SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA DOBRINJ

14.

Temeljem članka 16. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ 35/09, 53/10, 10/13, 36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 17. sjednici, održanoj 27. ožujka 2019. godine, donosi

I. IZMJENE OPĆIH JAVNIH USLUGA
na području Općine Dobrinj u 2019. godini

Članak 1.

U Programu općih javnih usluga 1001 (Službene novine Primorsko goranske županije 40/17, 18/18) čl. 2. mijenja se i glasi:

»Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj obavlja Jedinstveni upravni odjel u kojem je zaposleno pet službenika i Općinski načelnik ,kao izvršno tijelo Općine, koji je s njima u pitanjima iz radnog odnosa izjednačen. Sredstva potrebna za ostvarenje programa 1001 kroz redovne aktivnosti (A), tekuće (T) i kapitalne projekte (K) su:

RASHODI OPĆINSKE UPRAVE                1.335.000,00          A100101

- plaće za zaposlene                                     1.100.000,00

- ostali rashodi za zaposlene                         40.000,00

- doprinos za zdravstveno osiguranje             145.000,00

- naknade za prijevoz na posao/s posla           50.000,00

ODRŽAVANJE OPREME I UREĐAJA       274.000,00            A100102

- materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje    24.000,00

- novogodišnja dekoracija                             100.000,00

- usluge održavanja                                      50.000,00

- opskrba vodom                                          100.000,00

OSTALE OPĆE USLUGE                           144.000,00            A100103

- pogrebne usluge                                        20.000,00

- veterinarske usluge                                    30.000,00

- ugovori o djelu                                          24.000,00

- intelektualne usluge                                   40.000,00

- usluge čišćenja                                          30.000,00

PRAVNE USLUGE                                     112.000,00            A100104

IZRADA TROŠKOVNIKA                          50.000,00              A100105

GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE 224.000,00            A100106

- geodetske usluge                                       112.000,00

- registar nerazvrstanih cesta                         112.000,00

USLUGE NADZORA                                 80.000,00              A100107

GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE          85.000,00              A100108

OPĆINSKI LIST »FANOT«                        170.000,00            A100109

- općinski list »Fanot« - ugovori                    60.000,00

- tisak »Fanta«                                             110.000,00

PREMIJE OSIGURANJA                            85.000,00             A100110

PRORAČUNSKA PRIČUVA                       50.000,00              A100113

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE     1.400.000,00          K100114

- uređenje općinske zgrade 104

IZBORI                                                      25.000,00              T100115

NABAVA OPREME                                   600.000,00            K100118

- kapitalne pomoći trgovačkom društvu »Komun« 250.000,00

- računala i računalna oprema                       50.000,00

- uredski namještaj                                                110.000,00

- ostala oprema i namještaj                           110.000,00

- rampa za invalide                                      80.000,00

SUFINANCIRANJE MJESNIH ODBORA   55.000,00              A100119

ARHITEKTONSKE USLUGE                     80.000,00              A100122

UGOSTITELJSKE USLUGE                       65.000,00              A100123

POKLONI POSLOVNIM PARTNERIMA    15.000,00              A100124

PROMIDŽBA I INFORMIRANJE               85.000,00              A100130

SLUŽBENE NOVINE PGŽ                         70.000,00              A100131

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA       120.000,00            A100132

- uredski materijal                                        24.000,00

- arhivski materijal                                                24.000,00

- materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 24.000,00

- materijal za higijenske potrebe i njegu         24.000,00

- ostali materijal za potrebe redovnog održavanje     24.000,00

LITERATURA (ČASOPISI, KNJIGE I OSTALO) 48.000,00 A100133

- literatura - časopisi                                    24.000,00

- knjige                                                       24.000,00

USLUGE TELEFONA,FAXA,MOBITELA I INTERNETA 70.000,00 A100134

POŠTARINA                                              110.000,00            A100135

INFORMATIČKA PODRŠKA - RAČUNALNE USLUGE 65.000,00 A100136

BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET 32.000,00 A100137

- bankarske i usluge platnog prometa            30.000,00

- zatezne kamate                                          2.000,00

TROŠKOVI PROTOKOLA-VIJENCI,CVIJEĆE,SVIJEĆE 24.000,00 A100138

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 56.000,00             A100139

ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE     16.000,00              A100140

PRISTOJBE I NAKNADE                           120.000,00            A100141

- pristojbe i naknade                                    20.000,00

- vodna naknada                                          50.000,00

- naknada Porezna uprava                             50.000,00

USLUGE RAZVOJA SOTWARE-A            50.000,00              A100144

USPOSTAVA SUSTAVA FINANC.UPR. I KONT.(FMC) 15.000,00 A100145

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 112.000,00             A100146

SLUŽBENA PUTOVANJA                         60.000,00              A100150

- službena putovanja                                    30.000,00

- stručno usavršavanje zaposlenika                10.000,00

- naknade troškova za korištenje privatnog auta 20.000,00

TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA         80.000,00              A100152

UKUPNO                                                   5.982.000,00

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-19-20

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr