SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

44.

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 39. stavak 10. i članka 54. stavak 8. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/ 17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 19. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu
pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela
110 kV na dijelu akvatorija između otoka Cresa (Osor 1)
i otoka Lošinja (Osor 2), Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje tvrtki Hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb, OIB: 13148821633 (u daljnjem tekstu: Koncesionar) koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV za dio akvatorijaizmeđu otoka Cresa (Osor 1) i otoka Lošinja (Osor 2), Grad Mali Lošinj.

Koncesija se daje u skladu s Lokacijskom dozvolom (KLASA: UP/Io-350-05/16-03/23, URBROJ: 2170/1-03-05/ 1-18-10) od 28. veljače 2018. godine izdanom od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Malom Lošinju).

Koncesionar je dužan ishodovati građevinsku dozvolu (potvrdu glavnog projekta) u roku od 2 godine od dana sklapanja Ugovora o koncesiji, te istu dostaviti davatelju koncesije.

Članak 2.

Koncesija se daje na dijelu akvatorija između otokaCresa (Osor 1) i otokaLošinja (Osor 2) do obalne katastarske čestice otoka Lošinja koja je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ukupna površina trase na pomorskom dobru iznosi 1.592 m2.

Iznos investicije na pomorskom dobru koje se daje u koncesiju iznosi 12 milijuna kuna.

Investicija se odnosi na radove i opremu potrebnu za uklanjanje postojećih kabelskih vodova i postavljanje zamjenskog trožilnog kabela trasom južno od postojećih.

Ukupno ulaganje u pomorsko dobro iz stavka 3. ovog članka potrebno je izvršiti u prvetri godine trajanja koncesije.

Lomne točke koje označavaju trasu obuhvata koncesije iskazane su u HTRS koordinatnom sustavu.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Sastavni dio ove Odluke čini Grafički prikaz obuhvata koncesije izrađen od Dalekovod projekta d.o.o. u mjerilu 1:2880 koji se ne objavljuje.

Članak 3.

Davatelj koncesije daje Koncesionaru koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina računajući od sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke Koncesionar se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

·         stalni dio naknade za koncesiju iznosi7.960,00 kn (slovima: sedamtisućadevetstošezdeset) kuna

·         promjenjivi dio naknade iznosi 1% od prihoda ostvarenog od naknade za korištenje prijenosne mreže ostvarenog temeljem godišnje količine prenesene električne energije dionicom predmetnog kabela.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja koncesijske naknade za vrijeme trajanja koncesije.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti (posebne upotrebe) na koncesioniranom području.

Koncesionar je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području.

Ukoliko Koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Članak 5.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Koncesionar je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora Koncesionar je dužan platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Koncesionar je dužan platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu

Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

U godini u kojoj koncesija ističe stalni i promjenjivi dio naknade za koncesiju potrebno je platiti do dana isteka ugovora o koncesiji.

Članak 6.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04) i Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom o koncesiji.

Članak 7.

Prije sklapanja Ugovora o koncesiji Koncesionar je dužan dostaviti Davatelju koncesije:

o 2 bjanko zadužnice u iznosu od 100.000,00 kuna za dobro izvršenje posla solemnizirane kod javnog bilježnika, a u u svrhu osiguranja urednog provođenja ugovora o koncesiji.

o 1 bjanko zadužnicu u iznosu od 50.000,00 kunasolemniziranu kod javnog bilježnika, a u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju. Koncesionar predajom navedene zadužnice daje suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.

o Izjavu Koncesionara o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika trase podmorskog kabela.

Članak 8.

Koncesionar je dužan koristiti pomorsko dobro iz članka 2. Ove Odluke sukladno Elaboratu gospodarske opravdanosti za potrebe rješavanja dodjele koncesije na pomorskom dobru izvan lučkog područja luke otorene za javni promet lokalnog značaja Osorizrađenom od strane trgovačkog društva Dalekovod projekt d.o.o. u prosincu 2018. godine, te u skladu s Lokacijskom dozvolom (KLASA: UP/Io-350-05/16- 03/23, URBROJ: 2170/1-03-05/1-18-10) od 28. veljače 2018. godine izdanom od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Malom Lošinju

Ukoliko se tijekom izvođenja radova naiđe na arheološke nalaze (pokretnu i nepokretnu arheološku građu), dužnost je Koncesionara iste zaustaviti i obavezno obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel u Rijeci, koji je obavezan vršiti arheološki nadzor.

Po završetku radova Koncesionar je dužan ishoditi i Davatelju koncesije dostaviti uporabnu dozvolu.

Koncesionar je dužan surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Članak 9.

Koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Koncesionar ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Koncesionar se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 10.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ovog Ugovora pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovim Ugovorom.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Iz razloga neodržavanja pomorskog dobra na način predviđen u prethodnim stavcima ovog članka od strane Koncesionara, Davatelj koncesije može raskinuti ovaj Ugovor.

Koncesionar je dužan prijaviti trasu podmorskog kabela na pomorskom dobru nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Članak 11.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje posebne upotrebe o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da Koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja koncesije.

Članak 12.

Područje koje se daje u koncesiju pristupačno je svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 3. ove Odluke.

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. Zakona o koncesijama (u daljnjem tekstu: ZOK), kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Koncesionar može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 68. ZOK-a, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen Ugovor.

Prihod od naknade za potkoncesiju čini prihod Koncesionara, te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju. Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju.

Članak 13.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, ugradnja instalacija i sl.).

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Koncesionar je dužanpoduzetiiliomogućitiradnjekoje mu s tim u veziodrediDavateljkoncesije.

Članak 14.

Koncesija prestaje:

o ispunjenjem zakonskih uvjeta,

o raskidom Ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

o sporazumnim raskidom Ugovora o koncesiji,

o jednostranim raskidom Ugovora o koncesiji,

o pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

o ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o koncesiji i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor o koncesiji,

o u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 15.

Davateljkoncesije može oduzeti koncesiju:

o ako Koncesionar ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji,

o ako Koncesionar ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom o koncesiji,

o ako Koncesionar bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora o koncesiji, radnje koje nisu predviđene Ugovorom o koncesiji ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

o ako Koncesionar ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom o koncesiji,

o u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 16.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji u slijedećim slučajevima:

o ako Koncesionar nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

o ako Koncesionar ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

o ako Koncesionar bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

o ako je Koncesionar naveo netočne podatke temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta njegove sposobnosti,

o ako Koncesionar svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

o ako Koncesionar obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom o koncesiji,

o ako je Koncesionar prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora o koncesiji suprotno odredbama ZOK-a, kao i odredbama propisa kojima se ureduje pomorsko dobro,

o ako Koncesionar ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 55. ZOK-a,

o u drugim slučajevima u skladu s odredbama ZOK-a, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora o koncesiji, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Koncesionara o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Koncesionar ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije raskinut će Ugovor o koncesiji.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora o koncesiji od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Koncesionar u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora o koncesiji iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Koncesionar nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora o koncesiji.

Članak 17.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Koncesionara te je Koncesionar dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 18.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom ovog Ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 19.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Koncesionara.

Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, Ugovor o koncesiji sklapa se kada odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Za Davatelja koncesije Ugovor o koncesiji potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka,obratio se zahtjevom za dobivanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV na dijelu akvatorija između otoka Cresa (Osor 1) i otoka Lošinja (Osor 2) iz razloga što je postojeći kabel potrebno ukloniti, te zamijeniti novim trožilnim 110 kV kabelom.

Koncesija se daje na dijelu akvatorija između otoka Cresa i otoka Lošinja i to izvan lučkog područja akvatorija Luke Osor do obalne katastarske čestice otoka Lošinja koja je u vlasništvu Republike Hrvatske, u ukupnoj površini od 1.592 m2.

Za preostali dio površine trase podmorskog kabela koji se nalazi unutar Luke Osor pismo inicijative za davanje koncesije na pomorskom dobru podnositelj inicijative uputio je dana 24. listopada 2018. godine Županijskoj lučkoj upravi Mali Lošinj.

Iznos investicije na pomorskom dobru koje se daje u koncesiju iznosi 12 milijuna kunai odnosi se na radove i opremu potrebnu za uklanjanje postojećih kabelskih vodova i postavljanje zamjenskog trožilnog kabela trasom južno od postojećih.

Ukupno ulaganje u pomorsko dobro potrebno je izvršiti u prve tri godine trajanja koncesije.

Usklađenost inicijative s prostorno planskom dokumentacijom temelji se na:

Lokacijskoj dozvoli (KLASA: UP/Io-350-05/16-03/23, URBROJ: 2170/1-03-05/1-18-10) od 28. veljače 2018. godine izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Malom Lošinju.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je na svom sastanku dana 07. ožujka 2019. godine utvrdilo ovaj Prijedlog odluke o davanju koncesije.

Odredbama članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđeno je da je za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra, koje se daju na rok do 20 godina, Davatelj koncesije Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

Klasa: 021-04/19-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-60

Rijeka, 28. ožujka 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2098&mjesto=00001&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr