SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA MATULJI

19.

Temeljem članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 04/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

U prilogu izvješća o ostvarenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. god. nalazi se tablica iz koje je vidljivo da ukupno izvršenje iznosi 4.799.286,03 kn odnosno 94,96% od planiranog.

I. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 27. prosinca 2017. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/17), I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 26. travnja 2018. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/18), II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g. usvojene na sjednici Općinskog vijeća 6. studenog 2018. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/18), dok je općinski načelnik 31. prosinca 2018 temeljem čl. 46. Zakona o proračunu i čl. 8 Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2018. g., donio Odluku o preraspodjeli sredstava na stavkama proračuna 2018. g.

II. Za pokriće ukupnih troškova održavanja komunalne infrastrukture u 2018. g. utrošena su po pojedinim izvorima financiranja sljedeća sredstva:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

2014 TEKUĆE ODRŽAVANJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.799.286,03 kn

A 201401 ODVODNJA
ATMOSFERSKIH VODA 69.940,57 kn

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine upojni bunari (44 kom), oborinski kanali, kanalske rešetke (85 m), taložnice, pjeskolovi (44 kom) i slivnici (526 kom) koji se održavaju na cestama, te na zelenim i javnim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje (1-3 puta godišnje) zavisno od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja, a prema dinamici koju utvrdi Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji. Održavanje uključuje i zamjenu dotrajalih i uništenih slivnika.

Za potrebe održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda utrošeno je ukupno 69.940,57 kn.

A 201402 ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNIH POVRŠINA 382.256,38 kn

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javno-prometnih površina, odvoz smeća sa odmorišta uz državnu cestu na dionici Permani - Pasjak, čišćenje autobusnih čekaonica, uklanjanje smeća s divljih deponija, odvoz krupnog otpada (baje), kao i intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina...). Također uključuje i čišćenje javnih površina nakon održavanja karnevalskih i ostalih manifestacija od interesa za Općinu Matulji.

Uz redovno ručno pometanje, frekventnije ulice šireg centra Matulja su strojno pometane i strojno prane.

Za uslugu pometanja, odvoz smeća sa odmorišta Permani - Pasjak, te čišćenje javnih površina nakon održavanja karnevalskih i ostalih manifestacija po mjesnim područjima ukupno je utrošeno 245.543,59 kn.

Na području mjesnih odbora i šireg centra Matulja organizirano je prikupljanje krupnog otpada prema unaprijed određenom rasporedu, u čiju je svrhu utrošeno 99.851,57 kn. Takav način prikupljanja otpada se primjenjivao do 1. listopada do uvođenja sustava odvojenog prikupljanja otpada.

Za intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina, uklanjanje predmeta s javne površine i slično) utrošeno je 35.775,97 kn.

Temeljem zaključka Općinskog Poglavarstva Općine Matulji od 28. lipnja 2002. godine, Općina Matulji se obvezala plaćati odvoz smeća građanima naselja Ivanići u ime obeštećenja za zagađenje okoliša do zatvaranja postojećeg deponija Osojnica od strane Općine Matulji. Za tu je namjenu utrošeno 1.085,25 kn.

A 201403 - DEZINFEKCIJA,
DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 145.358,57 kn

32.1. - KOMUNALNE USLUGE -

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA
I DERATIZACIJA 37.165,00 kn

Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i usvojenog »Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti kroz provođenja preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije« u cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te uklanjanja uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja te unapređivanja higijenskih uvjeta života pučanstva, provodila se obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Općine Matulji kao opća mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u čiju je svrhu utrošeno 27.930,00 kn.

Za nadzor nad provođenjem preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Općine Matulji utrošeno je 8.610,00 kn.

32.2. - HIGIJENIČARSKE USLUGE 108.193,57 kn

Poslovi veterinarsko higijeničarske službe obuhvaćaju uklanjanje životinjskih lešina sa prometnica i javnih površina pod upravljanjem Općine Matulji, te zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica, kao i pasa i mačaka oduzetih od vlasnika po rješenju i nalogu komunalnog redara Općine Matulji. U tu je svrhu tijekom godine utrošeno 108.193,57 kn.

A 201403 ODRŽAVANJE JAVNIH

POVRŠINA 1.062.979,14 kn

47. - ODRŽAVANJE ZELENIH

POVRŠINA 746.179,21 kn

Održavanje zelenih površina obuhvaća redovno održavanje na postojećim površinama u Matuljima (park ispred zgrade Općine, okoliš crkve i škole, površine uz stubište Mate Balote uključujući spomenik, drvored i zelene površine uz glavnu prometnicu centra Matulja, zavoj na Kuku, BUS ugibalište, zelene površine na parkiralištu Hangar, zelene površine zdravstvenog centra uz glavnu prometnicu, zelene površine u Puharima, površine na ulazu u radnu zonu R-1, zelenu površinu rotora pokraj poliklinike dr. Nemec, zelene površine školske-sportske dvorane, te zelene površine uz Jankovićev dolac).

Na širem području održavaju se zelene površine na parkiralištima u Jušićima, Permanima i Rukavcu (pokraj crkve), zelene površine parka Kalić i pokraj doma u Rukavcu, u okućnici doma Veli Brgud, zelene površine uz igralište Rupnjak, površine kod doma Jurdani, površine kod pješačkog mosta u Šmogorima, kao i zelene površine kod vijadukta Bermač.

Održavane su i površine spomenika u Jurdanima, Jušićima, Rukavcu, Bregima, Mihotićima, Permanima, Žejanama, Velikim i Malim Munama, Lisini, Kućelima, Miklaviji, Frlaniji, Lipi i Matuljima.

U 2018. godini na redovno održavanje zelenih površina je u ukupno utrošeno 631.377,35 kn, nadzor nad izvođenjem radova na održavanju 20.000,00 kn, dok je na potrošnju vode utrošeno 54.831,86 kn.

S naslova ove pozicije financirana je sanacija oštećenog sustava navodnjavanja zelenih površina kod centra primarne zdravstvene zaštite i zelenih površina u Jankovićevom dolcu u ukupnom iznosu od 8.042,50 kn, dok je na autobusnom terminalu u Permanima izvršena dopuna sadnog materijala u iznosu od 31.927,50 kn.

47.1 - OREZIVANJA RASLINJA UZ

KOMUNIKACIJE

I SJEČA SUHIH STABALA 53.273,08 kn

Pored održavanja zelenih površina, vršena je i sanitarna sječa te orezivanje suhih stabala na širem području Općine Matulji (Matulji, Zvoneće, Šapjane...) na što je ukupno utrošeno 10.029,33 kn, dok je na održavanje zelenila u pojasu javnih cesta, košnju trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječenje, te uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama ukupno 39.993,75 kn.

Tijekom godine izvršena je sanitarna sječa lipe uz toplu vezu u Matuljima u iznosu od 3.250,00 kn, koje je ugovorena 2017. godine.

48. - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 58.400,33 kn

Prema ugovoru o redovnom održavanju javnih površina utrošeno je 49.960,98 kn.

S naslova ove pozicije ukupno je utrošeno i 2.500,00 kn za uslugu godišnjeg redovnog održavanja podiznog stupića u ulicu Draga Gervaisa, dok je za popravak nakon njegovog oštećenja utrošeno 5.939,35 kn.

Krajem 2017. godine ugovoreno je uređenje javnog puta u Poščićima (Bregi) u iznosu od 23.512,50 kn, ali nije realizirano zbog sporne međe.

Krajem 2018. godine pokrenuti su postupci nabave za realizaciju projekta uređenja javne površine u Munama u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn, a realizirati će se početkom 2019. godine.

48.1 - DEKORACIJE 64.337,50 kn

Dekoracija na području Općine Matulji uključuje novogodišnju i »pusnu« dekoraciju. Novogodišnju dekoraciju obuhvaća sedamnaest (17) svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste, dok Pusna dekoracija obuhvaća deset (10) svjetlećih elemenata na stupovima javne, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste.

Tijekom 2018. godine u tu je svrhu ukupno utrošeno 64.337,50 kn.

48.3 - ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI 2.175,15 kn

Sredstva u iznosu od 2.175,15 kn su utrošena na troškove tekućeg održavanja javne cisterne u Velom Brgudu.

48.4 - POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA 10.588,75 kn

Tijekom 2018. godine izvršeno je uređenje dotrajalih košarica, klupa i naprava na području Općine Matulji u ukupnom iznosu od 10.588,75 kn.

48.5 - HITNE INTERVENCIJE 36.200,00 kn

Ukupan iznos od 24.325,00 kn je utrošen na zamjenu oštećenih drvenih stupova (Škalniški, Žejane i Trtni), te 6.000,00 kn na sanaciju urušenog zida u Krivoj.

Iznos od 5.875,00 kn je utrošen na projektnu dokumentaciju uklanjanja ruševne građevine, u pokrenutom inspekcijskom nadzoru komunalnog redara.

48.6 - TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE
IGRALIŠTA 91.825,12 kn

Za potrebe održavanja nogometnog igrališta u Munama namireni su troškovi potrošnje vode za navodnjavanje travnjaka u iznosu od 9.841,62 kn, utrošak električne energije u iznosu od 10.343,94 kn, dobave lož ulja u iznosu od 13.606,88 kn, dok je 39.000,00 kn utrošeno na razne usluge redovnog održavanja.

Na ostale manje troškove održavanja na igralištima Jurdani, Rupnjak, Trtni, Matulji (tzv. gornje igralište) Veli Brgud, Rupa, ukupno je utrošeno 19.032,68 kn.

A 201405 ODRŽAVANJE

NERAZVRSTANIH CESTA 1.955.161,46 kn

46. - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

ULICA I PUTEVA 1.924.855,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje oko 104,07 km cesta na području općine Matulji. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta vrši se prema planu i programu te godišnjem ugovoru sa poduzećem »Komunalac« d.o.o. Jurdani, a obuhvaća održavanje asfaltiranih i neasfaltiranih kolnika, održavanje usjeka, zasjeka i nasipa, održavanje objekata za odvodnju, pometanje rizle, košenje trave i krčenje šiblja, održavanje potpornih i obložnih zidova, održavanje provoznosti u zimskim uvjetima, opremu cesta i vertikalnu prometnu signalizaciju. Godišnji ugovor održavanja nerazvrstanih cesta iznosi 1.771.512,18 kn, koji je u 2018. godini realiziran u iznosu od 1.771.490,74 kn, odnosno 100,00%.

Svake godine vrši se obnavljanje horizontalne signalizacije na cestama koje su u našoj nadležnosti i to obnavljanje pješačkih prijelaza, BUS stajališta, STOP oznaka i ostalih znakova upozorenja. Ukupan iznos radova izveden je u iznosu od 99.909,26 kn.

Pored navedenog, s naslova ove pozicije, isplaćena je slivna vodna naknada Hrvatskim vodama Zagreb za nerazvrstane ceste na području Općine Matulji u iznosu od 29.655,00 kn, dok je za uređenje (asfaltiranje) puta uz ulicu 43. istarske divizije u Matuljima utrošeno 23.800,00 kn.

Za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva na području Općine Matulji tijekom 2018. godine sveukupno je utrošeno 1.924.855,00 kn.

46.1 - ODRŽAVANJE BUS STANICA 14.064,57 kn

Na autobusnim čekaonicama u Mihelićima i Matuljima su zamijenjena oštećena stakla u iznosu od 4.800,00 kn, dok su u Žejanama izvršeni građevinski radovi na sanaciji autobusne čekaonice u ukupnom iznosu od 9.264,57 kn.

46.2 HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE,

USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA

PROMETA 16.241,89 kn

Ovdje su obuhvaćeni troškovi interventnih zahvata na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.), u slučaju kvarova, elementarnih nepogoda i sl.

Tijekom 2018. godine troškovi su se odnosili na izradu prometnog projekta za potrebe organizacije smotre zvončara u Matuljima, preregulaciju prometa, troškove izdavanja rješenja, te objavu obavijesti o preregulaciji prometa u javnom glasilu u ukupnom iznosu od 16.241,89 kn.

A 201406 ODRŽAVANJE GROBLJA

I SPOMEN OBILJEŽJA 16.151,67 kn

51. - UREĐENJE GROBLJA

I SPOMENIKA 4.912,50 kn

S naslova ove pozicije utrošeno je 4.912,50 kn na obnovu hortikulture na spomeniku poginulim borcima u N.O.B.-a na groblju Rukavac.

Krajem 2017. godine ugovoreni su radovi na uređenju površine oko spomenika u Velikim i Malim Munama u iznosu od 12.818,75 kn, no samo su djelomično realizirani. Konačni dovršetak se planira na proljeće 2019. godine.

51.1 - USLUGA PRODAJA GROBNICA 11.239,17 kn

Sredstva su iznosu od 11.239,17 kn utrošena za podmirenje troškova prodaje grobnica na novoizgrađenom djelu groblja u Matuljima koje u ime Općine Matulji vrši trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Jurdani.

A 201407 JAVNA RASVJETA 1.167.438,24 kn

43. - JAVNA RASVJETA (UTROŠAK) 892.308,47 kn

Stavka pokriva troškove potrošnje električne energije javne rasvjete u 2018. godini.

52. - JAVNA RASVJETA

(ODRŽAVANJE) 275.129,77 kn

Troškovi redovnog održavanja javne rasvjete u 2018. god iznose 275.129,77 kn.

Klasa: 400-08/18-01/0009

Ur. broj: 2156/04-01-3-3-05-19-0009

Matulji, 28. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2098&mjesto=51211&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr