SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA DOBRINJ

23.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12 i 143/13), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine « PGŽ broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj («Službene novine« PGŽ broj 35/09, 53/10, 10/ 13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 17. sjednici, održanoj 27. ožujka 2019. godine donosi

I IZMJENE PROGRAMA KORIŠTENJA
SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U
PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ
U 2019. GODINI

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj (Službene novine Primorsko goranske županije br. 43/18) članak 2. mijenja se i glasi:

»Planirana sredstva namjenski će se koristiti u godišnjem programu 1018 kroz kapitalne projekte (K) kako slijedi:

PRIHODI

1. Naknada za zadr.nez.izg.zgrade u prostoru 167.968,37

2. Višak prihoda iz prethodnih godina 85.781,63

UKUPNO 253.750,00

RASHODI

PROSTORNO PLANIRANJE K101801 253.750,00

- izmjena prostornog plana 90.000,00

- pedološka podloga 93.750,00

- urbanistički plan Brestovica 20.000,00

- urbanistički plan uređenja dijela naselja Klimno 50.000,00.«

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Urbroj: 2142-04-01-19-29

Općinsko vijeće Općine Dobrinj
Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr