maslinarskog
puta ''Stari klanci'' između naselja Kornić
i naselja Muraja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.250,00 kn

-izgradnja potpornog zida na predjelu
''Valdižun Burinji'' u naselju Kornić na
parceli u vlasništvu Mata Mrakovčića
. . . 10.637,50 kn

-čišćenje ulice Partizanski put u naselju Kornić
nakon vremenske nepogode - kiše
. . . . . . . 5.000,00 kn

-čišćenje nerazvrstane ceste od naselja
Kornić prema ''Lizeru'' nakon vremenske
nepogode - kiše
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.162,50 kn

-dobava i prijevoz jalovine za održavanje
i popravak mjesnih makadamskih
cesta i puteva.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.314,75 kn

MO Vrh - 30 m3

MO Poljica - 154 m3

MO Skrbčići -Pinezići - 47 m3

MO Milohnići - 20 m3

-uređenje prostora za smještaj kontejnera za otpad,

-popravak treptača STOP sa radarom u
Vinogradskoj ulici u Krku.
. . . . . . . . . . . . . 1.562,50 kn

-zimska služba

-održavanje stubišta u gradu,

-održavanje naziva ulica,

-održavanje betonskih graničnika,

-izrada rampi za invalidska kolica u postojećim nogostupima

-košnja trave i drače uz rub nerazvrstane ceste
od crkvice sv. Lucije do kampa Krk
. . . . 13.500,00 kn

-održavanje upojnih bunara

-interventno održavanje oštećenih linijskih i slivnih rešetki.

-usluga građevinskog nadzora. . . . . . . . . . 33.750,00 kn

2.Odvodnja oborinskih voda - održavanje
- poz. 3105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.485,40 kn

-održavanje i čišćenje slivnika i propusta, oborinskih kanala, kanala s rešetkom, separatora, upojnih bunara te revizijskih okana

IV.ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
UKUPNO:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.333.360,39 kn

1.Održavanje javne rasvjete (ukupno)
- poz. 3109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.695,35 kn

-upravljanje i održavanje objekata i uređaja JR, koje podrazumjeva radove interventnog i preventivnog održavanja prema Planu rada JR (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena žarulja i rasvjetnih cijevi - 100 kom, predspojne sprave - 60 kom, grla - 30 kom, startera - 10 kom i stalaka - 20 kom, osigurača 120 kom i zamjena uništenih LED svjetiljki - 10 kom), te popravak svjetiljki i reflektora, stupova i kandelabera, ispitivanje i popravak kvarova na kabelima JR, dopuna postojeće projektne dokumentacije ( upotpunjavanje tehničkih podataka) i drugo.

2.Rekonstrukcija javne rasvjete (zamjena postojećih neučinkovitih tijela javne s novim tijelima LED rasvjete) - poz. 3109.1. . . . . . . . . . . . . . . . . 194.181,75 kn

3.Izmicanje instalacija i opreme javne rasvjete iz
postojećihtrafostanica, u novim elektro
ormarićima izvan trafostanica
- poz. 3139.2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.500,00 kn

4.Izrada projetka geolokacije javne rasvjete
(izmjera i trasiranje svih postojećih vodova
nadzemne i podzemne mreže JR)
- poz.3139.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.692,50 kn

5.Električna energija - poz. 3101 . . . . . . 543.290,79 kn
- utrošak el. energije.

V.ODRŽAVANJE GROBLJA - poz. 3113
UKUPNO:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.227,88 kn

1.Gradsko groblje Krk

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-izrada i montaža ograde i rukohvata na stepeništu
uz zgradu kapelice - 9,90 m
. . . . . . . . . . . 14.378,88 kn

-zamjena oštečenih granitnih ploča na betonskim
grobnim nišama sagrađenim ispod zgrade
Caritasa - 2 kom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.660,00 kn

- održavanje slavina i sustava odvodnje,

- održavanje ogradnog kamenog zida.

2.Mjesno groblje Vrh

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

3.Mjesno groblje Kornić

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje kapelice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

-hortikulturno uređenje pokosa na gornjem dijelu.

4.Mjesno groblje Milohnići

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-izrada i montaža kovanih ulaznih
vratiju
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-restauracija kovanih vratiju i križa na povijesnom groblju Glavotok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.375,00 kn

VI.INTELEKTUALNE USLUGE U ODSJEKU ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
- poz. 3120
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167.799,87 kn

-usluga izrade posebnih uvjeta za prekop
javne površine i usluga građevinskog
nadzora
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.000,00 kn

-usluga izrade troškovnika i tehničih
skica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.437,50 kn

-izrada i analiza površina triju baza podataka
o komunalnoj naknadi
. . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-vođenje grobne evidencije-očevidnika za
Mjesna groblja Kornić, Vrh, Poljica,
sv. Fuska-Pinezić i Milohnić
. . . . . . . . . . . 15.716,40 kn

-krčenje lokalnih cesta i puteva na području
MO Poljica (Ugovor o dijelu)
. . . . . . . . . . 14.144,74 kn

-krčenje lokalnih cesta i puteva na području
MO Skrbčić-Pinezići(Ugovor o dijelu)
. . 14.144,74 kn

-izrada plana gospodarenja otpadom Grada
Krka za razdoblje2017-2022 godine
. . . . . . 7.125,00 kn

-izrada projektne prijave na natječaj
''Provedba programa aktivnosti o održivom
gospodarenju otpadom''
. . . . . . . . . . . . . . . 24.981,49 kn

-izrada arhitektonske snimke izvednog stanja za
zgradu Društvenog centra Krk (bivši stari
vrtić, na adresi Frankopanska 40)
. . . . . . 21.250,00 kn

VII.ODRŽAVANJE SPORTSKOG CENTRA »JOSIP PEPI URAVIĆ«
- poz. 3207
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179.281,75 kn

-nabava raznog potrošnog materijala za održavanje sportskog centra, nabava pijeska, gnojiva i zaštitne mreže

VIII.ODRŽAVANJE OSNOVNO ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE
poz. 3207.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190.371,48 kn

-održavanje i čišćenje sportske
dvorane
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.000,00 kn

-razgraničenja troškova utroška struje, vode
i grijanja s osnovnom školom
. . . . . . . . . . 57.541,98 kn

-izrada i montaža sajli za zavjese. . . . . . . . . 2.669,50 kn

-šivanje zavjesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.160,00 kn

IX.GRADNJA OBJEKATA ŠKOLSKOG I PREDŠKOLSKOG SADRŽAJA. . . . . . . . . . 1.901.771,95 kn

-otplata kredita za izgradnju dječjeg vrtića
- poz. 1255.5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.266.571,27 kn

-otplata kredita za izgradnju školske sportske
dvorane -poz.1231.9
. . . . . . . . . . . . . . . . . 635.200,68 kn

X.REKONSTRUKCIJA VELIKE VIJEĆNICE
- poz. 1251
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.615,03 kn

UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.123.511,13 kn

Rekapitulacija:

1. Prihodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.260.010,42 kn

2. Rashodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.123.511,13 kn

Neutrošeno za prijenos u 2019. god:. . . . . 136.499,29 kn

II.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa bila su osigurana u Proračunu Grada Krka, a njima je raspolagao Gradonačelnik Grada Krka, po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Odsjeka za gospodarstvo, Odsjeka za proračun i financije i Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

KLASA: 363-01/19-01/05

URBROJ: 2142/01-02/1-19-3

Krk, 08. travnja 2019.

GRAD KRK
Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr