SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA DOBRINJ

17.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine « broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09,49/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 9.i 48. Zakona o proračunu (NN 87/08.,136/12., 15/ 15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj («Službene novine Primorsko goranske županije« 35/09.,10/13, 36/13 i 2/18) i čl.35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj («Službene novine Primorsko goranske županije« 35/09, 53/10, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 17. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2019.g. donosi

I IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2019. GODINI

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 1004 (»Službene novine Primorsko goranske županije« 43/18) čl. 1. st. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje programa osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a sastoje se od:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa                                         4.218.505,05

2. Ostali nespomenuti prihodi - grobnice                                    60.000,00

3. Doprinosi za šume                                                               1.000,00

4. Višak prihoda komunalnog doprinosa                                    593.252,95

5. Kapitalna pomoć iz državnog proračuna za rivu Čižići            550.000,00

6. Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna za park Klimno      50.000,00

7. Ostali prihodi                                                                       169.542,00

UKUPNO                                                                               5.642.300,00.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine,nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA                         1.479.800,00 K100401

- projekt uređenja parka Kras                                  45.000,00

- uređenje javne površine Šilo                                 100.000,00

- izrada suhozida                                                   20.000,00

- metalne ograde                                                    100.000,00

- uređenje javne površine Rasopasno                       30.000,00

- uređenje parkirališta kraj ambulante Dobrinj                 70.000,00

- park Dobrinj                                                       60.000,00

- hortikultura park Dobrinj                                      60.000,00

- potporni zid Dobrinj                                            60.000,00

- idejni projekt uređenja okoliša TZ Šilo                  24.800,00

- uređenje rive Čižići                                              620.000,00

- uređenje čekaone Žestilac                                     40.000,00

- park Klimno                                                        100.000,00

- priključak za električnu energiju                           70.000,00

- zid Klimno                                                          80.000,00

UREĐENJE GROBLJA                                         150.000,00 K100403

- ostala groblja                                                      50.000,00

- projekt mrtvačnice Gabonjin                                30.000,00

- uređenje groblja Dobrinj                                      70.000,00

RASVJETNA TIJELA                                          180.000,00

- materijal i dijelovi za investicijsko održavanje j.r. 70.000,00

- rasvjetna tijela                                                    110.000,00

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE                         110.000,00 K100405

GRADNJA CESTA                                               2.920.000,00 K100407

- rekonstrukcija ceste obala Šilo                             2.300.000,00

- asfaltiranje cesta 520.000,00 - donacija ŽUC         100.000,00

Asfaltirat će se dionice cesta po potrebi u naseljima Klimno ,
Čižići, Kras, Polje i Šilo.

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE                          400.000,00 K100408

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI                110.000,00 K100410

REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE             112.500,00 K100411

PROJEKTI JAVNE RASVJETE                            80.000,00 K100412

PROJEKTI CESTA                                               100.000,00 K100413

UKUPNO                                                             5.642.300,00

Članak 3.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-19-23

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr