SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA DOBRINJ

18.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03., 100/04, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 16. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09.,10/13,36/13, 15/15 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 35/09,53/10,10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 17. sjednici, održanoj dana 27. ožujka 2019. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj
u 2019. godini

Članak 1.

U programu javnih potreba u kulturi 1005 (Službene novine Primorsko goranske županije br. 43/18), članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu ostvarivanja programa 1005 iz članka 1., utvrđuju se načini sudjelovanja Općine Dobrinj u istima, te sredstva potrebna za provođenje, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Dobrinj kroz redovne aktivnosti (A),tekuće (T) i kapitalne projekte (K):

KULTURNE MANIFESTACIJE 37.000,00 A100501

- autorska i umjetnička djela 30.000,00

- Festival folklora otoka Krka 7.000,00

PROSLAVE I POKROVITELJSTVA 24.000,00 A100502

BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI DJECI 25.000,00 A100504

SUFINANCIRANJE RADIO O.K. 54.000,00 A100507

OSTALI RASHODI ZA KULTURU 0,00 A100519

IZDAVANJE KNJIGA 24.000,00 T100520

TROŠKOVI MUZEJA I INFO PULTA 22.000,00 A100523

JAVNE POTREBE U KULTURI 360.000,00 A100519

REKONSTRUKCIJA ZGRADE ETNOGRAFSKOG MUZEJA 160.000,00 K100532

-projekt

UKUPNO 706.000,00.«

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-19-24

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr