SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

45.

Na temelju članka 20. stavak 8., te članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 127. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 19. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na
pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija

Članak 1.

Ovom Odlukom, Primorsko-goranska županija, u svojstvu Davatelja koncesije, temeljem zahtjeva Koncesionara trgovačkog društva Alba Maris Adriatic d.o.o. iz Kastva, daje suglasnost na prijenos koncesije dodijeljene temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 14/14 i 2/17- u daljnjem tekstu: Odluka), Ugovora broj P 004/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija od 01. srpnja 2014. godine, Dodatka Ugovoru od 20. studenog 2014. godine, te 2. Dodatka Ugovoru od 01. ožujka 2017. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Koncesija iz stavka 1. ovog članka prenosi se na Županijsku lučku upravu Opatija - Lovran - Mošćenička Draga, kao novog davatelja koncesije.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke između Primorsko-goranske županije, Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga i Koncesionara Alba Maris d.o.o. iz Kastva sklopiti će se Ugovor o prijenosu Ugovora broj P 004/07/ 2014 o koncesiji na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija (u daljnjem tekstu: Ugovor o prijenosu).

Ugovorom o prijenosu Županijska lučka uprava Opatija - Lovran - Mošćenička Draga postaje nositelj svih prava i obveza iz Ugovora i Odluke.

Članak 3.

Ovom Odlukom Županijska skupština ovlašćuje Župana Primorsko-goranske županije da zaključi Ugovor o prijenosu iz članka 2. stavak 1. ove Odluke u roku od petnaest (15) dana od dana izvršnosti ove Odluke.

Članak 4.

Do dana sklapanja Ugovora o prijenosu Koncesionar je dužan podmiriti sve svoje obveze prema Primorsko-goranskoj županiji kao Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Obrazloženje

Županijska skupština Primorsko-goranske županije dana 22. svibnja 2014. godine donijela je Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija (»Službene novine« PGŽ broj 14/14), u daljnjem tekstu: Odluka o davanju koncesije, temeljem koje je dana 01. srpnja 2014. godine između Primorsko-goranske županije i Zajednice Ponuditelja - trgovačkog društva Alba Maris Adriatic d.o.o. i trgovačkog društva Zlatna kava d.o.o. sklopljen Ugovor broj P 004/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija (u daljnjem tekstu: Ugovor), a dana 20. studenoga 2014. godine i Dodatak Ugovoru.

Dana 26. siječnja 2017. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o dopuni Odluke o davanju koncesije temeljem koje je dana 01. ožujka 2017. godine između Primorsko-goranske županije i Alba Maris Adriatic d.o.o. iz Kastva sklopljen 2. Dodatak Ugovoru, kojim je utvrđeno da je sporazumno raskinuta Zajednica Ponuditelja i da sva prava i obveze utvrđene Odlukom o davanju koncesije, Ugovorom i Dodatkom Ugovoru preuzima Koncesionar - trgovačko društvo Alba Maris Adriatic d.o.o.

Odlukom o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« br. 21/18) i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti na navedenu Odluku od 21. lipnja 2018. godine (»Narodne novine« br. 57/18) područje pod koncesijom postalo je dio luke otvorene za javni promet - putničke luke Opatija, te je iz namjene vanlučkog područja postalo lučko područje.

Dana 09. siječnja 2019. godine Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze zaprimio je od koncesionara Alba Maris Adriatic d.o.o. zahtjev kojim se temeljem članka 20. stavak 8., članka 66. stavak 5. točka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16 - u daljnjem tekstu: Zakon) vezano za promjenu namjene prostora koje je obuhvaćeno koncesijom u lučko područje, traži prijenos Ugovora na novog Davatelja koncesije - Županijsku lučku upravu Opatija - Lovran - Mošćenička Draga, kao i izmjena vrste koncesije na način da dosadašnja koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra postaje koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti koja zahtjeva korištenje postojećih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.

Potom je dana 6. ožujka 2019. godine zatražena Suglasnost Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga za prijenos Ugovora o koncesiji koja je zaprimljena 11. ožujka 2019. godine.

Člankom 20. stavak 8. Zakona propisano je da u slučaju promjene namjene prostora koje je obuhvaćeno koncesijom, promjenom dokumenata prostornog uređenje, ovlaštenik koncesije može odlučiti o izmjeni odluke o koncesiji te utvrditi nove uvjete, opseg i obuhvat korištenja pomorskog dobra.

Članak 66. stavak 5. Zakona propisuje vrste koncesija na području lučke uprave, te se u točki 4. navodi: »koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.«

Člankom 127. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« br.35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) propisano je da svaka ugovorna strana može, ako na to pristane druga strana, prenijeti ugovor na neku treću osobu koja time postaje nositelj svih njezinih prava i obveza iz toga ugovora, da prijenosom ugovora ugovorni odnos između prenositelja i druge strane prelazi na primatelja i drugu stranu u času kad je druga strana pristala na prijenos, a ako je druga strana dala svoj pristanak unaprijed, u času kad je obaviještena o prijenosu. Istim člankom propisano je da je pristanak na prijenos ugovora valjan je samo ako je dan u propisanom ili ugovorenom obliku za valjanost prenesenog ugovora, te da se odredbe o sporednim pravima kod ugovora o preuzimanju duga na odgovarajući način primjenjuju i na prijenos ugovora.

U svrhu zaštite stečenih prava koncesionara i izvršenih ulaganja temeljem dodijeljene koncesije od strane Primorsko-goranske županije, a s obzirom na utvrđenje da je područje za koje je sklopljen Ugovor postalo dio luke otvorene za javni promet predloženo je donošenje Odluke o prijenosu koncesije na način da ŽLU Opatija postane davatelj koncesije i da se u skladu s člankom 127. Zakona o obveznim odnosima izvrši prijenos Ugovora o koncesiji na Županijsku lučku upravu Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.

Slijedom iznijetog odlučeno je kao u izreci Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/19-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-19-57

Rijeka, 28. ožujka 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2098&mjesto=00001&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr