SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA MATULJI

20.

Temeljem članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18), te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 04/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

U prilogu Godišnjeg Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu nalazi se tablica iz koje je vidljivo da planirani rashodi 2018. godine iznose 5.976.310,43 kn, a realizirani su u iznosu od 3.254.387,16 kn, što čini 54,45% od planiranog.

I. Program Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 27. prosinca 2017. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/17), I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja infrastrukture za 2018. god. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 26. travnja 2018. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/18), II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g. usvojene na sjednici Općinskog vijeća 6. studenog 2018. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/18), dok je općinski načelnik 31. prosinca 2018. god. temeljem čl. 46. Zakona o proračunu i čl. 8 Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2018. god., donio Odluku o preraspodjeli sredstava na stavaka proračuna 2018. god.

II. Za pokriće ukupnih troškova programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.g. utrošena su po pojedinim izvorima sljedeća sredstva

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

2015 PROGRAM IZGRADNJE

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.254.387,16 kn

K 20151 - CESTE 948.870,91 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

NERAZVRSTANIH CESTA 948.870,91 kn

Tijekom 2018. godine nastavljene su aktivnosti za realizaciju sljedećih dionica:

- CESTA OZNAKE B-B2 S PARKIRALIŠTEM

U RADNOJ ZONI RZ-2 6.000,00 kn

Za potrebe izrade izmjene parcelacijskog elaborata prometnice oznake B-B2 u radnoj zoni RZ-2 utrošeno je 6.000,00 kn.

- DIONICA CESTA OZNAKE »F-E-D-F«

(DIONICA »D-F«) U »RZ-2« 810.177,59 kn

Tijekom 2018. godine nastavljeno je s izgradnjom dionice ceste oznake F-E-D-F (dionica D-F). Za izgradnju komunikacijskih, energetskih vodova i javne rasvjete utrošeno je 308.944,04 kn, dok je za stručni i obračunski nadzor izvođenja radova utrošeno 9.375,00 kn.

S naslova ove pozicije financirane su Liburnijske vode d.o.o., za izgradnju dijela vodoopskrbe i sanitarne odvodnje u iznosu od 106.314,30 kn.

Krajem godine ugovoreni su preostali građevinski radovi za dovršetak izgradnje u iznosu od 578.022,50 kn, te stručni i obračunski nadzor u iznosu od 24.500,00 kn. U 2018. godini radovi su realizirani u iznosu od 365.944,25 kn, a stručni i obračunski nadzor u iznosu od 19.600,00 kn, dok će preostali iznosi biti fakturirani po završetku izvođenja radova početkom 2019. godine.

- CESTA U POSLOVNOJ ZONI

JURDANI (K4) 11.675,96 kn

U postupku ishodovanja građevinske dozvole podmireni su troškovi vodnog doprinosa u iznosu od 11.675,96 kn.

- CESTA BREŠCA - GROBLJE U BREŠCIMA 0,00 kn

Za potrebe ceste Brešca - groblje u Brešcima, ugovorena je izrada parcelacionog elaborata u iznosu od 22.250,00 kn, koji će biti fakturirana po provedbi elaborata.

- PRISTUPNA CESTA ZONI POSLOVNE NAMJENE K7 (RZ-12 - MIKLAVIJA) 121.017,36 kn

Tijekom 2018. godine realizirane su započete aktivnosti u 2017. godini na izgradnji rekonstrukcije spojne ceste naselja Veli Brgud do državne ceste D8 (Matulji-Rupa) na dionici od prolaza ispod autoceste A7 do državne ceste D8 (južni ulaz u R-12 - Miklavija), a odnose se na izgradnju dijela oborinske odvodnje u iznosu od 55.538,50 kn, sa stručnim i obračunskim nadzorom u iznosu od 4.750,00 kn, te izgradnju dijela elektroinstalacije cestovne rasvjete i SN/NN kabelske kanalizacije u iznosu od 55.228,86 kn, sa stručnim i obračunskim nadzorom u iznosu od 2.500,00 kn.

Krajem 2018. godine potpisan je dodatak ugovoru o financiranju izgradnje vodnih građevina na području Općine Matulji koji se odnosi na izgradnju vodno-komunalne infrastrukture u radnoj zoni Miklavija u iznosu od 1.050.000,00 kn, a biti će realiziran početkom 2019. godine.

K 20153- CENTAR MATULJA 215,62 kn

54.04 - CENTAR MATULJA 215,62 kn

Tijekom 2016. godine ugovorena je izrada projekta i nacrta, procjene troškova - Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za građenje (uređenje) središta naselja sa zgradom Multimedijalnog centra. Vrijednost ugovorene usluge iznosi 2.194.093,75 kn, od čega se 438.818,75

kn odnosi na »centar Matulja«, a 1.755.275,00 kn na poziciju 68.1 »Multimedijalni centar« iz Programa upravljanja imovinom.

U provedbi ugovora za izradu projektne dokumentacije za uređenje centra naselja sa zgradom Multimedijalnog centra do donošenja II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Matulji koje su u tijeku projektant nije bio u mogućnosti ishoditi lokacijsku dozvolu niti isporučiti slijedeće faze projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) stoga nije bilo plaćanja temeljem ugovorne obveze.

Sa naslova ove pozicije utrošeno je 215,62 kn za bankarske usluge na ime naknade za pokriće devizne doznake.

K 20155 - OSTALA INFRASTRUKTURA 703.363,43 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI

INFORMACIJSKI SUSTAV 40,000,00 kn

Tijekom 2018. godine nastavljene su aktivnosti oko izrade evidencije komunalne infrastrukture na što je sveukupno utrošeno 31.875,00 kn, dok je za potrebe pretplate licence postojećeg programskog paketa utrošeno je 8.125,00 kn.

54 - IGRALIŠTA 77.965,63 kn

Tijekom 2018. godine izvedeni su ugovoreni radovi iz 2017. godine, a odnose se na uređenje travnjaka na dječjem igralištu u Žejanama u iznosu od 9.093,75 kn, te dobavu i postavu antitreumatske podloge oko dječjih igrala u iznosu od 12.787,50 kn.

Ugovorena usluga iz 2017. godine, koja se odnosi na izradu glavnog projekta igrališta u Bregima, je u potpunosti realizirana tijekom godine u iznosu od 4.812,50 kn, dok se dio ugovorene usluge izrade geodetskog projekta (13.750,00 kn) nije realizirao, budući da će se uvjeti za dovršetak usluge steći po dovršetku izgradnje predmetnog igrališta.

Tijekom godine postavljena je antitraumatska podloge oko dječjih igrala u Brdcima, za što je utrošeno 11.653,13 kn, dok je za izvođenje hortikulturnih radova na uređenju igrališta utrošeno 39.618,75 kn.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA 585.397,80 kn

Tijekom 2018. godine izvedeni su ugovoreni radovi iz 2017. godine, a odnose se na izvođenje radova na proširenju groblja Brešca na što je utrošeno 286.627,12 kn dok je na stručni i obračunski nadzor utrošeno 7.625,00 kn.

Po dovršetku građevinskih radova na proširenju groblja Brešca, izvedeno je hortikulturno uređenje zelenih površina na što je ukupno utrošeno 187.112,50 kn.

Uz groblje Matulji, izvedeni su radovi na uređenju javne površine na što je ukupno utrošeno 84.498,18 kn dok je za sadnju bilja utrošeno 19.535,00 kn.

Krajem godine ugovorena je sadnja penjačica bršljana uz žičanu ogradu na javnoj površini uz groblje Matulji u iznosu od 7.875,00 kn, a realizirati će se početkom 2019. godine.

K 201551 - DJEČJE IGRALIŠTE DJEČJEG

VRTIĆA VELI BRGUD 0,00 kn

58.1 - DJEČJE IGRALIŠTE DJEČJEG

VRTIĆA VELI BRGUD 0,00 kn

Krajem godine ugovorena je izrada troškovnika radova na uređenju dječjeg igrališta dječjeg vrtića Veli Brgud u iznosu od 5.250,00 kn, a usluga će se realizirati početkom 2019. godine.

K 20157 - ODVODNJA OBORINSKIH VODA 0,00 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA 0,00 kn

Za potrebe rješavanja problematike oborinske odvodnje u Mihelićima, pokrenut je postupak nabave za izvođenje radova krajem godine, no radovi će se izvoditi početkom 2019. godine.

K 20158 - SUFINACIRANJE JAVNIH

CESTA 105.089,90 kn

55.2 - SUFINANCIRANJE JAVNIH

CESTA 105.089,90 kn

- DOGRADNJA RASKRIŽJA DRŽAVNE

CESTE D3 (MATULJI - TUNEL UČKA)

I DRŽAVNE CESTE D8 4.550,00 kn

Sredstva su utrošena na uslugu krčenja šume uz gradilište raskrižja državne ceste D3 (Matulji - Tunel Učka) i državne ceste D8 u iznosu od 4.550,00 kn, dok su krajem godine ugovoreni radovi na uređenju otvorenog kanala sustava oborinske odvodnje uz predmetno gradilište u iznosu od 136.258,13 kn. Radovi će biti izvedeni početkom 2019. godine.

- ZAOBILAZNICA RUŽIĆI 0,00 kn

Izrada parcelacionog elaborata je ugovorena u iznosu od 24.875,00 kn u 2016. godini, a biti će fakturirana po provedbi.

- REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA DRŽAVNE

CESTE D8 I PRISTUPNE CESTE ZONI

POSLOVNE NAMJENE K7

(RZ-12 - MIKLAVIJA) 30.789,90 kn

Općina Matulji i Hrvatske ceste d.o.o. su zaključili ugovor o sufinanciranju radova na rekonstrukciji raskrižja državne ceste D8 i pristupne ceste zoni poslovne namjene K7 (RZ-12 - Miklavija) kojim se Općina Matulji obvezala financirati troškove izgradnje i premještanja vodovodnih instalacija. Izvedeni radovi u 2018. godini su po tom osnovu iznosili 30.789,90 kn.

- REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D8

U MUČIĆIMA 0,00 kn

Izrada parcelacionog elaborata je ugovorena u iznosu od 41.680,00 kn, a biti će fakturirana po provedbi elaborata.

- REKONSTRUKCIJA MARINČIĆEVE

ULICE I KASTAVSKE CESTE 69.750,00 kn

Općina Matulji je 2017. godine ugovorila uslugu izrade idejnog projekta rekonstrukcije Marinčićeve ulice i županijske ceste oznake ŽC 5047 (D500 - Veprinac - Matulji - Kastav (Ž5204)), tzv. Kastavske ceste u iznosu od 77.500,00 kn. Projekt je realiziran u 2018. godini u iznosu od 69.750,00 kn, dok će se preostali iznos realizirati po predaji projekta, usklađenim s donesenim II. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Matulji, čije je donošenje u tijeku.

- ČVOR »TRINAJSTIĆI« 0,00 kn

Općina Matulji je s Autocestom Rijeka - Zagreb d.d., Primorsko-goranskom županijom, te gradom Kastvom potpisala »Sporazum o financiranju postupka izvlaštenja čvora Trinajstići« 2017. godine kojim su uređena međusobna prava i obveze glede financiranja troškova postupka izvlaštenja za potrebe izgradnje čvora Trinajstići. Po tom osnovu, Općina Matulji nije imala troškova u 2018. godini.

K 20160 - SUFINACIRANJE ŽELJEZNIČKE

INFRASTRUKTURE 66.878,47 kn

55.7 - SUFINANCIRANJE HRVATSKIH

ŽELJEZNICA 66.878,47 kn

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo - Rijeka - Jurdani, prema sporazumu kojeg su potpisnici HŽ infrastruktura d.o.o., Primorsko-goranska županija, gradovi Rijeka i Bakar, te Općina Matulji. Po tom osnovu,

Općina Matulji je u 2018. godini sudjelovala u sufinanciranju u iznosu od 66.878,47 kn.

K 20159 - PRIPREMA ZEMLJIŠTA U

RADNIM ZONAMA 1.429.968,83 kn

55.4 - DODATNA ULAGANJA U

OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU 1.429.968,83 kn

Tijekom 2017. godine ugovoreno je izvođenje zemljanih radova na uređenju dijela platoa G4 u radnoj zoni »Miklavija« u iznosu 1.640.705,63 kn, kao i usluga stručnog i obračunskog nadzora u iznosu od 85.000,00 kn. Radovi su započeti u 2017. godini, a završeni u 2018. godini. Tijekom 2018. godine su radovi izvedeni u iznosu od 1.028.343,83 kn, dok je usluga nadzora izvršena u iznosu od 59.500,00 kn.

Za potrebe istog platoa u radnoj zoni Miklavija na geodetske usluge je utrošeno ukupno 24.750,00 kn dok je na projektnu dokumentaciju nastavka izvođenja zemljanih radova utrošeno 24.500,00 kn.

Tijekom godine ugovoreno je izvođenje zemljanih radova na uređenju dijela platoa G4 u radnoj zoni »Miklavija« (II. faza) u iznosu 502.837,50 kn, kao i usluga stručnog i obračunskog nadzora u iznosu od 23.250,00 kn. Tijekom 2018. godine su radovi izvedeni u iznosu od 281.250,0 kn, dok je usluga nadzora izvršena u iznosu od 11.625,00 kn. Preostali ugovoreni radovi i usluge realizirati će se početkom 2019. godine.

Klasa: 400-08/18-01/0009

Ur. broj: 2156/04-01-3-3-05-19-0010

Matulji, 28. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2098&mjesto=51211&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr