SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

32.

Na temelju članka 143. stavka 1. točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), članka 45. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 09/ 13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština na 19. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela je

ODLUKU
o financiranju projekta izgradnje školske sportske
dvorane Medicinske škole u Rijeci temeljem
investicijskog elaborata

Članak 1.

Primorsko-goranska županija financirat će projekt izgradnje školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci temeljem investicijskog elaborata (nastavno: projekt).

Investicijski elaborat sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 2.

Utvrđuje se da je Primorsko-goranska županija:

·         financirala izradu idejnog, geodetskog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje školske sportske dvorane u ukupnoj vrijednosti od 210.875,00 kuna (s PDV-om),

·         ishodila Građevinsku dozvolu (KLASA: UP/I-361-03/ 17-01-01/157; URBROJ: 2170/01-13-02-19-10/ŽS od 2. siječnja 2019. godine) za izgradnju školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci.

Članak 3.

Ukupna projektantska procijenjena vrijednost nabave radova, opreme, usluga stručnog nadzora, te koordinatora zaštite na radu iznosi 10.203.782,17 kuna (s PDV-om).

Članak 4.

Sredstva za financiranje troškova provedbe projekta (nabava radova, opreme, usluge stručnog nadzora te koordinatora zaštite na radu) do iznosa od 10.203.782,17 kuna Županija će osigurati tijekom tri proračunske godine iz decentraliziranih sredstava namijenjenih financiranju kapitalnih projekata u školstvu i izvornih županijskih prihoda kako slijedi:

2019. 2.000.000,00 kn     decentralizirana sredstva

2020. 6.200.000,00 kn     (4.630.000,00 kn decentralizirana

sredstva i 1.570.000,00 kn izvorni

županijski prihodi)

2021. 2.003.782,17 kn     decentralizirana sredstva.

Članak 5.

Primorsko-goranska županija će, nakon provođenja postupaka nabava i zaključivanja ugovora s odabranim ponuditeljima, utvrditi stvarnu vrijednost projekta i prilagoditi dinamiku financiranja projekta po godinama s dinamičkim planom izvođenja radova do visine osiguranih sredstava.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-28

Rijeka, 28. ožujka 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2098&mjesto=00001&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr