SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

31.

Na temelju članka 44. stavak 2. i 6., članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/80, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici od 28. ožujka 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Domu
zdravlja Primorsko-goranske županije za izgradnju
novog objekta Doma zdravlja Novi Vinodolski

Članak 1.

Daje se suglasnost Domu zdravlja Primorsko- goranske županije za kreditno zaduženje u iznosu od 10.650.000,00 kuna, uvećano za kamate i naknade banke, kod Zagrebačka banka d.d., Ante Starčevića 10-12, 51000 Rijeka, u svrhu financiranja izgradnje novog objekta Doma zdravlja Novi Vinodolski, a pod slijedećim uvjetima:

1.Korisnik kredita: Dom zdravlja Primorsko-goranske
županije

2.Davatelj kredita: Zagrebačka banka d.d.

3.Iznos glavnice kredita: 10.650.000,00 kn
(desetmilijunašestopesettisućakuna)

4.Valuta: HRK

5.Namjena: dugoročni kredit za investicije - financiranje izgradnje novog Doma zdravlja Novi Vinodolski

6.Krajnji rok korištenja: 30. 6. 2020.

7.Rok otplate: 5 godina

8.Razdoblje počeka: 1 godina

9.Dinamika otplate: u jednakim kvartalnim ratama

10.Način korištenja: sukcesivno do 30.06.2020.

11.Kamatna stopa: 1,37 % godišnje,

12.Naknada za obradu zahtjeva: 0,1% jednokratno
na odobreni iznos kredita

13.Naknada za rezervaciju sredstava: 0% godišnje

14.Instrument osiguranja: obična zadužnica

15.Mogućnost prijevremene otplate bez naknade

Cijena ponude u kn:

o Kamatna stopa (%): 1,37%

A.Iznos kamate: 624.829,16 kn (slovima: šestpdvadestčetiritisućeosamstodvadesetdevetkunaišesnaestlipa)

B.Iznos naknade za obradu kredita: 10.650,00 kn (slovima: desettisućašestopedesetkuna)

C. Iznos ostalih troškova kredita: nema

CIJENA PONUDE - KONAČNA (A+B+C): 635.479,16 kn

(šestotridesetpettisućakunačetiristosedamdesetdevetkunašesnaestlipa)

Članak 2.

Daje se suglasnost ravnatelju Doma zdravlja Primorsko goranske županije da s Zagrebačkom bankom d.d., Ante Starčevića 10-12, 51000 Rijeka, zaključi Ugovor o kreditu radi financiranja izgradnje novog objekta Doma zdravlja Novi Vinodolski u vrijednosti od 10.650.000,00 kuna (slovima: desetmilijunašestopedettisućakuna) uvećano za pripadajuće kamate i naknadu za obradu kredita.

Članak 3.

Obvezuje se Dom zdravlja Primorsko-goranske županije da odmah po sklapanju ugovora o kreditu Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora, te nakon početka otplate kredita, tromjesečno dostavlja izvješće o izvršenju obveza po navedenom ugovoru.

Jedan primjerak sklopljenog ugovora o kreditu dostaviti Upravnom odjelu za zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-26

Rijeka, 28. ožujka 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr