SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA DOBRINJ

21.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst) članka 23. Zakona o udrugama («Narodne novine« broj 74/14), članka 16. Zakona o proračunu («Narodne novine»broj 87/08, 136/12, 15/15) te članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj («Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,10/13,36/13 i 2/18), i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj («Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/ 09,53/10,10/13,36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 17. sjednici, održanoj dana 27. ožujka 2019. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2019. godini

Članak 1.

U Programu turizma i gospodarstva 1012 («Službene novine Primorsko goranske županije« br. 43/18) čl. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za provođenje aktivnosti (A) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj i raspoređuju na slijedeći način:

GOSPODARSKI RAZVITAK 210.000,00 A101201

- poduzetnički centar »Vinodol« 50.000,00

- subvencije kamata poduzetničkih kredita 50.000,00

- sufinanciranje cijene crpljenja i odvoza otpadnih voda 110.000,00

POMOĆ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE 100.000,00 A101202

- programi razvoja poljoprivrede 50.000,00

- subvencije poljoprivrednicima 50.000,00

TURISTIČKI RAZVOJ 465.000,00 A101203

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja morskih pristaništa 20.000,00

- studija glavne ocjene prih.zahvata za aquapark 30.000,00

- strategija razvoja turizma 75.000,00

- projekti uređenja plaža 100.000,00

- nabava montažnih objekata 180.000,00

- led display Šilo 60.000,00

EKO WC NA PLAŽAMA 112.000,00 A101204

SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE 90.000,00 A101207

TZ OTOKA KRKA 33.500,00 A101208

TZ OPĆINE DOBRINJ 550.000,00 A101209

PLAVA ZASTAVA 33.000,00

REGULACIJA PROMETA 80.000,00 A101213

- usluga agencija i student servisa za pometnu jedinicu mladih 24.000,00

- studija analiza prometnica i prometnih rješenja 56.000,00

ODR. KAMERA I ZAKUP INTERNETA (HOT SPOT) 8.000,00 A101214

PROJEKTI MINISTARSTVA TURIZMA 250.000,00 K101215

- punionice za elektro bicikle 231.250,00

-ugradnja punionica 18.750,00

LAG »KVARNERSKI OTOCI« 5.000,00 A101216

CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ 20.000,00 A101217

OGLAŠAVANJE KVARNERA KAO AVIO DESTINACIJE 20.000,00 A101220

USLUGE ZAŠTITARA 65.000,00 A101222

NABAVA ELEKTRIČNIH BICIKALA 244.000,00 K101223

UKUPNO 2.285.500,00

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa : 400-08/18-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-19-27

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr