SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
GRAD RAB

13.

Temeljem čl. 20 stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br.94/13, 73/17 i 14/19) i članka 34. Statuta Grada Raba (Službene novine Primorsko-goranske županije« br.27/09,13/13,31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18) gradonačelnik Grada Raba podnosi

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Grada Raba za 2018. godinu

1. Uvod

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine« br. 94/13, 73/17 i 14/19) propisano je da jedinice lokalne samouprave dostavljaju godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine («Narodne novine« br. 3/17) jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuju ga u svom službenom glasilu.

2. Osnovni podaci o Gradu Rabu

Grad Rab, smješten je u primorsko goranskoj županiji, na otoku Rabu, koji se nalazi u kvarnerskoj otočnoj skupini. Područje Grada Raba obuhvaća prostor od 102,85 km2 otočnog prostora (2,86% ukupne površine Primorsko-goranske županije) i 424,52 km2 u akvatoriju Kvarnerskog zaljeva.

Grad Rab obuhvaća 7 naselja i to Barbat, Banjol, Mundanije, Supetarska Draga, Kampor, Palit i Rab.

U Gradu, prema popisu stanovništva iz 2011. g., u sedam naselja, živi 8065 stanovnika, smještenih u 2892 kućanstva, što je prosječno 2,77 stanovnika po kućanstvu.

Na području Grada Raba djeluje komunalno poduzeće DUNDOVO d.o.o., Trg Municipium Arba 2, OIB: 08484457911.

3. Načela i ciljevi iz propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj uređeno je:

- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17 i 14/19)

- Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 130/05)

- Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (Narodne novine, broj 03/17).

Zakonom o održivom gospodarenje utvrđuje se mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količine otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstva otpada.

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanim zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na sljedećim načelima:

1. Načelo onečišćivač plaća - proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad;

2. Načelo blizine - obrada otpada mora se obavljati na najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš;

3. Načelo samodostatnosti - gospodarenja otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevina za posebne kategorije otpada;

4. Načelo sljedivosti - utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom, i to:

1. Sprječavanje nastanka otpada,

2. Priprema za ponovnu uporabu,

3. Recikliranje,

4. Drugi postupci oporaba npr. Energetska oporaba i

5. Zbrinjavanje otpada.

Gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a osobito kako bi se izbjeglo sljedeće:

1. Rizik o onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti,

2. Pojava neugode uzrokovane bukom i/ili mirisom,

3. Štetan utjecaj na područja kulturno-povijesni, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa,

4. Nastajanje eksplozije ili požara.

4. Obveze u gospodarenju otpadu na lokalnoj razini koje proizlaze iz propisa

Županije su dužne na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom, a više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom.

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svojem području osigurati:

- Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,

- Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

- Sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu uklanjanje tako odbačenog otpada,

- Provedbu Plana gospodarenja otpadom,

- Donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,

- Provođenje izobrazne-informativne aktivnosti na svom području i

- Mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati provedbu tih obveza na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada, a dužna je i sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

5. Plan gospodarenja otpadom Grada Raba

Plana gospodarenja otpadom Grada Raba za razdoblje 2017. - 2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan) izradila je u veljači 2017. godine tvrtka H-PROJEKT d.o.o. iz Zagreba.

Na sjednici održanoj 24. srpnja 2017.godine Gradsko vijeće Grada Raba donijelo je Odluku o donođenju Plana gospodarenja otpadom Grada Raba za razdoblje 2017.-2022. godine, KLASA: 023-06/17-01/03, URBROJ: 2169-01-02/7-17-2, i objavljeno u Službenim novinama PGŽ, br. 20/2017 od 28. srpnja 2017.godine.

Ciljevi u gospodarenju komunalnim otpadom Grada Raba, definirani su postojećim stanjem u gospodarenju komunalnim otpadom na području Grada te obvezama iz zakonske regulative Republike Hrvatske, a poglavito obvezama koje proizlaze i Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13). Prema obvezama iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Grad Rab je dužan na svom području:

- Smanjiti količine biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištu

- Osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

- Osigurati odvojeno prikupljanja otpadnog papira, metala, plastike i tekstila te krupnog komunalnog otpada,

- Osigurati odvojeno prikupljanje biootpada sa ciljem kompostiranja, digestije ili energetske oporabe,

- Osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta na svom području

- Uskladiti odlagalište otpada sa zakonskim regulativom Republike Hrvatske.

Osnovni ciljevi u gospodarenju komunalnim otpadom:

CILJ 1. Provoditi izobrazno-informativne aktivnosti na području Grada Raba.

CILJ 2. Povećati količine odvojeno sakupljenog biootpada, otpadnog papira, metala, plastike, tekstila i krupnog komunalnog otpada s područja Grada Raba, kako bi se do 2022. godine odložilo manje od 25% komunalnog otpada.

CILJ 3. Izgraditi reciklažno dvorište na području odlagališta otpada Sorinj.

CILJ 4. Izgraditi kompostište na području odlagališta Sorinj ili nekoj drugoj lokaciji sukladno prostorno - planskoj dokumentaciji.

CILJ 5. Izgraditi skladište otpada sa sortirnicom i centrom ponovne uporabe na području odlagališta otpada Sorinj ili nekoj drugoj lokaciji, sukladnoj važećoj prostorno planskoj dokumentaciji.

CILJ 6. Zatvoriti odlagalište otpada Sorinj, a dinamiku zatvaranja uskladiti s početkom rada ŽCGO Marišćina i izgradnjom pretovarne stanice.

CILJ 7. Izgraditi reciklažno dvorište za građevni otpad u Gradu Rabu, na lokaciji sjeverno od radne zone »Mišnjak«

CILJ 8. Ukloniti otpad odbačen u okoliš, na lokaciji unutar radne zone »Mišnjak«

CILJ 9. Sprječiti odbacivanje otpada u okoliš i uklanjati tako odbačeni otpad u Gradu Rabu.

Većina ciljeva i mjera predviđena za prethodnu godinu u gospodarenju komunalnim otpadom ostvarene su u 2018. godini kao što je predviđeno Planom gospodarenja otpadom Grada Raba dok one koje nisu završene planira se njihovo ostvarenje tijekom 2019. godine.

6. Analiza i ocjena stanja gospodarenja otpadom na području Grada Raba u 2018. godini.

Grad Rab je 24.07.2017. godini donio Odluku o donošenju plana gospodarenja otpadom Grada Raba za razdoblje od 2017. do 2022. Godine. Odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorske goranske županije« (SN PGŽ 20/17).

Člankom 28. stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj: 94/13, 73/17 i 14/19 dalje u tekstu: Zakon) propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne, na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Stupanjem na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj: 50/17, dalje u tekstu: Uredba) 1. studenog 2017. godine sve jedinice lokalne samouprave dužne su postupiti prema odredbi iz članka 179. st. 5. Zakona te u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu predmetne Uredbe donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje svoje nadležnosti. Grad Rab donio je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koja će se primjenjivati na području Grada Raba, po osiguranju tehničko-tehnoloških uvjeta za njihovu provedbu. Ista je objavljena u Službenim novinama Primorsko - goranske županije br. 2/18.

Odlukom su se utvrdili kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Raba (dalje u tekstu: Usluga). Propisan je sustav sakupljanja komunalnog otpada, obveze davatelja kao i obveze korisnika usluge, način sakupljanja i prijevoza otpada, odredbe o izjavi o načinu korištenja usluge, načinu zaključenja ugovora, obavijesti o prikupljanju komunalnog otpada, cijeni usluge, ugovornoj kazni, te u konačnici odredbe o zaštiti prava korisnika usluge. Usluga prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Raba povjerena je trgovačkom društvu Dundovo d.o.o. koje je istu uslugu i do sada pružalo.

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj: 94/13, 73/17 i 14/19) propisana je obveza jedinica lokalne samouprave da na svom području osiguraju sprječavanje nepropisno odbačenog otpada i način uklanjanja nepropisno odbačenog otpada. Temeljem navedenog donijeta je Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Raba i objavljena u SN PGŽ br. 40/18. Nepropisno odbačenim otpadom, smatra se otpad odbačen u okoliš na lokacijama koje za to nisu predviđene i naplavljeni morski otpad. Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada su: uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama Grada Raba za koje komunalno redarstvo utvrdi da na njima postoji opasnost za odbacivanje otpada, provođenje stalnog terenskog nadzora od strane komunalnog redarstva radi utvrđivanja postojanja nepropisno odbačenog otpada, uspostava sustava informatičkog evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog otpada na području Grada Raba te izobrazno- informativne aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom (distribucija letaka o pravilnom načinu zbrinjavanja svih vrsta otpada, a posebice o načinu zbrinjavanja krupnog (glomaznog) otpada, električnog i elektroničkog otpada, problematičnog otpada, građevinskog otpada, automobilskih guma, zelenog rezanog otpada i biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, javne tribine i slično).

Pored mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada Odlukom propisane su i postupovne ovlasti komunalnog redara u slučajevima zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu te je razrađen sustav kažnjavanja novčanim kaznama obveznika uklanjanja takvog otpada.

Prikupljanje otpada na području Grada Raba obavlja trgovačko društvo Dundovo d.o.o. koje se uz druge djelatnosti, bavi i poslovima gospodarenja komunalnim otpadom te je ovlašteno za poslove prijevoza i posredovanja u gospodarenju otpadom.

a. Sakupljanje otpada

Prikupljanje i odvoz otpada na području grada Raba koristi se 15 specijaliziranih vozila od toga 7 specijalna vozila s kojima se prikuplja miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad iz spremnika zapremnine 80 l, 120 l, 240 l, 770 l i 110 l. Ostala vozila se koriste za prikupljanje reciklabilnog otpada, glomaznog otpada i prane kontejnera.

U tablici 1. prikazane su količine prikupljanog otpada u 2018. godini sa usporedbom 2015., 2016. i 2017. godinom.

Iz tablice je vidljivo kako se količina miješanog komunalnog otpada smanjila u odnosu na prethodnu godinu, dok se ukupni reciklabilni otpad povećao u odnosu na prethodnu godinu. Podaci su prikupljeni od komunalnog društva Dundovo d.o.o. i Metis d.d. za istrošena vozila.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

b. Učestalost odvoza

Odvoz komunalnog otpada je odvijan prema Odluci Grada Raba o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga (SN PGŽ 11/10). U razdoblju od siječnja do veljače i od studenog do prosinca odvoz se odvija dva puta tjedno, za razdoblje od ožujka do svibnja i u listopadu odvoz se odvijao tri puta tjedno, dok za razdoblje od lipnja do rujna odvijao 6 puta tjedno. Odvoz selektivnog otpada odvijao se za plastiku jedan puta tjedno za zimsko razdoblje, a dva puta tjedno za ljetno razdoblje, staklo se u zimskom razdoblju odvozio jednom mjesečno, dok u ljetnom razdoblju jednom tjedno, papir se u zimsku razdoblju odvozio jednom tjedno, dok u ljetnom razdoblju dva puta tjedno. Krupni (glomazni) otpad sakupljao se na zahtjev građana tijekom cijele godine te se jednom godišnje besplatno odvozio na odlagalište Sorinj. Ukoliko se radilo o korisnom glomaznom otpadu, tada se isti izdvajao i odvozio na daljnju oporabu.

c. Broj korisnika i objekata

Prema podacima Trgovačkog društva »Dundovo« d.o.o. na području jedinice lokalne samouprave evidentirano je 4764 objekata u sektoru kućanstva i 568 u sektoru gospodarstva. Prikupljanje od vrata do vrata omogućeno je za 85% korisnika, dok je za ostalih 15% omogućeno korištenje zelenih otoka i zajedničkih kontejnera, jer ne postoji mogućnost pristupa do objekata. Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine na otoku Rabu stanuje 8065 stanovnika, dok se za vrijeme ljetnih mjeseci ta brojka zbog turizma i povremenih korisnika značajno povećava. Uzimajući u obzir broj stanovnika i količine odloženog miješanog komunalnog otpad, stanovnik grada Raba proizvede 518,29 kg miješanog komunalnog otpada godišnje, odnosno 1,42 kg po danu, ne uzimajući u obzir broj povremenih korisnika i ostvarenih turističkih noćenja.

d. Odložena količina otpada/predana na ŽCGO Marišćina

Tijekom 2018. godine miješani komunalni otpad se predavao na ŽCGO Marišćina, te se dio odlagao na deponij. Ukupna količina koja odvezena na ŽCGO Marišćina iznosila je 1561,12 tona, dok je procijenjena količina od 2.618,88 tona privremeno odložena na deponij. Kako je izgradnja pretovarne stanica započela sa 03.01.2018. godine te je uporabna dozvola ishođena 16.11.2018. godine, Dundovo d.o.o. nije bio u mogućnosti sav otpad odvesti na ŽCGO Marišćina.

Nakon što pretovarna stanica »Sorinj« bude u potpunoj funkciji, sav dovezeni otpad će se vagati i voditi evidenciju o mjestu prikupljanja, vrsti otpada i količini otpada po pojedinim lokacijama.

e. Količina otpada upućenog oporabiteljima

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom, Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/ 17 i 14/19) definirao je red prvenstva gospodarenja otpadom. Jedan od načina sprječavanja nastanka otpada je priprema za ponovnu uporabu. Prikupljanje selektivnog otpada sa zelenih otoka, od građana i odvajanje korisnog otpada iz krupnog otpada, sav reciklabilni otpad je upućen oporabiteljima. Vrsta otpada koja se oporabila je plastika, staklo, papir, gume, električni i elektronički otpad, metali i aluminiji. Ukupna količina otpada predana oporabiteljima iznosi 995,44 tona, odnosno 14,52% ukupnog prikupljenog otpada (ne uključujući bio razgradivi otpad).

7. Ostvarenje mjera za provedbu plana

a) Mjere za sprečavanje nastanka otpada i provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti

Domaćinstva su u 2018. godini obavještavana o mjestima gdje imaju mogućnost za predaju odvojenog recikabilnog otpada. Također, omogućeno je korisnicima da predaju glomazni otpad na mjestu nastanka, tj. komunalno društvo preuzima taj na otpad na samoj lokaciji. Sprječavanje nastanka otpada podrazumijeva sve mjere koje su poduzete prije nego li je tvar, materijal ili proizvod postao otad.

Kućnim kompostiranjem se također postiže sprječavanje nastanka otpada. Jedan dio korisnika usluge s područja Grada Raba posjeduje kompostere koji su prikladni za kućno kompostiranje, odnosno odvaja biootpad za svoje potrebe (kompost za poljoprivredne kulture).

Na području Grada Raba periodički se provode izobrazno-informativne aktivnosti vezane za sprječavanje nastanka otpada. U suradnji sa Osnovnom školom Ivana Rabljanina Rab i Dječjim vrtićem Pahuljica Rab organiziralo se prikupljanje starog papira. Sufinancirao se odlazak na županijski eko kviz (Osnovna Škola).

Za gospodarstvenike su dodijeljene kartonske kutije za prikupljanje starog papira.

Povodom Dana planete Zemlje koji se obilježava 22. travnja, Dudovo d.o.o. organiziralo je edukativnu predstavu za učenike nižih razreda Osnovne škole i vrtićku djecu predškolske dobi.

Tijekom godine na području Grada Raba održavaju se akcije čišćenja okoliša pod nazivom »Zelene čistka« pri čemu se prikuplja i uklanja otpad sa javnih površina.

U svibnju 2018. godine započet je postupak javne nabave za Usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, provođenje informativno - obrazovnih aktivnosti te promidžbe i vidljivosti projekta izgradnje reciklažnog dvorišta « Sorinj« Grad Rab. Nakon provedene nabave i odabirom najpovoljnijeg ponuditelja, potpisan je ugovor s MAXICON d.o.o., Kružna 22, 10 000 Zagreb, dana 11. srpnja 2018.g. KLASA: 363-01/18-01/141. URBROJ: 2169-01- 04/3-18-1

b) Oprema i vozila za odvojeno sakupljane

Kako je svaki građanin dužan odvajati otpad prema vrsti i svojstvima, odnosno započeti sa primarnom selekcijom u svome domu, Grad Rab je dužan omogućiti svakom korisniku vršenje primarne selekcije na način koji je sukladan Planu gospodarenja otpadom. To podrazumijeva postavljanje odgovarajućih posuda na javne površine i/ili omogućiti korisnicima vlastite posude za odlaganje odvojenog otpada. Na području Grada Raba uspostavljeni su »Zeleni otoci«, odnosno javne površine na kojima se nalaze prikladne posude za odlaganje odvojeno prikupljenog otpada (PET, Papir i karton, Staklo i Biootpad). Za prikupljanje recikliranog otpada koriste se vozila zapremnine 3-7m3, te spremnici od 240 l, 770 l i 1100 l.

c) Postojeće i planirane građevine za gospodarenje otpadom

Dundovo d.o.o kao investitor izgradnje pretovarne stanice zatražilo je dana 01. srpanja 2015. godine izdavanje građevinske dozvole za gradnju pretovarne stanice odlagalšta komunalnog otpada »Sorinj«. Projekt izgradnje pretovarne stanice u sklopu odlagališšta komunalnog otpada »Sorinj« izradila je firma FLUM-ING d.o.o.. Vrijednost izgradnje pretovarne stanice iznosi 8.510.163,89 kuna bez PDV-a. U investiciji izgradnje PS Sorinj Sudjeluje FZOEU sredstvima kapitalne pomoći u visini od 80% opravdanih troškova investicije, a najviše u iznosu od 6.738.947,91 kuna bez PDV-a. Ostali troškovi u iznosu od 20% opravdanih troškova plus trošak dobave i montaže energetske učinkovite rasvjete i vodnog doprinosa u ukupnom iznosu od 1.797.997,26 kuna bez PDV-a financirao je Grad Rab i Općina Lopar u omjeru 75 % : 25 %. Izgradnja pretovarne stanice započela je u siječnju 2018. godine, te je dana 16. studenog 2018. godine ishođena Uporabna dozvola.

U kolovozu 2018. godine započet je otvoreni postupak javne nabave Odlukom o početku postupka ekonomski najpovoljnije ponude za Izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta »Sorinj«. Nakon provedenog javnog savjetovanja koji je počeo 23. kolovoza i završilo 29. kolovoza 2018.g. sukladno ZOJN (NN 120/16) članak 198., stavak 4. donijeto je Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. U EOJN RH objavljen je otvoreni postupak Izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta »Sorinj«.

Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/18-01/125, URBROJ:2169-01-01-18-2 od 17. listopada 2018. g., i Ponude broj: 135-18 P-046 od 12. 10. 2018.g. potpisan je Ugovor o Izradi Glavnog projekta za prihvat i pretovar prethodno razvrstanih sastavnica otpada na odlagalištu otpada »Sorinj«, s H-PROJEKT d.o.o. Zagreb, Horvaćanska cesta 162, KLASA: 363-01/18-01/251, URBROJ: 2169- 01-01-18-3 dana 23.listopada 2018.g. Isti je i izrađen pod zajedničkom oznakom: 11018, u prosincu 2018.g.

Nakon provedenog postupku jednostavne nabave u svibnju 2018. godine, pozivom na dostavu ponuda gospodarskim subjektima, i odabirom najpovoljnije ponude, Grad Rab potpisao je dana 11. lipnja 2018. godine Ugovor s H-PROJEKTOM d.o.o. Zagreb, Horvaćanska cesta 162, o Izradi Glavnog projekta »Sanacije sa zatvaranjem odlagališta otpada Sorinj - Faza 3«, KLASA: 363-01/18-01/ 128, URBROJ: 2169-01-01-18-2. Isti je izrađen u srpnju 2018.g.

Dana 27. rujna 2018.g. ishođena je pravomoćna Građevinska dozvola za sanaciju postojećeg odlagališta u skladu s glavnim projektom zajedničke oznake: 18/2018-U od srpnja 2018. godine, ovjerenom po glavnom projektantu ovlaštenom inženjeru građevinarstva Kristini Tomašić, mag. ing. aedif., broj ovlaštenja: G 4709, iz tvrtke ,HPROJEKT« d.o.o. Zagreb, KLASA:UP/I-361-03/18-06/54, URBROJ: 2170/1-03-07/2-18-07.

Nastavno na projektni prijedlog Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada »Sorinj«, koji je Grad Rab Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u sklopu Poziva za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada (KK.06.3.1.04) uputio 12.12.2018.godine. Nakon provedene Faze 1 utvrđeno je da predmetni projektni prijedlog ispunjava tražene uvjete te mu je dodijeljen jedinstveni referentni broj KK.06.3.1.04.0015, te prelazi u Fazu 2- provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete.

d) Sustav naplate po količini predanoga otpada

Komunalno poduzeće Dudnovo d.o.o. na području Grada Raba započelo je sa pripremom uvođenja sustava za gospodarenja otpadom, koji se temelji na načelu »onečišćivač plaća«. Temelj novoga sustava su individualni-čipirani spremnici za MKO odnosno poludpodzemni spremnici za MKO s otpadomjerima.

Svaki korisnik usluge zaduživat će čipirani spremnik za MKO koji je u bazi podataka povezan sa objektom i korisnikom usluge. Korisnik će samostalno odlučivati o potrebi pražnjenja spremnika u skladu s rasporedom odvoza. Prilikom pražnjenja spremnika, digitalni čitač na vozilu registra pražnjenje pojedinog spremnika, vrijeme pražnjenja i lokaciju pražnjenja. Korisnici u starogradskoj jezgri i u poslovnom centru »Mali Palit« koristit će polupodzemne spremnike koji će biti opremljeni otpadomjerom. Svaki korisnik zadužiti će individualnu karticu kojom će otvarati polupodzemni spremnik i koja će evidentirati vrijeme korištenja spremnika. U jednom otvaranju spremnika bilježiti će se odlaganje otpada volumena 25 litara.

e) Sanacija lokacija onečišćenih otpadom

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave ima obvezu sprječavati odbacivanje otpada na način koji je suprotan Zakonu, te obvezu uklanjanja tako odbačenog otpada. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša kontrolira pojavu divljih odlagališta i okoliša onečišćenog otpadom na području Grada Raba. Pojavu divljih odlagališta prati komunalno redarstvo Grada Raba. Tijekom 2018. godine na području Grada Raba na više lokacija evidentirani je nepropisno odbačen otpad, a to su sljedeće:

- Lokacija -Suha Punta

- Barbat (groblje)

- Mundanije (potok)

- Palit (Markovine)

- Palit (Trafostanica)

- Palit (Jedinstvo)

- Kampor (Punta Kampor)

- Banjol (Stara Ambulanta)

- Barbat (Škola)

- Supetarska Draga (Poldani)

Lokacije nepropisnog odlaganja otpada najčešća su uz prometnice, te na zelenim otocima na kojima se otpad ne odlaže sukladno zakonskim i pod zakonskim propisima te se neodgovorno odbacuju veliki kućanski aparati, građevinski otpad, glomazni otpad i ostali drveni otpad.

8. Pregled realiziranih i planiranih projekta u gospodarenju otpadom s visinom i izvorima financiranja

Cilj Plana gospodarenja otpadom Grad Rab za razdoblje od 2017. do 2022. godine je povećati odvojenost proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, biootpad i dr.). Za ostvarenje navedenog cilja potrebno je da Grad Rab u predstojećeg sustava odvojeno prikupljanja otpadnog papira, stakla, plastike, metala, tetrapaka ambalaže i krupnog otpada potrebno je ulagati kroz razvoj infrastrukture i nabavu opreme, te edukaciju i informiranje svih sudionika sustava gospodarenja otpadom.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

9. Zaključak

Grad Rab već duži niz godina sustavno ulaže sredstva za unaprjeđenje prikupljanja miješanog komunalnog otpada i povećavanje odvojenosti otpada.

Definirani ciljevi u području gospodarenja otpadom ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih i financijskih mogućnosti Grada Raba. Praćenjem podataka u proteklim godinama vidljivo je da se odvojenost povećava, te da će se ostvariti planirane mjere. Kako se tijekom 2018. godine nabavio sustav za digitalno očitavanje spremnika, nabavljeni spremnici za miješani komunalni otpad i napravljena priprema za nabavku spremnika za recikabilni otpada, postavljeni su svi preduvjeti kako bi se u narednim godinama ostvario značajni rast količine recikliranog otpada, a samim time smanjile bi se količine miješanog komunalnog otpada. Nabavkom spremnika olakšat će se odvajanje najzastupljenije vrste otpada na samome početku, tj. mjesta nastanka otpada. Nadalje, nastavit će se sustavno obrazovanje građana, počevši od najmlađih, o održivom gospodarenju otpadom, ponovnoj oporabi i nalaženju nove svrhe nastalog otpada.

U narednom razdoblju, u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, kao i Planom gospodarenja otpadom na području Grada Raba, koji je usvojen u 2017. godini, očekuje se puna primjena sustava evidencije za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, mobilnog reciklažnog dvorišta, nabavka spremnika za reciklabilni otpad, te završetak pripremnih radnji za izgradnju sortirnice, kompostane, sanacija s zatvaranjem odlagališta otpada te izgradnja reciklažnog dvorišta. Provedbom navedenog projekta kvaliteta zbrinjavanja komunalnog otpada bit će na razini utvrđenoj zakonskim standardima.

KLASA:363-01/19-01/18

URBROJ:2169-01-01-19-3

Rab, 29. ožujka 2019.

GRAD RAB
Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr