SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA DOBRINJ

10.

Temeljem članka 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br. 124/14, 115/15, 87/16), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« br. 35/09., 10/13., 36/13 i 2/18) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/09, 53/10, 10/13 i 36/ 13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 17. sjednici održanoj dana 27.03.2019. godine usvojilo je

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA

Članak 1.

Godišnjim obračunom proračuna za 2018.godinu s uključenim viškom prihoda iz prošle godine utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 3.535.771,71

-od komunalnog doprinosa 593.252,95

-od naknade za nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru 85.781,63

-od vodnog doprinosa 2.338,40

-od kapitalne pomoći Ministarstva
turizma 100.000,00

-ostalo 2.754.398,73

Manjak prihoda od nefinancijske imovine -503.164,51

Manjak primitaka od financijske imovine -1.485.433,87

UKUPNO VIŠAK PRIHODA: 1.547.173,33 kuna

Tako utvrđen višak prihoda kod prvih izmjena Proračuna Općine Dobrinj rasporediti će se:

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 3.535.771,71

-pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine - 503.164,51 koji je nastao od nabave nefinancijske imovine za koje su utrošeni prihodi poslovanja

-pokriće manjka prihoda od financijske imovine - 1.485.433,87 koji je nastao kao povećanje udjela u glavnici trgovačkog društva »Ponikve eko otok Krk« kroz izgradnju pretovarne stanice, odvodnje, nabavu posuda za otpad i EKI instalacija uz EU projekt.

VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE
IMOVINE 1.547.173,33

- komunalni doprinos je prihod poslovanja koji se koristi za investicije - rashode za nabavu nefinancijske imovine kao što su izgradnja cesta, groblja, obale, javne rasvjete, javnih površina i ostalog koji je utvrđen u Izvještaju programa gradnje objekata i uređaja u iznosu od 593.252,95 kuna koji će se utrošiti u I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koja je prihod poslovanja, a koristi se za komunalno opremanje i izmjene prostornog plana kao rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema Programu koji će se donijeti sa I. izmjenama Proračuna za 2019. godine u iznosu od 85.781,63 kune,

- vodni doprinos koji je prihod poslovanja koji se koristi za rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.338,40 kune koji će se utrošiti za oborinsku odvodnju,

- kapitalna pomoć Ministarstva turizma za punionice e- bicikala 100.000,00 kuna,

- ostalo u iznosu od 765.800,35 kuna koji će se utrošiti u rekonstrukciju općinske zgrade i nabavu opreme.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 400-08/19-03/1

Ur.broj: 2142-04-05-19-2

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

 

OBRAZLOŽENJE

Saldo komunalnog doprinosa utvrđen u izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi 593.252,95 kuna,

saldo naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utvrđen u izvršenju programa iznosi 85.781,63 kuna,

saldo vodnog doprinosa utvrđen u izvršenju programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom iznosi 2.338,40 kuna,

kapitalna pomoć Ministarstva turizma za nabavu punionica e-bicikala

100.000,00 kuna,

UKUPNO 681.372,98 kuna evidentirani su na kontu ekonomske klasifikacije prihoda poslovanja (razred 6), a troše se za nabavu nefinancijske imovine (razred 4), te se evidentiraju kao nabava osnovnih sredstava (imovine). Rasporedom rezultata 2018 knjiženi su na višku prihoda poslovanja, te se preraspodjeljuju na višak prihoda od nefinancijske imovine koji će se utrošiti u slijedećoj godini po programima.

U slijedećoj godini nastavlja se rekonstrukcija zgrade općine i nabava opreme za nju, te se višak prihoda poslovanja u iznosu od 766.258,35 kuna raspoređuje na višak prihoda od nefinacijske imovine, koji će se koristiti za tu namjenu.

Izgradnja vodovoda, odvodnje i gospodarenje otpadom evidentira se na izdacima za financijsku imovinu (razred 5), iz razloga što uvećava udjele u glavnici komunalnog poduzeća »Ponikve eko otok Krk« d.o.o. u vlasništvu jedinica JLS otoka Krka, jer je završena izgradnja pretovarne stanice, nabavljene posude za otpad i EKI instalacije uz EU projekt. Rasporedom rezultata evidentiran je manjak od financijske imovine koji se pokriva viškom prihoda poslovanja.

 

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr