SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA DOBRINJ

11.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine « broj 36/95,70/97,128/99,57/00,129/ 00,59/01,26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/ 11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01,60/01,129/ 05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 9,48.i 49. Zakona o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj («SN PGŽ« 35/ 09., 10/13, 36/13 i 2/18) i čl.35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09, 53/10, 10/ 13, 36/13), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 17. sjednici održanoj dana 27.03.2019.g. donosi

IZVJEŠTAJ GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2018. GODINE

Članak 1.

Sredstva ostvarena programom 1004 čine:     PLANIRANO        OSTVARENO

1. Doprinosi za šume                                   1.000,00                0,00

2. Ostali nespomenuti prihodi - grobnice        60.000,00              37.100,00

3. Prihodi od komunalnog doprinosa             2.716.430,58          2.418.147,30

4. Višak prihoda od komunalnog doprinosa   307.819,42            307.819,42

5. Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna 50.000,00              50.000,00

UKUPNO                                                   3.135.250,00          2.763.066,72

Članak 2.

U gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kroz kapitalne projekte (K) utrošeno je sljedeće:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Višak prihoda od 593.252,95 kuna utrošiti će se u slijedećoj godini kroz Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nakon I izmjena Proračuna i Programa za 2019. godinu.

Članak 4.

Ovaj Izvještaj objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 400-08/19-03/1

Ur.broj: 2142-04-05-19-3

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr