SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA DOBRINJ

19.

Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/ 13 i 85/15), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09.,10/13,36/13 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ 35/09,53/10,10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 17. sjednici, održanoj dana 27. ožujka 2019. godine, donijelo je

I IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj
za 2019. godinu

Članak 1.

U programu javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj (Službene novine Primorsko goranske županije br. 43/18), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim programom 1006 utvrđuju se redovne aktivnosti (A) i kapitalni projekti (K) od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s poticanjem i promicanjem sporta u cjelini te sportsko-rekreativnom aktivnošću građana kako slijedi:

SPORTSKE MANIFESTACIJE 82.000,00 A100601

- nogometni turniri 20.000,00

- boćarski turnir 15.000,00

- kup Općine Dobrinj u boćanju 25.000,00

- sportaš godine otoka Krka 5.000,00

- ostali rashodi sporta 10.000,00

- Kup Općine Dobrinj u šahu 7.000.00

ODRŽAVANJE IGRALIŠTA 30.000,00 A100602

UREĐENJE SPORTSKIH TERENA 650.000,00 K100603

- projekt uređenja sportskog igrališta Polje 50.000,00

- sportski centar Čižići 600.000,00

OPREMA DJEČJIH IGRALIŠTA 70.000,00 A100604

JAVNE POTREBE U SPORTU 330.000,00 A100626

UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA 110.000,00 K100627

-uređenje sportskih terena

UKUPNO 1.272.000,00.

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama « Primorsko goranske županije.

Klasa:400-08/18-01/1

Ur.broj:2142-04-01-19-25

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr